Plan EK – Evropa u dve brzine?

29 Nov 2012

Plan Evropske komisije, koji bi se trebao naći pred šefovima država ili vlada EU na decembarskom skupu, sadrži planirane korake, sredstva i načine kako ojačati superviziju banaka i uspostaviti finansijsku stabilnost

Danas prezentirani projekat stvaranja monetarne i ekonomske unije euro-zone, sa?injen od strane Evropske komisije, potvrdjuje ono što su u Uniji dugo odbijali da priznaju – stvara se Evropa u dvije brzine, gdje ?e unutar zone zajedni?ke valute ja?ati monetarne, ekonomske pa i politi?ke veze, sa kako se ukazuje, otvorenim vratima da im se pridruže i ostali.

Naravno, naglasak današnje prezentacije plana Evropske komisije nije bio na podjelama, ve? objedinjavanju – medjutim, ra?unica je jasna: ve?e interese za koordinacijom imaju države Unije koje dijele više toga, a euro kao zajedni?ka valuta ih je, bore?i se protiv kriza i izazova, doveo do ta?ke kada su snažnije ekonomske, monetarne, a za njima i politi?ke veze neminovne.

Moramo pokazati da smo spremni da se kre?emo naprijed i ja?amo saradnju i integraciju na fiskalnom, ekonomskom i takodje politi?kom polju. To je cilj našeg plana, to ga ?ini dokumentom za budu?nost- na kratki, srednji i dugi period“, kaže predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Barozo.

Plan Evropske komisije, koji bi se trebao na?i pred šefovima država ili vlada EU na decembarskom skupu, sadrži planirane korake, sredstva i na?ine kako oja?ati superviziju banaka, uspostaviti finansijsku stabilnost, što bi, vjeruju njegovi autori, trebalo da vodi ekonomskom prosperitetu i boljim socijalnim uslovima za Evropljane.

Danas je takodje demantovana tvrdnja da euro-zona ima plan da izbaci Gr?ku iz svoga društva.

Suprotno uvjerenju mnogih, države euro-zone ?e u?initi sve što je potrebno da zadrže Gr?ku u zoni zajedni?ke valute“, poru?io je Barozo.

Planovi su jedno, a stvarnost drugo – ne treba puno mudrosti da se predvidi kako ?e plan Evropske komisije o ja?anju monetarnih, ekonomskih, a potom i politi?kih veza euro-država izazvati veoma razli?ite reakcije: od podrške do potpunog odbijanja onih ?lanica kojima su i ovakve  evropske veze suviše bliske… ipak, komesar za finansije je optimista:

Komisija je pažljivo odmjerila i uzela u ra?un teoriju, politi?ku zbilju, kao i zakonske preduslove u okviru Lisabonskog sporazuma i iza  toga“, istakao je Oli Ren.

Iza toga zna?i da bi se, ako i kada to bude potrebno, mijenjao i tzv. evropski ustav da se stvori prostor za Evropsku monetarnu uniju 17 država, kojoj, više puta je danas naglašeno, mogu da se pridruže i ostale ?lanice Unije, ukoliko to žele. U svakom slu?aju, današnji dan bi trebalo zapamtiti – za jedne ?e on biti po?etak stvaranja bližih ekonomskih, monetarnih i politi?kih veza veza evropskih država, za druge: ta?ka od koje ?e Evropa prema budu?nosti da napreduje u dvije brzine.

(Elvir Bucalo, VOA)

Podelite ovu stranicu!