Pištaljka: Funkcioner “volonter” dobio više od 400 hiljada dinara

23 Nov 2014

Slučaj stimulisanja i volontiranja funkcionera još jednom je pokazao na čemu se zasnivaju naizgled nespojivi politički savezi

Jedanaest najviših funkcionera opštine Ba?ka Topola je za prvih šest meseci ove godine sebi iz opštinske kase isplatilo stimulacije za rad u iznosu od 2,5 miliona dinara, što je dvostruko više nego što je ta opština uložila u projekat zapošljavanja u 2012. godini kada je posao dobilo deset ljudi i za petinu više nego što je za zapošljavanje dato prošle godine, kada je posao dobilo ?etrnaestoro nezaposlenih, saznaje portal Pištaljka.

Stimulacije koje je sebi i svojim kolegama funkcionerima dodelila predsednica opštine Melinda Kokai Mernjak iz Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) podeljene su, kako je Pištaljci re?eno, za dobro obavljanje posla, iako opština ima gubitak ve?i od 100 miliona dinara.

U istraživanju tog portala se navodi da tu nije kraj, jer ne samo što su redovne plate ovih jedanaest funkcionera i do tri puta više od prose?ne plate u Ba?koj Topoli, nego su i velikodušno podeljene stimulacije znatno više nego što iznosi prose?na plata u opštini. Prema podacima Republi?kog zavoda za statistiku „obi?ni“ gra?ani Ba?ke Topole u proseku mese?no zarade neto 36.584 dinara (50.551 dinar bruto), dok najve?a stimulacija, koju je samoj sebi dodelila predsednica opštine, iznosi 50.887 dinara. Prema podacima koje je Pištaljka dobila iz ove opštine, najmanja funkcionerska stimulacija, koju prima na?elnik opštinske uprave Peter Sedlar, samo je za 3.000 dinara manja od prose?ne plate i iznosi 33.646 dinara.

Više od prose?ne plate u Ba?koj Topoli zara?uju još dvojica funkcionera – ?lan Opštinskog ve?a i zamenik predsednika Skupštine opštine – ?ija se primanja u knjigama zavode kao „dodatni li?ni prihodi“. Me?utim, kako se navodi, Pištaljka nije mogla da dobije odgovor od nadležnih kakva su to dodatna li?na primanja i kakav je njihov radni status u opštini. Prema tuma?enju pravnika, dodatni li?ni prihodi mogli bi da budu naknada za prevoz, naknada po ugovoru o delu, privremenim i povremenim poslovima ili stru?nom osposobljavanju. Me?utim, ?lan opštinskog ve?a Gruja Milošev zvani?no se vodi kao volonter, što se vidi u opštinskom informatoru od 10. januara ove godine. Taj „volonter“ je od februara do kraja jula dobio ukupno 418.490 dinara, dok je zamenik predsednika Skupštine opštine Jovan Jeremi? u istom periodu zaradio 558.349 dinara, ali u informatoru nema podataka da li je i on volonter.

Slu?aj stimulisanja i volontiranja funkcionera u Ba?koj Topoli još jednom je pokazao na ?emu se zasnivaju i kako opstaju naizgled nespojivi politi?ki savezi. Nikakvih ideoloških razmimoilaženja nije bilo me?u funkcionerima kada je trebalo uzeti novac gra?ana, iako su svi iz razli?itih partija – SVM, Socijalisti?ka partija Srbije, Demokratska stranka i Srpska napredna stranka.

backa-topola-grb-srednji?lanovi ove jedinstvene funkcionerske koalicije, me?utim, ne samo što su nagra?eni kada rade, nego ih predsednica stimuliše i neradnim danima. Naime, funkcioneri tokom državnih praznika i godišnjeg odmora tako?e dobijaju stimulaciju za dobro obavljanje posla iako tih dana nisu radili ništa, ni dobro ni loše.

Stimulacije se, ina?e, ispla?uju na osnovu odluke koju predsednica opštine donosi mese?no, pa ostaje nejasno kako funkcioner koji je u jednom mesecu dobio i naknadu za državni praznik i naknadu za godišnji odmor, dobija i stimulaciju što je dobro obavljao posao kada tog meseca nije ni bio na poslu.

Pistaljka navodi da predsednica opštine Melinda Kokai Mernjak ne vidi nikakav problem ni u tome što nagra?uje sebe i svoje kolege dok opština koju vode grca u dugovima. U odgovoru koji je taj portal dobio od nje, navodi se da su razlozi zbog kojih su funkcioneri Ba?ke Topole me?u najpla?enijima u Srbiji to što oni “obavljaju posao koji se mora neodložno izvršiti u odre?enom roku, izuzetno se angažuju zbog pove?anog obima poslova i zadataka, izuzetno kvalitetno i efikasno obavljaju poslove iz programa rada Skupštine opštine”. Kao da za redovnu platu, ?ak ni kada je ona tako velika kao za funkcionere u Ba?koj Topoli, nije neophodno posao završiti u odre?enom roku niti ga raditi efikasno i kvalitetno, dodaje portal.

Predsednica opštine i njene kolege funkcioneri ne obaziru se previše ni na ?injenicu da svojim platama i stimulacijama krše zakon i odluku Vlade Republike Srbije o platama. Naime, samo plata predsednice Kokai Mernjak je za 40.000 dinara ve?a nego što to dozvoljava zakon i odluka Vlade o platama, navodi se u istraživanju.

Zarade opštinskih funkcionera detaljno su utvr?ene Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama i odre?uju se množenjem osnovice i koeficijenata. Kako je zakonski koeficijent za predsednika opštine 7,74 i osnovica odre?ena odlukom Vlade 10.788,23 dinara, tako bi predsednica po zakonu trebalo da prima 83.500 dinara neto. Zakon predvi?a i da se opštinskim funkcionerima plata može uve?ati zbog složenosti poslova, ali najviše za 30 odsto. Sa ovim uve?anjem, Melinda Kokai Mernjak maksimalno bi po zakonu smela da prima 108.551 dinar. A njena neto plata iznosi 125.184 dinara. Bez stimulacije.

Da najpla?eniji predsednici opština u Srbiji nisu po pravilu i predsednici najsiromašnijih opština u Srbiji, možda pitanje stimulacija koje oni primaju ne bi ni bilo tema. Ali kada opština kao što je Ba?ka Topola, koja je nekada bila me?u pet najrazvijenijih industrijskih opština Vojvodine, postane gubitaš sa manjkom od 107.075.973 dinara u kasi, onda više nije ni pitanje zašto funkcioneri dobijaju stimulaciju, ve? zašto do sada nisu kažnjeni za loše rezultate svog rada, navodi Pištaljka.

(Snežana ?uri?, Pištaljka.rs)

Podelite ovu stranicu!