Pokrajina traži povlačenje izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu

19 Aug 2015

Primena zakona će biti pod velikim znakom pitanja

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu uputio je i zvani?no svoje primedbe na predloge izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, potvr?eno je za RTV u tom sekretarijatu.

Prema re?ima pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislava Bogaroškog primedbe su upu?ene po?etkom nedelje, a u njima se, izme?u ostalog, traži povla?enje dokumenta iz procedure i njegova dorada.

“U delu u kojem smo komentarisali zakon u celosti tražili smo njegovo povla?enje, pre svega, jer smatramo da je neustavan i da ?e njegova primena biti pod velikim znakom pitanja”, objasnio je za RTV Bogaroški.

On je dodao i da je me?u osnovnim zamerkama ta što najzna?ajnija pitanja nisu ure?ena predloženim nacrtom, ve? je navedeno da ?e se ona regulisati naknadno – posebnim uredbama.

Bogaroški je istakao i da se u primedbama koje su upu?ene Beogradu traži uvo?enje obaveznog donošenja godišnjeg programa zaštite, ure?enja i koriš?enja poljoprivrednog zemljišta za lokalne samouprave, uz sankcije ukoliko se ta obaveza ne ispoštuje, umesto što se gradovima i opštinama sada daje prostor da te programe ne donose.

“Na taj na?in bi se pove?ao stepen izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup. Tako?e smo tražili i da se zemljište, koje nije predmet zakupa, a koje je obuhva?eno programom, mora ponuditi na licitaciji i to po po?etnoj ceni od jednog dinara, jer je predlaga? izmena predvideo da se to zemljište daje bez nadoknade i kriterijuma na pet godina”, naveo je pokrajinski sekretar.

Pokrajina je primedbe dala i u delu koji se ti?e uzurpacije zemljišta, kao i po?etne cene licitacije.

“Ako je propisima regulisano da ta cena iz godine u godinu mora biti sve ve?a, onda ona postaje nepristupa?na za poljoprivrednike. Umesto toga, potrebno je vratiti se korak unazad i svesti tu cenu na vrednost od 80 odsto od prošlogodišnje ili, kao alternativno rešenje, zemlju ceniti po klasama”, kazao je Bogaroški.

On je dodao i da se primedbama traži ukidanje mogu?nosti prodaje zemlje, kako bi se stvorio mehanizam da za dve godine ona ne bude dostupna za kupovinu i stranim državljanima, jer se Srbija obavezala da ?e u tom roku omogu?iti i njima prodaju zemlje pod istim uslovima kao i za gra?ane Srbije.

“Podsetili smo i na Strategiju poljoprivrednog i ruralnog razvoja Srbije, koju je Vlada donela prošle godine, a u kojoj se navodi da se državno poljoprivredno zemljište ne sme otu?iti”, rekao je pokrajinski sekretar.

Resorni sekretarijat, dodao je, tražio je brisanje i izmena koje omogu?avaju davanje 30 odsto poljoprivrednog zemljišta u svakoj lokalnoj samoupravi pravnom licu sa investicionim planom.

On je ponovio da se time daje diskreciono pravo lokalnim samoupravama i ministarstvu da odlu?uju kome ?e dati to zemljište, a da se, pri tom, diskriminišu poljoprivrednici, kojima je oduzeta mogu?nost da se jave za to zemljište. Kako je istakao, i u tom delu najzna?ajnija pitanja nisu ure?ena, ve? je predvi?eno da se to u?ini tek naknadno, posebnim pravnim aktima.

Bogaroški je poru?io da je stav sekretarijata argumentovan i da je ispunjen svaki osnov da ministarstvo poljoprivrede prihvati primedbe.

On je rekao i da o?ekuje da ?e, ukoliko do toga ipak ne do?e, reagovati i Skupština Vojvodine, koja ima mogu?nost upu?ivanja amandmana na predložena zakonska rešenja.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!