Pastor: Spremamo se za saradnju sa SNS na svim nivoima

16 Feb 2016

U predstojećoj kampanji dominiraće strateške državne teme

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je da se ta stranka u predstoje?oj izbornoj kampanji sprema za saradnju sa Srpskom naprednom strankom (SNS) na svim nivoima.

“Mi imamo generalni stav da na polti?koj sceni ne možemo da sara?ujemo samo sa strankama krajnje desnice. A u bliskoj budu?nosti, poptuno je realno da se spremamo za saradanju sa SNS na svim nivoima”, rekao je Pastor za Radioteleviziju Vojvodine.

Dodao je i da li?no nema problem sa primedbama polti?kih oponenenata pokrajinskoj vlasti da za 16 godina u Vojvodini nisu uradili ništa za gra?ane.

“Mogu da nabrojim sve što sam radio u proteklih 16 godina i nemam ni?eg da se stidim”, kazao je Pastor, koji je i predsednik Skupštine Vojvodine.

Predsednik pokrajinskog parlamenta rekao je da se još nije ni sa kim konsultovao oko raspisivanja izbora u Vojvodini, te da o?ekuje da ?e do konsultacija do?i u narednim danima, a najkasnije u prvoj nedelji marta.

On je izrazio uverenje da ?e se posti?i dogovor o istovremenom održavanju izbora na sva tri nivoa i naveo da je 24. april mogu?i datum.

“Najbolje je da svaki mandat traje ?etiri godine, nadam se da ?e i Srbija i?i u tom pravcu. Mene raduje što smo mi u Pokrajini uspeli da mandat izvu?emo do kraja, iako je u pojedinim trenucima delovalo da to ne?e biti mogu?e”, kazao je Pastor.

Prema njegovim re?ima, održavanje ?etverogodišnjeg mandata je institucionalno pitanje, pa tako nije slu?ajno i u Ustavu i zakonskim propisima definisano da mandat traje ?etiri godine.

“Trebalo bi da ulazimo u fazu u kojoj pravilo ne?e biti vanredni izbori, ve? redovni”, rekao je Pastor.

On je ocenio da ?e u predstoje?oj kampanji dominirati strateške državne teme, zbog istovremenih izbora na više nivoa, a što ?e skrenuti pažnju sa vojvo?anskih i lokalnih tema.

Založio se da se ustali druga?ija praksa u kojoj ?e pokrajinski i lokalni izbori biti odvojeni od republi?kih, kako bi se životnim temama dalo na zna?aju.

Komentarišu?i sve u?estalije poruke politi?kih aktera da ne?e dozvoliti separatizam u Vojvodini, Pastor je ocenio da takve poruke ukazuju da je pitanje statusa Vojvodine otvoreno ne samo politi?ki ve? i ustavno-pravo.

“I zato je to aktuelno i u pogledu predstoje?ih ustavnih promena. Ja Vojvodinu vidim unutar Srbije, ne kao republiku, ve? kao široku autonomiju sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlaš?u”, rekao je on.

Povodom previranja u SVM-u i isklju?enju velikog broja strana?kih funkcionera koji su se priklju?ili Ma?arskom pokretu, Pastor je ocenio da to ne može zna?ajnije ugroziti SVM, jer, kako je dodao, “to se dešava u svakoj stranci pa i u porodici”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!