Pojedine partije nisu podnele izveštaj o troškovima kampanje

22 Dec 2012

Srpska napredna stranka u odgovarajućim rubrikama uopšte nije navela troškove organizovanja javnih događaja i oglašavanja u štampi

Izvršni direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadi? izjavio je danas da Agenciju za borbu protiv korupcije o?ekuje veliki posao jer pojedine stranke nisu podnele izveštaje o utrošku novca tokom izborne kampanje.

Nenadi? je na konferenciji za novinare u Novom Sadu rekao da su stranke troškove za jednu vrstu izbora, prikazivale kao troškove za drugu vrstu izbora, a pojedini troškovi nisu ni evidentirani.

“Srpska napredna stranka u odgovaraju?im rubrikama uopšte nije navela troškove organizovanja javnih doga?aja i oglašavanja u štampi, a postoje i velike razlike od onog što su stranke prijavile i onog što je procenjeno kao trošak za oglašavanje na bilbordima”, rekao je Nenadi?.

Dodao je da postoje još neki troškovi koji bi trebalo da budu predmet kontrole, kao što je finansiranje troškova kampanje uzimajem kredita od banaka u državnom vlasništvu.

Prema njegovim re?ima, karakteristika troškova ovih izbora je da je budžet Srbije bio glavni izvor prihoda, ali da u momentu podnošenja izveštaja gra?ani ne znaju odakle ?e biti podmiren deo rashoda koji je finansiran iz bankarskih kredita i troškovi koji za sada nisu pokriveni nikakvim izvorima prihoda.

Nenadi? je procenio da ?e verovatni ishod kontrole biti kažnjavanje svih ve?ih politi?kih partija, makar za neki od prekršaja, ali je suština da kontrola treba da dovede do odgovora da li su postojali neki skriveni izvori finansiranja i koji su.

Dodao je da bi posebno trebalo istražiti eventualnu povezanost odre?enih politi?kih partija sa tajkunima, jer, dok god se ne raš?isti, svi ?e biti jednako krivi što je isto kao i da niko nije kriv.

“Postoji i mnogo podataka u izjavama samih stranaka da je bilo kupovine glasova, a to je krivi?no delo koje ve? godinama nije bilo sankcionisano. Državni organi moraju da ispitaju sve situacije u kojima su gra?ani bili podsticani da glasaju za odre?ene stranke ili
kandidate, istakao je Nenadi?.

Saradnica Transparentnosti Srbije Galja Tom?anji rekla je da su na lokalnim i pokrajinskim izborima u Novom Sadu manje stranke prilagodile troškove budžetskim sredstvima koja su im postala dostupna na osnovu izbornog rezultata.

“Dobar primer za ovu praksu je lista grupe gra?ana Dveri, Romska demokratska partija, Srpska demokratska stranka i Nijedan od ponu?enih odgovora”, rekla je Tom?anji i dodala da izveštaje uopšte nisu dostavili Savez vojvo?anskih Ma?ara i Grupa gra?ana “Miroslav Miša Ili?”.

Šabi?: Zakon o zaštiti uzbunjiva?a mogu? na prole?e

Poverenik za informacija od javnog zna?aja Rodoljub Šabi? izjavio je danas da bi Srbija mogla da dobije model Zakona o zaštiti uzbunjiva?a na prole?e 2013. godine i pozvao državu da podrži to rešenje.

Šabi? je prilikom predstavljanja zakona u Novom Sadu rekao da je Srbiji neophodno to zakonsko rešenje, kako bi osobe koje žele da prijave korupciju ili zloupotrebe bile institucionalno zašti?ene od eventualnih posledica kod poslodavca.

“U prilici smo da dobijemo jedan lep i dobar zakon i prvi slede?i korak je da organi vlasti na nedvosmislen na?in iskažu spremnost da ga primene. To ne sme biti kozmeti?ko sredstvo, ve? realan mehanizam koji ?e ljudima garantovati da nemaju neprijatne konsekvence ukoliko prijave kriminal, zloupotrebe ili korupciju”, kazao je Šabi?.

Ocenio je da taj zakon ima veliki društveni interes i izrazio verovanje da ?e biti dovoljno kvalitetan da se stavi na raspolaganje Vladi Srbije i da ?e biti politi?ke volje da model bude preto?en u predlog zakona koji ?e Skupština Srbije izglasati.

“Mi bismo mogli sredinom 2013. da kona?no imamo ovaj zakon. Ja se ve? šest godina zalažem za donošenje ovog zakona i želim da verujem da ?e se to do sredine 2013. zaista i dogoditi”, rekao je Šabi?.

Prema njegovim re?ima, ljudi u Srbiji danas po pravilu dobijaju otkaz, suspenziju ili odre?ene sankcije, ako se odvaže da prijave nepravilnosti kod poslodavca, pa su prinu?eni da vode sudske sporove, pa ?ak da se obra?aju i sudu u Strazburu.

“Srbija je ratifikovala gotovo sva me?unarodna antikorupcijska dokumenta i u?lanili se u skoro sve me?unarodne antikorupcijske asocijacije poput GREKO-a, ali primena takvih rešenja traži adekvatna rešenja u doma?em zakonodavstvu, ali mi danas nemamo skoro
ništa”, dodao je Šabi?.

On je ocenio da u Srbiji nije samo problem što nemamo nikakva zakonska rešenja u toj oblasti, ve? je evidentno da imamo i praksu da svako ko progovori o korupciji ili nekom zlu pro?e vrlo neprijatno i to je nešto što se mora promeniti.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!