PEĆINCI: Očekivani rezultati, neočekivan rasplet

14 Dec 2012

Iako je opština Pećinci u prethodnom periodu doživela investicioni "bum", iako je prethodna politička garnitura odnela pobedu na izborima, u ovoj lokalnoj samoupravi došlo je promene vlasti. Međusobna „prepucavanja“ mogu da ugroze investicije

Majski lokalni izbori u opštini Pe?inci doneli su, ?ini se, o?ekivane rezultate, jer je ubedljivu pobedu odnela Demokratska stranka (DS), koja je i prethodnih 12 godina bila stožer opštinske vlasti u ovoj maloj sremskoj opštini, od 2000. godine široko poznatoj po investicionom “bumu”. Naime, predizborna koalicija u kojoj su sa demokratama bili i Liberalno- demokratska partija i PUPS, osvojila je oko 30 odsto glasova ili 11 mesta u pe?ina?koj Skupštini opštine, ali se ispostavilo da to nije bilo dovoljno da uz podršku još najmanje pet odbornika u?u i u ?etvrti mandat. Iako su na konstitutivnoj sednici demokrate dobile potrebnu ve?inu i zapo?ele konstituisanje novih organa vlasti, ve? na narednoj sednici Grupa gra?ana „Luki“ uskratila je demokratama dalju saradnju i priklonila se procesu „prekomponovanja“ vlasti sa svim ostalim strankama koje su prešle izborni cenzus u Pe?incima.

Druga po broju mandata bila je pomenuta GG „Luki“, koja je osvojila 17 odsto glasova ili šest mandata, Ujedinjeni regioni Srbije i koalicija Srpske napredne stranke i Nove Srbije osvojila je po ?etiri mandata, Koalicija GG “Za naše selo” i Jedinstvena Srbija dobili su mandat manje, a izborni cenzus prošla je još Socijalisti?ka partija Srbije, sa osvojena dva mandata. Najbliža skupštinskim stolicama, kojih u opštini Pe?inci ima 30, bila je Srpska radikalna stranka, kojoj je nedostalo stotinak glasova.

Siniša Vukov, bivši predsednik opštine: Interesne grupe formirale vlast

Bivši predsednik opštine Siniša Vukov (DS) rekao je da su gra?ani brojem glasova datih listi predvo?enoj demokratama rekli svoje, ali da je po sredi o?igladno nešto drugo, jer su interesne grupe i grupe gra?ana uspele da formiraju vlast. „Ovo je prakti?an dokaz da gra?ani na izborima trebaju da obrate posebnu pažnju šta je ?iji interes. Ovde nije došlo do klasi?nog prekomponovanja vlasti, jer DS ima više mandata i od URS-a, i od SNS-a i SPS-a zajedno, ve? je prevagnuo interes grupe gra?ana koja je formirala novu vlast u opštini“, naveo je Vukov za Atuonomiju.

Novi predsednik opštine Pe?inci Sava ?oj?i? (URS) podsetio je da je u Skupštini prvo napravljena prva ve?ina, bez u?eš?a URS-a i SNS-a, ali je nakon nedelju dana došlo do problema oko ve?ine okupljene oko demokrata. „Oko mesec dana smo se dogovarali, a okupila nas je želja da Pe?inci vrate stari sjaj. Koalicija je šarena i tu smo prakti?no svi osim DS, a brojimo 21 ?lana, jer su dva odbornika sa liste u me?uvremenu napustila demokrate“, rekao je ?oj?i?.

Nikola Radosavljevi?, predsednik Skupštine opštine: Sve se vrtelo oko SNS-a

Celu pri?u oko preuzimanja vlasti na svoj na?in video je šef pe?ina?kih naprednjaka i novi predsednik Skupštine opštine Nikola Radosavljevi?, koji tvrdi da je nekoliko razloga što DS nije više na vlasti. „Pre svega zbog apsolutisti?kog ponašanja tokom dugog niza godina, potom zbog grešaka u vo?enju opštine i kona?no zbog pobede Tomislava Nikoli?a na predsedni?kim izborima i formiranja Vlade Srbije. „Zato se sve i vrtelo oko SNS-a prilikom pregovora, ali bez podrške GG ‘Luki’ ništa se ne bi dogodilo i zato im neizmerno hvala“, rekao je Radosavljevi? za Autonomiju i dodao da je SNS zahvaljuju?i republi?koj vlasti izba?en u prvi plan i time je odgovornost ove GG ve?a.

GG „Luki“ & „Luki komerc“

GG „Luki“ predvodi Živorad Panti?, koji sa bratom Miloradom vodi privatno preduze?e „Luki komerc“. Na prethodnim lokalnim izborima imali su dva mandata i sve ?etiri godine bili su u vlasti sa demokratama i tadašnjim G17 plus. Podrška nije izostala ni ovoga puta, ali je Živorad sa svojih pet odbornika iz njemu znanih razloga odlu?io da se privoli snagama koje ?ine novu Vladu Srbije.

„Luki komerc“ je 1989. godine osnovan kao trgovina, ali je firma u me?uvremeno znatno razvila svoju delatnost. Osim prodavnica robe široke potrošnje, preduze?e po mnogim mestima u Sremu drži salone nameštaja i bele tehnike, poljoprivredne apoteke i stovarišta gra?evinskog materijala. „Luki komerc“ poseduje i farmu koka nosilja i pekaru, bavi se proizvodnjom robe široke potrošnje, a ima i sopstvenu autoškolu, štampariju i turisti?ku agenciju.

„Luki komerc“ aktivno je u?estvovao u procesu privatizacije i na aukcijama kupovao pretežno sremska preduze?a. Kupio je i šaba?ku „Savu“, koju je nakon privatizacije 2003. obeležio i istražni postupak protiv novih vlasnika zbog odre?enih zloupotreba. Mediji su tada pisali da su poznatu ugostiteljsku firmu, koja je u svom sastavu imala na desetine restorana i prodajnih objekata, pekaru, mesaru, pogon za proizvodnju soka i imovinu procenjenu na 1,3 miliona evra, Panti?i kupili za 20,7 miliona dinara. Od 239 zaposlenih, odmah nakon privatizacije više od polovine je otpušteno, a potom je još 75 poslato na pla?eno odsustvo. Prema pisanju medija, kapital iz “Save” upumpavan je u “Luki komerc” uz pomo? fiktivnih dugovanja. Radiotelevizija Vojvodine nedavno se ponovo zainteresovala za ovaj slu?aj, ali je ostala uskra?ena za odgovor od Osnovnog suda u Šapcu da li je nakon pokretanja istrage pre šest godina pokrenut i krivi?ni i postupak protiv Panti?a i saradnika.

Specifi?an budžet

Sava ?oj?i?, predsednik opštine: Mi imamo specifi?an budžet

Budžet opštine Pe?inci za 2012. godinu iznosi oko 1,5 milijardi dinara. Predsednik opštine Sava ?oj?i? tvrdi da Pe?inci na specifi?an na?in prave i realizuju budžet jer opština još uvek ima Fond za gra?evinsko zemljište i lokalne nekategorisane puteve, koji posluje kao zasebna jedinica u okviru budžeta i preko kojeg se realizuje oko 850 miliona dinara za kapitalne transfere. „Ove godine su izostali neki najavljeni transferi za potrebe realizacije investicije Boš. Ministarstvo finansija je uplatilo 100 miliona dinara kao teku?i transfer, ali ukoliko do kraja godine država uplati 500 miliona dinara, radi?emo samo tehni?ki rebalans budžeta“, rekao je ?oj?i?.
Prema njegovim re?ima, Porezi na zarade su jedan od ja?ih prihoda opštine od kada je promenjen zakon i on ?e ove godine biti oko 200 miliona dinara. „Pe?inci za plate budžetskih korisnika odvajaju oko 122 miliona dinara i to se kompletno finansira samo sa prihodima od poreza na zarade. Opština ima samo dva javna preduze?a, od kojih “Kanalizacija” ima dotacija od opštine, ali ?e 2013. godine imati sopstvene prihode. Komunalno preduze?e “Sava” bavi se distribucijom toplotne energije i opština trenutno izdvaja novac za namirivanje duga za energente u prethodnom periodu, naveo je ?oj?i?.

Informacija u doma?im medijima izuzetno je malo o „Luki komercu“ koji slovi za jednu od finansijski najja?ih firmi u Sremu. Ve? na prvi pogled uo?ljivo je da u mestima opštine Pe?inci nema drugih trgovinskih lanaca i da firma prakti?no u toj oblasti posluje bez konkurencije. Meštani Pe?inaca preko ove firme mogu da rade na poljima, jer je na prodavnici koja se nalazi preko puta zgrade opštine vidno istaknut poziv za sve zaintersovane da se jave „Luki komercu“ ako žele da idu u nadnicu. Razlog što bra?e Panti? nema u medijima je njihova odluka da se ne eksponiraju, tako da i poziv za intervju Autonomiji ništa u tom pogledu nije promenio.

Siniša Vukov tvrdi da je uticaj GG „Luki“ dok je sa demokratama bio na vlasti prethodne ?etiri godine bio srazmeran uticaju dva odbornika koja su imali. „Njihova procena je bila da mogu da ostvare mnogo ve?i uticaj nakon novih izbora i zbog toga je interes prevagnuo na drugu stranu. Zbog svega, imamo potrebu da se izvinimo gra?anima, jer smo zatvarili o?i i ?utali nad onim što se doga?a zarad nekog lažnog mira u opštini i mislim da je to naša najve?a krivica za situaciju u kojoj smo se našli“, rekao je Vukov i dodao da se, bez obzira što se GG „Luki“ nije prihvatila vode?ih funkcija u opštini, odluke bez Panti?eve saglasnosti ne donose „jer njegovi kadrovi idu po mišljenje svakodnevno i to se u maloj sredini lako da videti“.

DS i JS tvrde da je GG „Luki“ kupovala glasove

Poslanik u Skupštini Vojvodine Živko Markovi? (DS), koji je u više navrata bio opštinski funcioner u Pe?incima smatra da je GG „Luki“ uo?i poslednjih lokalnih izbora „imala taktiku da kupuje glasove u 12 ili 13 naseljenih mesta“ i da DS ima dokaze sa terena da je Panti? pla?ao po glasu 20 evra. „?ak je i naterao zaposlene u svojim firmama iz drugih opština da se prijave u Pe?incima i glasaju za njega, pa je na nekim adresama bilo na desetine ljudi. Sve to je rezultiralo da dobije šest mandata“, tvrdi Markovi?.

On je rekao da je odmah obavestio policiju da se dešava kupovina glasova. „Nakon toga sam od tužilaštva dobio dopis da treba da podnesem krivi?nu prijavu, što meni ne pada na pamet jer mislim da je to posao policije. Imena se znaju i oni bi samo trebali to da istraže. Zbog svega sam ozbiljno zabrinut za budu?nost ove sredine i nastavka investicija jer je lokalno rukovodstvo optere?eno li?nim ineteresima. Živoradu Panti?u, koji iz senke rukovodi opštinom, nije interes da se ovde otvaraju nove firme, jer ima radnike koje pla?a 15.000 dinara“, kazao je Markovi? i optužio GG „Luki“ da je okupila stranke obe?avaju?i im politi?ka mesta, jer nije zainteresovana da se direktno eksponira u politici.

Predsednik Opštinskog odbora Jedinstvene Srbije Živko Marijanovi?, ina?e i ?lan Opštinskog ve?a u novoj lokalnoj vlasti, tako?e tvrdi da je na pe?ina?kim izborima bilo mnogo nepravilnosti i da su ih ?inile mnoge stranke. „Luki je napravio GG i za ove izbore je uklju?io i samu policiju da kupuje glasove. Kada sam došao kod Roma u Ašanji koji su bili moji simpatizeri, pitali su me koliko pla?am da glasaju za JS na izborima. Kada sam im rekao da je to protivzakonito, rekli su da im je nu?eno 20 evra da glasaju za Lukija“, rekao je Marijanovi? za Autonomiju i dodao da grupi gra?ana bez programa njemu kao lideru lokalne JS ostaje samo da ?estita na postignutom izbornom rezultatu.

U nedostatku izjave Živorada Panti?a, odgovor na optužbe je ispred vladaju?e koalicije dao Nikola Radosavljevi?, koji smatra da na izborima svako ima pravo da se ponaša u skladu s propisima ili da radi mimo njih. Tvrdi da je nefer ponašanja bilo u mnogim strankama, a da je ve?inu loših stvari ?inio DS. „Nepravilnosti su trebalo da budu prijavljene izbornoj komisiji, pa nakon toga da se obavesti policija ili ko ve? treba. Mnoge nepravilnosti pravio je DS, ?ak i na sam dan izbora, dele?i pakete najugroženijima. Ja sam možda trebao njih da prijavim, jer su mi na taj na?in uzeli par mandata“, kazao je on.

Za razliku od Živka Marijanovi?a, prvi pe?ina?ki naprednjak tvrdi da nije video na terenu da je GG „Luki“ kupovala glasove. „Da ih je bilo, DS je trebalo nešto da preuzme i nemaju sada pravo da se vade. Oni su prihvatili izborne rezultate, predsednica OIK je bila njihov ?lan i nikakvog izveštaja u tom pravcu nije bilo. Od svih njih ja imam pravo najviše da se ljutim, jer sam sve radio pošteno i zato sam tako i prošao na izborima“, rekao je Radosavljevi?.

Graditelj – afera ili izbegavanje pla?anja duga

Firma „Graditelj“ iz Novog Sada poslednjih godina radila je sve poslove u vezi sa izgradnjom kanalizacije i pre?ista?a otpadnih voda u opštini Pe?inci. Sava ?oj?i? tvrdi da opština „Graditelju“, navodno, po ugovoru duguje 1,8 miliona evra za neizvedene radove. „Mi ne znamo da li smo dužni Graditelju ili oni nama, ali cifra od 1,8 miliona nije mala i prozvodi horor. Podneli smo ve? nekoliko krivi?nih prijava povodom ovog ugovora, u kojem se opština pojavila kao garant ili jemac, jer to još ne umemo pravno da formulišemo. Kao opština jemac ne možemo da budemo, a ako smo dužnik ne možemo da dajemo garanciju bez saglasnosti Agencije za javni dug“, rekao je ?oj?i?, uz ocenu da je ugovor „sto posto ništavan“ i po sredi je zloupotreba službenog položaja njegovog prethodnika.
S obzirom na to da je Graditelj uzimao kredit kod AIK banke prilikom izvo?anja radova, budžet opštine Pe?inci duguje sada banci sporna sredstva na osnovu izdatih menica. Siniša Vukov je rekao da dug je prema Graditelju proistekao iz perioda od 2007. godine i to iz dva razloga. „Jedan je što smo imali ugovor sa italijanskom kompanijom Bernardi, ?iji je vlasnik preminuo i formalno smo raskinuli ugovor sa njima, jer kompanija nije uplatila više od 6,5 miliona evra opštini. Avans i penal koji su platili u visini od 1,3 miliona evra njima je propao, u skladu sa ovim ugovorom i davanjem gra?evinskog zemljišta u zakup“, rekao je Vukov.
Kao drugi razlog za dugovanje, Vukov je naveo ure?enje najatraktivnije lokacije površine 13 hektara, koja vredi ?etiri miliona evra, ali je besplatno ustupljena kompaniji Boš. „Od Vlade Srbije smo kao neku vrstu kompenzacije za vrednost zemljišta dobili oko 50 miliona dinara, jer smo uredili zemljište, ali nam njegova vrednost nije ispla?ena. Budu?i da je došlo do izbora neke nove vlade u Republici, ona nije ispoštovala obavezu da nastavi finansiranje izgradnje kanalizacione mreže i pre?ista?a otpadnih voda u Šimanovcima, što je ove godine ve? trebalo da bude realizovano u iznosu od 140 miliona dinara, tako da je dug ostao“, tvrdi bivši predsednik opštine.
Vukov smatra da nova vlast pokušava da stvaranjem afera izbegne da plati to dugovanje, u?e u sudski spor i rasteže, bez obzira na to šta ?e se desiti u budu?nosti. „Budu?i da su radovi izvršeni u obimu i koli?ini koja je bila predvi?ena i da je sve potpisano i overeno, posao se mora i platiti. Ne?ije predstavljanje toga kao javnog duga opštine i da se nije poštovala zakonska procedura oko davanje garancija Graditelju i davanje založnog prava ne stoje, jer smo savetovani od Pokrajine i Republike da je to najbolji model“, rekao je Vukov i upozorio da ?e gra?ani snositi najve?e posledice, jer su Graditelj i AIK banka spremni da povedu spor protiv opštine, a najgori mogu?i scenario je da dug sa kamatama i negativnim epilogom na sudu do?e do preko 500 miliona dinara.

Nova vlast vs. stara vlast

Sava ?oj?i? je mišljenja da je DS i pored dobrog izbornog rezultata ostala bez vlasti jer je u prethodnom mandatu ta stranka postala “mnogo bahata”, što su i odbornici G17 plus (sadašnji URS) mogli da osete na svojoj koži, jer su bili deo te vlasti. „Nisu vodili ra?una ni o investicijama ni o koalicionim partnerima. Nisam bio svestan u tom periodu da postoje tolike nepravilnosti i da smo se toliko urušili u odnosu na zlatni period od 2004. do 2008. godine. Verujte da je 90 odsto poslova ra?eno mimo procedura, ili je kršen Zakon o budžetskom finansiranju ili Zakon o javnim nabavkama. Pisane dokumentacije nema i, opšte re?eno, u pitanju je jedno rasulo“, rekao je novi gradona?elnik, uz opasku da deo odgovornosti za prethodni period svakako snosi i njegova stranka.

Grb opštine Pe?inci: Krivi?ne prijave protiv stare vlasti

Dok rukom pokazuje na izveštaj revizora o izvršenom budžetu za 2011. godinu, ?oj?i? otkriva da je opština ve? podnela nekoliko krivi?nih prijava protiv starog rukovodstva zbog mnogih zloupotreba, a najviše povodom ugovora na izvo?enju infrastrukturnih radova u Pe?incima od strane firme „Graditelj“. Njegove tvrdnje dopunio je Radosavljevi? rekavši da nova vlast još uvek ne zna ta?no koliko je opština dužna, uz opasku da je prilikom premopredaje vlasti zate?eno tri do pet miliona evra ranijeg duga.

Siniša Vukov je rekao da su kontrolu poslovanja opštine u 2011. uradile budžetska inspekcija, Državna revizorska institucija i jedna privatna revizorska ku?a i da prema njegovim informacijama u tim izveštajima nema nikakvih elementa krivi?nog dela, ve? samo tehni?kih nepravilnosti. „Imaju?i u vidu da se nova vlast usredsredila na podnošenje krivi?nih prijava, imam utisak da se bave samo zamagljivanjem stvarnosti zarad njihovog interesa, a to je enormno zapošljavanje u Opštinskoj upravi i oko uprave. Moje mišljenje je da pokušavaju da neznanje prikriju pri?om o aferama“, rekao je Vukov i napomenuo da privatni revizori rade ve? drugu kontrolu po nalogu nove vlasti „ne bi li nešto našli i protiv nas pokrenuli odgovornost“.

Boš

Po?etak izgradnje fabrike automobilskih sistema brisa?a nema?ke kompanije Boš u Pe?incima, nakon dugog iš?ekivanja, obeležen je 25. septembra. Investicija je vredna 71 milion evra, a predvi?eno je da do 2019. godine bude otvoreno 620 novih radnih mesta, ?ime ?e broj nezaposlenih u opštini Pe?inci biti prepolovljen. Generalna direktorica kompanije Boš za Srbiju Jovanka Jovanovi? rekla je da ?e proizvodni pogon ukupne površine 22.000 metara kvadratnih biti izgra?en za samo godinu dana od potpisivanja okvirnog ugovora sa Vladom Srbije.
Ministar finansija i privrede Mla?an Dinki? tom prilikom je najavio da ?e Vlada Srbije nastaviti da pomaže Pe?ince kroz obezbe?ivanje nedostaju?ih sredstava, kako bi kompletna industrijska zona bila bolje infrastrukturno opremljena. U konkrenom slu?aju u Šimanovcima gde ?e se fabrika nalaziti oko 30 kilometara kanalizacione mreže je bez kolektora i prema obe?anjima koje opštini stižu iz Vlade Srbije, bi?e obezbe?eno oko 500 miliona dinara za nastavak radova u Radnoj zoni Šimanovci. „Nama ?e finansijski biti dovoljno da od države dobijemo sredstva za završetak infrastrukture u Šimanovcima, a 2013. ne?emo kucati ni na ?ija vrata, jer ?emo mo?i da funkcionišemo od sopstvenih sredstava i ulažemo u kapitalne projekte“, procenio je Sava ?oj?i?.
U o?ima opštinskih funkconera Boš ?e drasti?no smanjiti i broj nezaposlenih u opštini Pe?inci koji trenutno iznosi oko 1.300 ljudi. Prema ?oj?i?evoj proceni, Pe?inci imaju visokoobrazovane kadrove koji su neophodni Bošu, a svoju priliku za zaposlenje dobi?e i radnici mašinske i elektro struke koji se školuju u pe?ina?koj Tehni?koj školi. „Opština ima 20.000 stanovnika, a oko 1.300 njih je bez posla, što je daleko ispod proseka u državi. Dolaskom Boša mi ?emo taj problem apsolutno prevazi?i, posebno kod visokokvalifikovanih kadrova, ali nam je cilj da do kraja mandata stopu nezaposlenosti svedemo na pet odsto, kako je bilo nekada“, rekao je ?oj?i?.
U novoj vlasti smatraju da ?e se dolaskom Boša neminovno pove?ati i interesovanje drugih ulaga?a za pe?ina?ku opštinu. Me?utim, ne dele svi tu vrstu optimizma. Branislav Bugarski smatra da Boš nije investicija za Pe?ince, ali da odluku nema?ke kompanije treba poštovati. „U toj situaciji Pe?inci ne?e mnogo profitirati, jer je sedište kompanije u Beogradu i ve?ina zaposlenih ne?e dolaziti iz Pe?inaca, što zna?i da budžet opštine ne?e imati veliki prihod od poreza na plate zaposlenih. Dolazak Boša može da ima i efekat na cenu radne snage da ona ode na gore“, rekao je dugogodišnji direktor VIP Fonda i dodao da se mora povesti ra?una da nam se dolaskom Boša ne desi rumunski sindrom ekplozije investitora, koja je enormno pove?ala cenu radne snage, što je ugrozilo projekcije investitora.

Opština sa 20.000 ljudi i 300 miliona evra investicija

Branislav Bugarski: Investitori ne vole ni miris nestabilnosti

Opština Pe?inci prostire se na 500 kvadratnih kilometara, gra?evinsko zemljište se nalazi sa obe strane autoputa Zagreb-Beograd i od 2000. godine na tom potezu realizovano je oko 300 miliona evra investicija. Vojvo?anski sekretar za lokalnu samoupravu i me?uregionalnu saradnju Branislav Bugarski smatra da je najve?a komparativna prednost Pe?inaca u odnosu na druge što se nalazi na trasi autoputa i što je vlast agresivno nastupila i pripremila neophodne uslove za dolazak investitora. „Udaljenost 20 kilometara od Beograda, bolja urbanisti?ka organizovanost i dramati?no niža cena kvadratnog metra gra?evinskog zemljišta u odnosu na glavni grad razlozi su za uspeh Pe?inaca“, rekao je Bugarski i dodao da je dodatno na uspeh uticala ?injenica da je infrastrukturno opremanje ura?eno brzo i po prihvatljivim troškovima.

Živko Markovi? je tim povodom rekao da je DS 2000. godine po preuzimanju vlasti odmah prepoznao klju?ni problem ljudi, a to je nezaposlenost. „Otvorili smo se prema investitorima tako što smo uradili Generalni prostorni plan i detaljne urbanisti?ke planove. Formirali smo tim ljudi koji je bio na usluzi investitorima, što je zna?ajno ubrzavalo postupak za dobijanje dozvola. Stvorili smo dobar investicioni ambijent i imali smo politi?ki stabilnu situaciju u opštini“, rekao je Markovi? i ocenio da je poruka investitorima koju šalje sadašnje rukovodstvo opštine „jako loša“.

Siniša Vukov se nadovezao sa pri?om da je opština u jednom trenutku osetila posledice svetske ekonomkse krize, ali je i pored toga uspevala da opstane i živi regularno zahvalju?i investicijama i zaposlenima u tim kompanijama. „Raskidanjem ugovora sa Bernardijem oko 6,5 miliona evra nam je propalo, ali na svu sre?u do?i ?e uskoro Boš (Bosch) u opštinu, u kojem ?e posao na?i ljudi iz celog regiona. Svih prethodnih godina odgovorili smo zahtevima mnogih kompanija, a najbolji primer je upravo Boš, sa kojim smo dve godine dogovarali po?etak realizacije investicije“, rekao je Vukov.

Sava ?oj?i? je odbacio kritike doju?erašnjih partnera u vlasti i rekao da je nova vlast za ?etiri meseca podstakla razvoj investicije kompanije Boš. „Sve ono što je lokalna samouprava trebalo da završi pre godinu dana, mi smo sada preuzeli. Obezbedili smo struju za lokaciju uz podršku Vlade Srbije i završavamo kanalizacionu mrežu za potrebe Boša. Preduze?e Kvatro hauzis, koje se bavi izradom rešenja u gra?evinskoj industriji, bi?e prva kompanija koja ?e investirati u južnoj zoni na potezu Ašanja i naredne godine ?e po?eti da gradi proizvodni pogon“, rekao je ?oj?i? i dodao da su u toku pregovori sa jednom nema?kom firmom iz prate?e automobilske industrije i švajcarskim investicionim fondom oko izgradnje solarne elektrane.

Prema mišljenju Branislava Bugarskog, jako je loše kada politi?ari i predstavnici vlasti prljav veš po?nu da iznose napolje „jer investitor ne voli ni miris nestabilnosti, a kamoli da je doživi“. „Ja nemam problem da se rat vodi, ali je njegovo mesto u Skupštini. Mi smo pravili katastrofalne greške, što izgleda naši politi?ari u Beogradu još nisu shvatili. Ne postoji jedna poruka za unutarpoliti?ku namenu, a neka druga za spoljnopoliti?ku namenu. To je pogrešan koncept, jer kada se izjavi da je Srbija na bankrotu i da je visokoogrezla u korupciju, to mediji u inostranstvu odmah prenose i vama tako loš politi?ki marketing ne treba. Neka nezakonitosti utvrde nadležni organi, jer ?e u protivnom i Boš da pusti uvo, pa ?e da uspori proces i traži dodatne garancije da ne bi bili žrtva nekih radnji ili upleteni u aferu koja ?e da uti?e da na Frankfurskoj berzi padnu akcije Boša“, rekao je Bugarski i istakao da Boš to ni u ludilu ne?e dozvoliti da mu se desi.

Nevladina organizacija FK „Donji Srem“

FK Donji Srem: Opština pomaže ovu “nevladinu organizaciju”

Pe?inci od ove godine imaju i fudbalskog superligaša, a u debitantskoj sezoni FK „Donji Srem“ uspeo je da pobedi i slavnog „Partizana“. Pored lokalnih finansijera, i opština je u više navrata finansijski pomogla klub. Nova vlast odlu?ila je da nakon sedam meseci prekine sa tom parksom, zbog navodnih zloupotreba dela budžeta koji se odnosi na finansiranje rada nevladinih organizacija. Predsednik opštine kaže da je konto za NVO ove godine 104 miliona dinara, od kojih su najve?e stavke Crvenom krstu (36 miliona) i sportskim klubovima (38,4 miliona). „Pare su velike jer je ovo izborna godina. Jako velike su bile zloupotrebe u Crvenom krstu i Sportskom savezu, sa ?ijeg konta je preba?eno oko 20 miliona dinara ‘Donjem Sremu’, dok svi ostali nisu zajedno dobili toliko“, rekao je ?oj?i?.
Siniša Vukov tvrdi da je FK „Donji Srem“ najo?itiji primer kako vlast ne razume ?injenicu da ne predstavlja ambicije svog sela, nego intrese gra?ana Pe?inaca. „Jasno smo uspostavili kriterijume po kojima pomažemo sportskim klubovima. Plasmanom u prvu ligu oni su ostvarili i najve?e dotacije, uz obavezu da organizuju omladinsku školu fudbala. Svi fudbalski klubovi u opštini dobijaju pomo? za prevoz, odžavanje, nabavku opreme, ?ak i plate ekonoma i svi stadioni u opštini su rekonstruisani. To je bilo naše opredeljenje, ali ako samo taj primer izvadite iz konteksta celog budžeta, onda to može da bode o?i“, rekao je Vukov i istakao da opština nije pla?ala igra?e, ve? je pomagala klub.

Može li do?i do “kontraprekomponovanja” vlasti

Nikola Radosavljevi? je najavio da ?e nova vlast dati sve od sebe da infrastrukturno što više opremi opštinu i da opredeli dodatna sredstva za pomo? poljoprivrednicima, jer u opštini postoji dosta obradivih površina koje treba maksimalno iskoristiti. „Pored inustrijske zone i poljoprivrednog zemljišta, u delu opštine gde su utrine ima mnogo potencijala za razvoj turizma. Sva tri pravca razvoja nama su važna“, rekao je on.

Radosavljevi? je rekao da ?e trajanje nove vlasti isklju?ivo zavisiti od njenog rada, a ne dobre volje gra?ana. „Odlu?ivanje nije problem u Pe?incima. Dobro funkcionišemo zajedno, a GG ‘Luki’ je krajnje konstruktivna. Izuzetno smo stabilni i do?eka?emo kraj mandata. Svi odbornici ?e uskoro potpisati dokument o strateškim ciljevima vlasti i time dokazati da ovu vlast ništa ne može da zaustavi“, zaklju?io je predsednik Skušptine.

Me?utim, njegovo mišljenje ne deli i JS, ?iji lider Živko Marijanovi? tvrdi da oni lako mogu pre?i u opoziciju, ako opština ne bude sprovodila politiku te stranke. „Za sada to u opštini ne funkcioniše i imamo veliki problem, jer ne možemo da sprovodimo naš program i nijedna stavka nam se nije našla u nacrtu budžeta za 2013. godinu. Mi nemamo nikakve li?ne interese i trebamo da opravdamo glasove 900 bira?a. Imamo problem i što smo ostali bez jednog odbornika i smatramo da je jako nekorektno od sadašnje vlasti što se to dogodilo. Naša stranka nije tražila da se zaposli bilo ko, dok su svi ostali zaposlili u opštini ne znam ni sam koliko ljudi“, kazao je Marijanovi?.

Izlazak preostala dva odbornika JS ne bi ugrozio novu opštinsku vlast, ali bi sigurno doneo odre?ene potrese. Da se nešto „sprema“ možda govori i podatak da je lokalni lider JS-a ovih dana ?esto vi?en gost u sedištu demokrata, koji tvrde da ih pose?uju još neki odbornici, ne preciziraju?i o kome je re?. Kao što je to jedan od sagovornika rekao, Pe?inci su mala sredina i odmah se sve lako dozna, a koliko je mala najbolje oslikava ?injenica da se sve važnije institucije, politi?ke organizacije i ustanove nalaze u pre?niku manjem od sto metara. „Strategija naše stranke je da vršimo vlast, ali je u Pe?incima to i naša obaveza jer smo ostvarili odli?an izborni rezultat. Smatram da ne?e oni još dugo“, poru?io je nesu?eni predsednik opštine Siniša Vukov.

Darko Šper (Autonomija)

Želite više informacija?

(Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji i lokalne samouprave“, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizuje uz podršku Rockefeller Brothers fondacije. Više informacija o gradovima i opštinama Vojvodine možete na?i na našem sajtu www.najgradonacelnik.org. Cilj nam je da gra?ani na jednom mestu dobiju informacije i analize rada vojvo?anskih lokalnih samouprava.)

Podelite ovu stranicu!