PAVLE RADIĆ: Skarabudž

24 Jan 2014

Kako će se usklađivati osporene odredbe Statuta Vojvodine?

Znamo kako je skarabudžen Ustav Srbije. Kako je kreiran u konspiraciji, kako je ponižavaju?e usvojen u Skupštini. Kako je prošao na dvodnevnom referendumu, posebno u Vojvodini. Znamo sa koliko je natezanja usvajan Statut Vojvodine. Koliki su bili pritisci iz beogradskih partijskih centrala na svoje pokrajinske ispostave, da se u Statutu ne preteruje sa „širinom“ nadležnosti Vojvodine.

Boris Tadi?, u to vreme predsednik DS, javno je upozoravao da se ni u snu ne?e dozvoliti statusna rešenja koja ?e se približiti Ustavu iz 1974.godine. Šta su tek govorili i kako delovali strana?ki prvaci žeš?ih nacionalisti?ko-centralisti?kih opredeljenja, da i ne spominjemo. Nedremani najdosledniji branilac Miloševi?evog nasle?a Vojislav Koštunica i njegova rigidna novosadska ekspozitura, brinuli su da se Statutom „ne ugroze državni interesi Srbije“, koje je oktroisao Miloševi? pu?isti?kom ukidanjem autonomije. DSS je kipteo od entuzijazma da se Statut kreira farsi?nije i od Miloševi?eve farse. U nacionalisti?kom besu, zbog nekako na silu proguranog Statuta sa simboli?nim nadležnostima pokrajine, podneli su zahtev Ustavnom sudu Srbije (USS) za ocenu ustavnosti i Statuta i Zakona o nadležnostima Vojvodine. I gle ?uda! USS, koji je predugo dremao, naprasno se probudio dolaskom sadašnje republi?ke vlasti. I presudio tako da je razbucao i Statut i Zakon. Kreativnim tuma?enjima navedenih dokumenata, narugao se s Vojvo?anima. Onima kojima je stalo do samopoštovanja.

U pokrajinskom parlamentu formirana je Radna grupa za usaglašenje osporenih odredbi Statuta Vojvodine sa Ustavom Srbije. Na ?elu je, gle cinizma, predstavnik DSS-a. Koliko ?e biti muke da se sa?uvaju bar i fasadne pokrajinske nadležnosti, možemo samo zamisliti.

Ali, ali… Vremena su se ipak nešto promenila.

Beznadežni parohijalni duh ne shvata da Vojvodina više nije samo pitanje beogradskih politikantskih salona. I njihovih poslušni?kih novosadskih ekspozitura. Nije više „unutrašnje pitanje Srbije“, kako insistiraju najdosledniji branioci Miloševi?evog nasle?a. Po?eli su pristupni pregovori sa EU, ?ime su Ustav Srbije i Statut Vojvodine automatski stavljeni na dnevni red usaglašavanja sa evropskim standardima.

Prava manjinskih nacionalnih zajednica, na primer, ne?e se više meriti po arbitrarnoj volji nacionalista. U parlamentima ili sudovima, pa bili oni i ustavni. Ako Srbija želi u EU, korpus ustavno-statusnih rešenja i njihova primena u praksi itekako ?e se pratiti iz Brisela. I iz mati?nih država pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, koje su ?lanice EU. Njihove ocene realizovanih prava manjinskih zajednica, imaju snagu veta Srbiji na putu ka ?lanstvu u EU. Jesu li toga svesni ?lanovi Radne grupe pokrajinskog parlamenta koja ?e uskla?ivati osporene odredbe Statuta? Jesi li toga svesni centralisti iz Beograda?

Korigovani Statut ima?e privremeni karakter. Novim Ustavom Srbije i Statutom Vojvodine, ?ije je donošenje neminovno pre ulasku Srbije u EU, mora?e se radikalno menjati postoje?a centralisti?ka rešenja. Nisu u pitanju samo prava manjinskih nacionalnih zajednica, nego širok aspekt nadležnosti Vojvodine kao autenti?ne centralnoevropske regije. Znaju?i koliko je žilav nacionalisti?ki centralisti?ki duh, ne treba sumnjati da ?e to biti pra?eno žestokim otporima i politi?kim sukobima.

Koliko ?e se gra?ani Vojvodine pitati o svemu tome, ostaje da se vidi. Vojvodine ?e biti koliko bude Vojvo?ana. Ima?e priliku da se pokažu. Pre svih, politi?ke stranke, gra?anska uderuženja, mediji, Univerzitet, obrazovno-nau?ne i kulturne institucije… Pa i pojedinci koji recimo na ovom portalu stalno iz anonimnosti pitaju – „a gde je tu Vojvodina“? Ništa ne dolazi samo od sebe. Za sve se treba izboriti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!