Podrška Kreativne Evrope Palićkom festivalu

08 May 2016

U obrazloženju stručnog tima koji je vrednovao pristigle projekte istaknuto je da je FEF Palić “veoma uticajan festival od javnog značaja koji predstavlja širok spektar filmova”

Festival evropskog filma Pali?, kome su smanjena sredstva od lokalnih i pokrajinskih vlasti u ovoj godini, dobio je je na poslednjem konkursu za filmske festivale programa potprograma “Mediji” Kreativne Evrope podršku u iznosu od 41.000 evra za razvoj i unapre?enje, na osnovu visokih ocena kojima je vrednovan njegov umetni?ki nivo i organizacioni tim.

U konkurenciji od 108 filmskih festivala iz Evrope, FEF Pali? je ušao me?u 30 kojima su dodeljena sredstva, ?ime je postao prva filmska manifestacija u Srbiji koja je dobila podršku potprograma “Mediji” KE, kojem je Srbija pristupila krajem 2015.

U obrazloženju stru?nog tima koji je vrednovao pristigle projekte istaknuto je da je FEF Pali? “veoma uticajan festival od javnog zna?aja koji predstavlja širok spektar filmova”.

“Godišnje aktivnosti na polju medijske prisutnosti i filmske edukacije su snažne. Umetni?ki nivo filmova je izuzetno visok, organizacija festivala efikasna u cilju stvaranja snažne oaze evropskih filmova”, istaknuto je u obrazloženju.

Festivalski Savet naveo je da podrška KE govori u prilog dosadašnjim pohvalama Pali?kog festivala, koji se ve? godinama “prepoznaje kao kulturna manifestacija visokog kvaliteta i zna?aja o ?emu svedo?e svetske, regionalne i doma?e premijere najzna?ajnijih filmskih ostvarenja evropskog kontinenta, kao i najzna?ajnija autorska imena koja su posetila Pali?”.

“Takav trend se na žalost ne prime?uje u našoj zemlji budu?i da se iz godine u godinu podrška države rapidno smanjuje što ne ostavlja prostor za prirodan rast i napredak. U takvom raspoloženju se do?ekuje i radosna vest o podršci od strane Evropske Komisije i potprograma MEDIA, jer se ujedno radi o obavezi da se dostignuti nivo održi i u velikoj meri unapredi”, naveo je Savet Festivala evropskog filma Pali?.

Festivalski Savet je naveo i da se, uz ovogodišnje smanjenje sredstava za finansiranje od doma?ih institucija (25% od Grada Subotice i gotovo 70% od Sekretarijata za kulturu pokrajine Vojvodine), svako unapre?enje i rast kvaliteta može smatrati ozbiljnim izazovom.

“Ono što smo sigurni jeste da kvalitet i aktuelnost programa Festivala evropskog filma Pali? i dalje ostaje prioritet i da od takvog kursa ne odstupamo”, poru?io je Savet FEF Pali?.

Pali?ki festival bi?e održan 23. put od 16. do 22. jula na jezeru Pali? i u Subotici, a publiku i ove godine, kako su najavili organizatori, o?ekuje relevantna selekcija najboljih evropskih filmova u nekoliko programa i veliki broj gostiju iz cele Evrope.

Me?u 30 festivala kojima su dodeljena sredstva na poslednjem konkursu Kreativne Evrope su i Me?unarodni festival filmske kamere “Bra?a Manaki” (46.000 evra) i Filmski festival dokumentarnog filma MakeDox (27.000) u Makedoniji, zatim Sarajevo Film Festival (63.000) u Bosni i Hercegovini, Svetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb (35.000), te Kino Otok u Izoli (27.000).

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!