Pastor ne vidi povod za Agoštonovu inicijativu

03 Sep 2008

Novi zahtevi iz

Novi zahtevi iz ma?arske koalicije za ostvarivanje etni?ke teritorijalne autonomije

Zbog nekih ranijih iskustava, ja ne želim da taj dokument (sporazum DS i SVM) vidim na stranicama bilo kojih novina (Ištvan Pastor)

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara i potpredsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Ištvan Pastor ocenio je da je u ovom trenutku najnovija inicijativa njegovog partnera iz Ma?arske koalicije Andraša Agoštona, ina?e lidera Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara, da MK sa srpskim parlamentarnim strankama po?ne pregovore o konceptu etni?ke teritorijalne autonomije vojvo?anskih Ma?ara “potpuno bespredmetna”. Pastor je za “Dnevnik” kazao da je o tom pitanju u MK-u ve? postignut dogovor, tako što su “definisane zajedni?ke ambicije koje su se našle i u našem koalicionom dogovoru”.

– Ne vidim zašto u ovom trenutku treba ponovo nešto dogovarati i usaglašavti s bilo kojim igra?ima na politi?koj sceni, jer je taj posao ve? ura?en tokom proteklih nekoliko meseci. Meni nije problem da se sastanem s gospodinom Agoštonom i da o svemu još jednom porazgovaramo, ali mislim da nema novih povoda za neke nove strateške dogovore – rekao je Pastor.

On je, me?utim, dodao da je za njega neprihvatljiv stil komuniciranja s koalicionim partnerima koji pismo naslovljeno na njega prethodno objave u medijima.

Naime, predsednik DSVM-a u otvorenom pismu upu?enom lideru SVM-a, predložio je Pastoru da se u ime tri vojvo?anske ma?arske stranke inicira dijalog sa srpskim parlamentarnim strankama o koncepciji autonomije koji su uo?i majskih izbora zajedni?ki prihvatile stranke Ma?arske koalicije. “Došlo je vreme da tri vojvo?anske ma?arske stranke ispune jedno od najzna?ajnijih izbornih obe?anja i da iniciraju dijalog sa srpskom politi?kom elitom o otvorenim i nerešenim pitanjima vojvo?anskih Ma?ara”, naveo je u pismu Agošton, dodaju?i da je neophodno i da se proceni na kakav je politi?ki prijem do sad naišao njihov zahtev za autonomijom.

Agošton ocenjuje i da postoji “više signala da se ta inicijativa više ne bi smela odlagati”, ukazuju?i na negativne stavove iz DS-a u pogledu zahteva za formiranje manjinske teritorijalne autonomije na severu Ba?ke. On u tom kontekstu navodi i da mu nije poznato ni šta sadrži “tajni sporazum Pastor–Tadi?”. Lider DSVM-a je predložio da se zajedni?ki koncept ma?arskih stranaka o autonomiji zato ponudi ne samo DS-u nego i drugim klju?nim strankama u srpskom parlamentu, navode?i da za takvu incijativu ima i podršku Šandora Pala, predsednika Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara, tre?e ?lanice MK-a. Agošton u pismu podse?a Pastora i na to da ?e se uskoro navršiti ?etiri meseca kako su politi?ke partije Ma?ara, a naro?ito SVM, na osnovu izbornih rezultata i koalicionog sporazuma zauzeli svoje funkcije. “Gra?ani ?e nas pre ili kasnije pitati o autonomiji, a mi im moramo odgovoriti”, poru?io je predsednik DSVM-a.

Prvi ?ovek SVM-a negirao je, me?utim, da postoji tajni sporazum izme?u DS-a i SVM-a.

– Nema nikakvog tajnog sporazuma! Postoji samo dogovor o saradnji naših stranaka. Zbog nekih ranijih iskustava, ja ne želim da taj dokument vidim na stranicama bilo kojih novina – rekao je Pastor.

Sporazumom o me?ustrana?koj saradnji izme?u SVM-a i DS-a, koji su sredinom jula ove godine potpisali lideri tih stranaka, po Pastorovim re?ima, vladaju?a koalicija u Srbiji prihvatila je platformu Ma?arske koalicije u kojoj su sadržani prioriteti politi?kog delovanja MK-a u narednom periodu. Lider SVM-a negirao je, me?utim, da se u toj platformi direktno pominje zahtev za formiranje manjinske teritorijalne autonomije vojvo?anskih Ma?ara, koji je, ina?e, bio deo predizborne platforme Ma?arske koalicije.

– Zahtev za teritorijalnu autonomiju nije deo sporazuma koji smo potpisali s liderom DS-a. Re? je o našoj pregovara?koj platformi koju smo ponudili nakon izbora, a koja je ovim sporazumom u najve?oj meri prihva?ena. Me?utim, za nas je veoma važno što je u sporazumu koji smo potpisali s DS-om prihva?eno naše vi?enje pitanja regionalizacije Srbije. I mislim da se kroz to pitanje može razgovarati o svemu – rekao je Pastor.

Statut APV za nekoliko nedelja

Ištvan Pastor potvrdio nam je da SVM i vojvo?anski odbor DS-a trenutno radi na definisanju zajedni?kog teksta novog statuta Vojvodine. On je ocenio da ?e se taj posao okon?ati u slede?ih nekoliko nedelja. Nije, me?utim, želeo da govori o detaljima radnog teksta.

– Trenutno se u tim konsultacijama najviše razgovara o pitanjima vezanim za budu?e nadležnosti Pokrajine, ne zbog suprotstavljenih stavova ve? zbog složenosti te problematike – rekao je Pastor.

On je kazao da oštre kritike iz DSS-a i SRS-a povodom pojedinih rešenja radne verzije statuta za njega ne predstavljaju nikakvo iznena?enje.

– Takve reakcije o navodnom vojvo?anskom separatizmu smo ve? mnogo puta slušali. Ovo su samo Pavlovljevi refleksi iz devedesetih godina prošlog veka koji se vra?aju s vremena na vreme, i koji ?e još neko vreme biti deo naše politi?ke svakodnevice. Me?utim, to ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem za usvajanje novog statuta, pošto postoji parlamentarna ve?ina koja može da da zeleno svetlo za novi statut, pogotovo zbog toga što je zajedni?ko opredeljenje stranaka vladaju?e koalicije u Vojvodini da se u izradi tog akta ni milimetar ne odstupi od zadatog ustavnog okvira – istako je potpredsednik pokrajinskog Izvršnog ve?a.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!