Pokrajinski ombudsman: Više aktivnosti usmeriti na osnaživanje roditelja

29 May 2015

Više pažnje posvetiti proširivanju usluge porodičnog saradnika

Pokrajinski zaštitnik gra?ana ocenio je danas da su mere koje država i institucije svih nivoa vlasti preduzimaju u cilju podrške ostvarivanju prava deteta potrebne, ali nedovoljne i da bi trebalo više aktivnosti i mera podrške usmeriti na ja?anje prirodne porodice i osnaživanje roditelja.

U saopštenju Pokrajinskog ombudsmana povodom Me?unarodnog dana roditelja isti?e se da bi odgovorni trebalo više pažnje i aktivnosti da posvete proširivanju usluge porodi?nog saradnika, ?ija je uloga da pruži podršku porodici u riziku i preventira izdvajanje dece iz njihovih porodica, kao i da obezbedi povratak dece iz hraniteljske u prirodnu porodicu.

Istovremeno, u toj instituciji su apelovali na organe svih nivoa vlasti da planiraju i obezbede nov?ana sredstva u budžetima radi podrške porodici i deci i da posebnu pažnju usmere na podržavanje i promovisanje psihosocijalne podrške i edukativnih programa i škola za roditelje.

U saopštenju se upozorava da, uprkos zakonskih, strateških i prakti?nih mera koje preduzima država i celo društvo, veliki broj porodica u našoj zemlji suo?ava se sa nezavidnom materijalnom i socijalnom situacijom, a mnoge se bore za puko preživljavanje. Pored toga, dodaje se, porodica se menja iz patrijarhalne u savremenu, što dovodi do promena o?ekivanih društvenih uloga majke i oca i njihovog doživljaja sebe kao roditelja. U takvim uslovima, ocenjuje se, svakodnevno se preispituje sposobnost roditelja da roditeljske obaveze ispunjavaju na na?in koji bi oni želeli i u najboljem interesu deteta.

U saopštenju se dodaje i da poseban problem predstavlja nedovoljna podrška i osnaživanje za odgovorno roditeljstvo koje savremeno društvo pred njih postavlja.

Me?unarodni dan roditelja ustanovljen je 2012. godine Rezolucijom Generalne skupštine UN u znak zahvalnosti roditeljima širom sveta za njihovu nesebi?nu posve?enost deci i brigu o njima. Rezolucijom se u pravi plan stavlja odrastanje deteta u porodi?nom okruženju u kojem se neguju ljubav i razumevanje neophodno za celokupan i harmoni?an razvoj li?nosti deteta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!