Pokrajini javna i privatna svojina

27 Sep 2008

Nacrt

Nacrt novog zakona u Skupštini do kraja godine


Zakon o javnoj svojini Vlade Srbije trebalo bi da se na?e u skupštinskoj proceduri najkasnije do kraja godine, najavio je državni sekretar Ministarstva finasija Slobodan Ili?, koji je na ju?erašnjoj konferenciji za novinare predstavio nacrt ovog dokumenta. Pre dolaska u Skupštinu tekst treba da pro?e široku javnu raspravu na republi?kom, pokrajinskom i lokalnom nivou, radi korisnih sugestija stru?ne i nau?ne javnosti.

– Zakon o javnoj svojini ?e stvoriti osnovu za ubrzani razvoj gradova i opština, ali i definisti imovinu koja ?e biti u vlasnišptvu javnih preduze?a, rekao je Ili?. Novi zakon ?e po njegovim re?ima omogu?iti “korporativizaciju, privatizaciju i inicijalne javne ponude javnih preduze?a, kao i stvaranje osnove za uspostavljanje privatnog i javnog partnerstva u tim preduze?ima”.

– Srbija ?e donošenjem zakona ispuniti i obavezu koju je preuzela potpisivanjem i ratifikacijom Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, kojom treba da obezbedi dovoljna sredstva za obavljanje funkcija opština i gradova- dodao je državni sekretar. On je ukazao da sprovedena istraživanja pokazuju da “postoje?i svojinski režim svake godine prouzrokuje štetu lokalnoj samoupravi od oko 100 miliona evra”. Kako se ?ulo, postoje?i pravni režim je u suporotnosti sa važe?im Ustavom, a novi zakon ?e omogu?iti da se ustavne odredbe o javnoj svojini primene u praksi.

– Nacrtom novog zakona, u odnosu na postoje?i režim svojine,predloženo je da za državu, pokrajine i lokalne samouprave postoje dva oblika svojine i to javna i privatna svojina, precizirao je Ili?, uz opasku da ?e javna svojina imati ve?i stepen zaštite.
On je istakao da ?e javnu svojinu nad odre?enim dobrima za koje postoji javni interes, kao što su pruge, putevi, razne vrste mreža (naftna, gasna, vodovodna, kanalizaciona), mo?i da imaju samo država, pokrajina, grad ili opština.

Država, pokrajina i lokalne samouprave mo?i ?e istovremeno da imaju i privatnu svojinu, poput drugih pravnih i fizi?kih lica.
Nacrtom je predvi?eno i da mreže ne mogu biti ulagane u osnovni kapital, ali da mogu biti ustupane na koriš?enje.
Ili? je istakao da ?e ekskluzivno pravo na uspostavljanje vlasti na prirodnim bogatstvima imati država na celoj svojoj teritoriji, a upravljanje nad tim dobrom ?e mo?i da vrši osnivanjem preduze?a ili davanjem koncesija.

Po objašnjenju Ili?a zakon o javnoj svojini trebalo bi da uspostavi pravo svojine, odnosno devoluciju, države, pokrajine ili lokalne samouprave, za šta ?e osnovni kriterijum biti državina.
On je objasnio da je u najve?em broju slu?ajeva dobro na kome se uspostavlja pravo svojine i pored dejstva Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije ostalo u državini subjekta kome pripada.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!