Mađari zajedno i na republičkim izborima

14 Feb 2008

Ištvan Pastor Ma?arska koalicija, ?iji je predsedni?ki kandidat Ištvan Pastor osvojio oko 93.000 glasova, je opstala i u istom sastavu: Savez vojvo?anskih Ma?ara – Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara – Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara, izlazi i na predstoje?e pokrajinske i lokalne izbore, zakazane za 11. maj. Nakon što su se ?elnici koalcije, na sastanku u Be?eju, usaglasili da, i pored nekih razlika u shvatanju politike, ostanu na okupu, dogovoreno je i formiranje radnih grupa; koje ?e se pozabaviti konkretnom predizbornom platformom. Pored toga, ova me?ustrana?ka tela ?e poraditi na izradi još dva dokumenta, koji se ti?u ma?arske autonomije i ideje objedinjenja ve?insko ma?arskih opština u jedinstveni upravni okrug na severu Vojvodine.

– Postigli smo saglasnost da onih 12 ta?aka za koje se naš kandidat zalagao u predsedni?koj kampanji ?ine osnovu predizbornog programa Ma?arske koalicije za vreme pred nama, uz direktnije ukazivanje na naše vi?enje aktuelnih problema u Vojvodini i implementiranje desetak naših najvažnijih, konkretnih ciljeva kada su u pitanju izbori na lokalu – izjavio je za “Dnevnik” lider DSVM-a Andraš Agošton.

– Osim toga, uz predizborni program, Ma?arska koalicija ?e izraditi i dva posebna, mada i te kako povezana, dokumenta. Prvi ?e se, na osnovu na?ela koja su dogovorena s Demokratskom strankom, odnositi na zauzimanje zajedni?kog stava po pitanju ma?arske autonomije i na ?elu radne grupe koja ?e se time baviti ?e biti republi?ki poslanik SVM-a Laslo Varga. Drugi dokument ?e se baviti razradom naše ideje o objedinjavanju opština s ve?insko ma?arskim stanovništvom na severu Pokrajine u jedan upravni okrug.

Podse?amo da se radi o devet opština, od kojih su neke trenutno u Severnoba?kom a neke u Severnobanatskom okrugu, za koje MK smatra da razdeljuju ma?arski nacionalni korpus, jer ova nacionalna zajednica u ve?ini njih ?ini ve?insko stanovništvo. U pitanju su opštine: Ada, ?oka, Mali I?oš, Kanjiža, Be?ej, Ba?ka Topola, Novi Kneževac, Senta i Subotica, koja je ve? vi?ena i kao potencijalni administrativni centar takvog okruga, iako Ma?ari u njoj ?ine samo tre?inu populacije. Me?utim, nakon obelodanjivanja sporazuma MK – DS, potpredsednik demokrata Bojan Pajti? je za naš list potvrdio da je bilo re?i o eventualnoj izmeni granica postoje?ih okruga, ali je decidno odbacio mogu?nost koncentracije svih “ma?arskih” opština u jednu upravnu celinu.

Kada je re? o pokrajinskim izborima, Ma?arska koalicija ?e se zalagati za dinami?niji ekonomski razvoj Vojvodine, a naro?ito opština u kojima Ma?ari ?ine zna?ajan udeo u lokalnom stanovništvu, za zabranu vešta?ke promene nacionalnog sastava opština i uvo?enje sistema proporcionalnog zapošljavanja u državnim institucijama, kao i za o?uvanje identiteta manjinskih zajednica i ravnopravnost i vra?anje imovine njihovim crkvama. Tako?e, MK se zalaže za ostvarenje pune autonomije Vojvodine sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlaš?u, za reformu sistema lokalnih samouprava i proširenje njihovih nadležnosti, kao i za uvo?enje garantovanih poslani?kih mesta za predstavnike manjinskih zajednica, u ?emu je SVM i ranije imao podršku DS-a kao jednog od dva koaliciona partnera trenutno vladaju?e koalicije u Skupštini Vojvodine.

– Dogovor s DS-om shvatamo kao politi?ku saradnju oko glavnih ciljeva Ma?arske koalicije, ali to ne zna?i da u našem predizbornom programu ne?e biti na?ete i neke teme o kojima nije bilo re?i tokom razgovora s demokratama. Drugim re?ima, mi ne zatvaramo mogu?nost teritorijalne autonomije za vojvo?anske Ma?are u budu?nosti i primili smo k znanju da se lider DZVM-a Šandor Pal i dalje za to zalaže. Me?utim, imaju?i u vidu da razgovori o Kosovu još nisu završeni, taj plan u ovom trenutku ne?emo razra?ivati i ?eka?emo da vidimo kakva ?e konkretna rešenja za o?uvanje svog identiteta izboriti Srbi na KiM tokom tih razgovora, jer se DSVM dugo zalaže za sistem reciprociteta kada su manjinska prava u pitanju. U me?uvremenu ?emo razra?ivati konkretan model personalne autonomije za Ma?are u Pokrajini, koja ?e biti sastavni deo naše predizborne platforme – istakao je Agošton.

“Dnevnik” podse?a da se ni u Pastorovom predsedni?kom programu teritorijalna autonomija za Ma?are u Vojvodini nije eksplicitno pominjala, ali se ona, izme?u redova, nazire u stavu MK prema kosovskoj krizi. Naime, ova koalcija o?ekuje da ?e srpska manjina na Kosovu u perspektivi dobiti teritorijalnu autonomiju i o?ekuje da se sve eventualne pogodnosti, koje po pitanju zaštite manjinskih prava, proiza?u iz rešavanja statusa Kosova, budu prilago?ene doma?em zakonodavstu i garantovane svim nacionalnim zajednicama u Srbiji. S druge strane, iz DS-a, s kojim je MK svakako utana?ila odre?eni vid dobre me?ustrana?ke saradnje u vreme potrebe da Ma?ari podrže predsedni?ku kandidaturu Borisa Tadi?a, svojevremeno je poru?eno da oni nikada ne?e pristati na teritorijalnu autonomiju po etni?kom principu.

Nema udruživanja s nedemokratama

?lanice Ma?arske koalicije su u prethodnom periodu razli?ito birale postizborne partnere, pa tako SVM u Banovini tvori koaliciju s DS-om i LSV-om, dok je DZVM u Be?eju na vlasti uz pomo? SRS-a.
– Ma?arska koalicija ?e na pokrajinske i lokalne izbore iza?i jedinstveno i samostalno, bez udruživanja s nekim drugim politi?kim strankama i grupacijama, ali smo svakako otvoreni za postizborne koalicije. Me?utim, mislim da je naše opredeljivanje za podršku predsedni?kom kandidatu DS-a Borisu Tadi?u jasno stavilo do znanja da ?emo se posle izbora zalagati za iznalaženje partnerskih aranžmana sa strankama koje na izborima pokažu “težinu” i demokratski karakter – poru?io je Andraš Agošton.

A. Grubeša, Dnevnik

Podelite ovu stranicu!