Pedeset pokajnika za ratne zločine

20 Nov 2016

Sve je počelo priznanjem Dražena Erdemovića a u godinama koje su usljedile mnogo zločinaca priznalo je svoje grijehe

Sasvim nezapaženo provukla se ovih dana vijest o još jednom pokajanju. Mi?o Jovi?i?, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, priznao je pred Sudom BiH da je u februaru 1993. godine u?estvovao u ubistvu 20 putnika otetih iz voza Beograd-Bar. Putnici su izvedeni u Štrpcima pored Višegrada, mu?eni su i ubijeni na obali Drine. Predložena je kazna od pet godina zatvora, a Jovi?i? se obavezao da ?e svjedo?iti protiv ostale desetorice optužene u ovom predmetu.

Zašto se ovakve vijesti zaobilaze? Ako i budu objavljene nikad se ne osvrnu unatrag, na ostala priznanja. U ve?ini medija uvriježio se stav kako su pokajanja stvar prošlosti i rata i kako ih ne treba isticati i ?a?kati po nezaraslim ranama. ?ini se da je upravo suprotno: svaki put kada neki optuženik prizna da je izvršio ratni zlo?in ova, balkanska zemlja duboko odahne. Biva ona tada lakša za težinu cijelog jednog zlo?ina.

A dovoljno je prelistati internetske stranice sudova. Na stranici Haškog tribunala ima jedna izjava: „Priznanja su mi donijela najve?i osje?aj olakšanja koji sam osjetio od pada Srebrenice. Bila je to potvrda koju sam tražio posljednjih osam godina… Mi više ne moramo dokazivati da smo žrtve.“

Zar ove rije?i preživjele žrtve genocida ne otvoraju duboku spoznaju: kako god pokajanje rastere?uje zlo?inca bremena krivnjom natopljene savjesti, isto tako ono rastere?uje i porodice žrtava.

Znate li da je do sada pred sudije izašlo preko 50 pokajnika? Najviše pred Sud Bosne i Hercegovine – 29. Na Haškom tribunalu krivicu je priznalo 17 optuženih, a najviše za zlo?ine u Srebrenici i Prijedoru.

Pokajni?ke suze Dražena Erdemovi?a

?epovi savjesti po?eli su pucati ve? prve poratne godine kada je pripadnik Desetog diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS-a Dražen Erdemovi? zaplakao pred sudijama u Hagu. Dobio je pet godina.

Cijelu deceniju kasnije, pred Sudom BiH, Marko Boški? je priznao da je bio u strelja?kom vodu koji je ubijao muškarce iz Srebrenice. Osu?en je na deset godina.

Po?etkom ove godine i Brano Gojkovi? je, pred Višim sudom u Beogradu, priznao da je 16. jula 1995. ubijao na farmi u Branjevu. Nepravomo?no je osu?en na deset godina zatvora.

Za genocid u Srebrenici pred Haškim tribunalom krivicu su priznali i visoki oficiri VRS-a Momir Nikoli? i Dragan Obrenovi?. Nikoli? je dobio 20, a Obrenovi? 17 godina.

U?eš?e u genocidu u Srebrenici, pred Sudom BiH, priznali su i pripadnici Policije RS-a Milivoje ?irkovi?, Zoran Kuši?, Dragan Crnogorac i Vaso Todorovi?. Crnogorac je dobio 13, Todorovi? šest, a ?irkovi? i Kuši? po pet godina zatvora.

Drugi pokajnik pred Haškim tribunalom bio je Dragan Jelisi?. On je priznao zlo?ine protiv ?ovje?nosti u Br?kom, za šta je dobio 40 godina. Tre?i je bivši na?elnik policije Bosanski Šamac, Stevan Todorovi?, i dobio je 10 godina, a ?etvrti je Dragan Kolundžija, nekadašnji vo?a smjene u logoru Keraterm pored Prijedora. Dobio je tri godine. Ali, njegovo priznanje je pokrenulo i ostale iz Keraterma da prihvate pokajanje: Predrag Banovi? je dobio osam, Damir Došen pet, a Duško Sikirica 15 godina. Kasnije se, pred Sudom BiH, za zlo?ine po?injene u logoru Keraterm pokajao i Dušan Fuštar i dobio devet godina zatvora.

Priznanja za zlo?ine u Prijedoru, Srebrenici…

U Hagu se pojavio još jedan pokajnik iz Prijedora. Darko Mr?a je 2002. priznao da je u?estvovao u ubistvu 200 muškaraca na Kori?anskim stijenama na Vlaši?u. Osu?en je na 17 godina, a njegovo priznanje pokrenulo je grižnju savjesti i kod još nekih pripadnika policije RS-a. U?eš?e u tom zlo?inu pred Sudom BiH priznali su Damir Ivankovi?, Goran ?uri? i Ljubiša ?eti?. Prvi je osu?en na 14, drugi na osam, a tre?i na 13 godina. Sporazume o priznanju krivice zatražili su i Saša Ze?evi? i Radoslav Kneževi?, ali su odbijeni i kažnjeni sa po 23 godine zatvora.

Pred Haškim tribunalom krivicu je priznao i Milan Simi?, nekadašnji predsjednik Opštinskog vije?a Bosanski Šamac. Osu?en je na pet godina. Milan Babi?, ratni na?elnik Knina, priznao je da je u?estvovao u udruženom zlo?ina?kom poduhvatu, te je dobio 13 godina.

I ratna potpredsjednica RS Biljana Plaviši? priznala je u?eš?e u udruženom zlo?ina?kom poduhvatu. Dobila je 11 godina. Pokajao se i Dragan Nikoli?, komandant logora Sušica u Vlasenici. Osu?en je na 20 godina.

Prvo pokajanje pred Sudom BiH izrazio je Idhan Sipi?, pripadnik Armije BiH. Priznao je da je 1995. ubio staricu An?u Banjac u Sanici pored Klju?a. Izre?ena mu je kazna od osam godina. Drugi sporazum postigao je Veiz Bijeli?, pripadnik Teritorijalne odbrane Vlasenica. Za silovanje u zatvoru „Štala“ dobio je šest godina. Tre?i je bio Paško Ljubi?i?, pripadnik HVO-a. Osu?en je na 10 godina zatvora zbog pomaganja u napadu na selo Ahmi?i u Vitezu 1993. kada je ubijeno 116 civila.

Krivicu su pred Sudom BiH priznala i bra?a Šaban i Elvir ?elilbaši?. Oni su u Turbetu pored Travnika ubili dvoje civila nakon što su saznali da im je brat poginuo u borbama sa VRS. Šaban je dobio pet, a Elvir šest godina zatvora. Rasema Handanovi?, pripadnica Armije BiH, priznala je da je 1993. u?estvovala u ubistvima civila i zarobljenih vojnika HVO-a u Trusini kod Konjica. Osu?ena je na pet i po godina zatvora.

Priznanja pripadnika VRS, HVO i Armije BiH

Pred Sudom BiH pokajala su se još osmorica bivših pripadnika VRS-a. Zoran Mari? je 1992. u?estvovao u ubistvima civila u selima pored Jajca, za šta je osu?en na 15 godina. Stojan Perkovi? je 1992. premla?ivao, ubijao i silovao civile u opštini Rogatica, te je osu?en na 12 godina. Dragan Rodi? je iste stvari ?inio u Drvaru, za šta je osu?en na osam, a Rade Veselinovi? u Hadži?ima te je dobio 7 i po godina. Novica Tripkovi? je silovao i ubijao u Fo?i te je dobio osam godina. Radivoje Soldo se seksualno iživljavao nad ženskom osobom zato?enom u bungalovu na Bora?kom jezeru pored Konjica, te je osu?en na pet godina. Stojan Kenjalo i Dragan Balaban su priznali da su u?estvovali u progonu, mu?enjima i ubistvima civila u selima pored Bosanskog Novog, te su osu?eni na sedam, odnosno pet godina zatvora.

Još trojica bivših pripadnika HVO-a pokajala su se pred Sudom BiH. Miroslav Ani? Firga je ubijao civile po selima oko Kiseljaka i Vareša, te je osu?en na 15 godina. Slavko Šaki? je u?estvovao u progonu civila u opštini Bugojno i dobio je osam i po godina. Damir Lipovac je za iste zlo?ine u Derventi kažnjen sa sedam godina zatvora.

Pred Sudom BiH pokajala su se i još trojica bivših pripadnika Armije BiH. Enes Handži? i Osman Šego priznali su u?eš?e u zlo?inu nad civilima i zarobljenim vojnicima u Bugojnu, za šta su dobili osam, odnosno pet godina. Elvir Jakupovi? je priznao da je u selu Slimena kod Travnika ubio zarobljenog vojnika HVO-a i dobio je pet godina zatvora.

I pred Kantonalnim sudom u Biha?u bilo je pokajanja. Krivicu su priznala ?etvorica bivših pripadnika VRS-a. Predrag Baji? je priznao da je 1992. u Klju?u ubio sedam civila i silovao dvije soobe, a Siniša Babi? je priznao ubistva pet civila i jedno silovanje. Prvi je dobio 13, a drugi sedam godina. I Nenad Baji? i Slobodan Dragi? su priznali da su u?estvovali u mu?enju, silovanju i ubistvima civila u selima oko Klju?a. Dobili su po pet godina zatvora.

(Izet Perviz, Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!