Pokrajina osniva Puteve Vojvodine

29 Jan 2012

Glupavo je što se očito neko boji da preda te puteve na upravljanje Pokrajini

Potpredsednik Vlade Vojvodine Ištvan Pastor kaže da kod vankoridorske infrastrukture Vojvodina ima i ustavnu i zakonsku mogu?nost da tu pri?u smesti u sopstvenu nadležnost. Radi se o 1.700 kilometara putne mreže koja je u problemati?nom stanju i trebalo bi uložiti mnogo novca u održavanje i proširivanje. U zadnjih 20 godina je ta mreža permanentno devastirana i propadala, nešto se malo radi, ali izostao je sistemski pristup za bolje održavanje. Zato je na bazi ustavnih i zakonskih mogu?nosti, prvenstveno Zakona o javnoj svojini, i pripremljen predlog da se oformi vojvo?ansko javno preduze?e kao jezgro institucije koja ?e se permanentno baviti lokalnim i regionalnim saobra?ajnicama, a u slede?ih mesec-dva o?ekuje se i donošenje odluke.

– Me?unarodne koridore, autoputeve i magistrale treba da razvija republi?ko javno preduze?e, a regionalne i lokalne budu?e pokrajinsko. To ne zna?i nikakvo slabljenje i rastakanje, nego stvaranje pozicije za povla?enje efikasnijih poteza koji ?e dovesti do toga da imamo neuporedivo bolje puteve – objašnjava Pastor.

A klju?no pitanje vezano za vankoridorsku putnu infrastrukturu jeste na?in finansiranja. Naš sagovornik objašnjava da je to nekada bilo rešavano na bazi odre?enog procenta od prodate litre goriva, što je, smatra, i danas mogu?e, pri ?emu to rešenje svakako mora da bude deo budu?eg zakona o finansiranju APV. Drugim re?ima, bez trajnog rešenja finansiranja, nema dovoljno ni ?vrste podloge za razvoj vojvo?anskih saobra?ajnica.

– Danas se deo novca od prodate litre goriva ne troši namenski; uvek ima pre?ih potreba, pa smo u proteklim godinama po pravilu, umesto planiranih ?etiri, pet ili šest milijardi dinara za rekonstrukciju i popravku lokalne putne infrastrukture, dobijali tek milijardu – kaže Pastor. – A negativni efekat su se nagomilavali. U tom smislu bi bilo važno da se na?in finansiranja institucionalno zaokruži. Potpuno je sigurno da je suludo o?ekivati od republi?ke vlasti da vode ra?una o lokalnim i regionalnim putevima. Glupavo je i to što se o?ito neko boji da preda te puteve na upravljanje Pokrajini – pa niko ih ne?e ukrasti ili iz Vojvodine negde odneti.

Ištvan Pastor isti?e poseban zna?aj grani?nih prelaza kao dodirnim mestima sa susedima, koji omogu?avaju efikasniji protok roba i ljudi… Kaže da su definisani planovi razvoja grani?nih prelaza prema Hrvatskoj, Ma?arskoj, Rumuniji, a ima i ideja vezanih za proširivanje postoje?ih prelaza. Neki jesu rešeni, poput Horgoša, što je važno za odvijanja saobra?aja na Koridoru 10, ali se javlja potreba revitalizacije starog grani?nog prelaza koji je sada prakti?no zarastao u korov. Tu je i potreba proširivanja prelaza kod Bajmoka i ?ale, a u planu je i otvaranje novog grani?nog prelaza kod Ba?kih Vinograda i, ako sve bude išlo po planu, on bi mogao da proradi sredinom ove godine.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!