Papa Trump

11 Nov 2016

Sličnost između Trumpa i ‘tradicionalne republikanske linije’ postoji već duže vrijeme. Republikanski program danas obilježavaju krajnje desno bunilo, bijes, iracionalnost i politika koja zadovoljava zahtjeve religijske desnice, korporativnih i neokonzervativnih krila Republikanske stranke

Multimilijarder Donald Trump novi je ameri?ki predsjednik, unato? suprotnim predvi?anjima gotovo svih relevantnih anketa, dominantnog broja analiti?ara i prekasno probu?enog korporativnog medijskog sektora, koji je dao nemali doprinos u njegovoj preobrazbi iz redikula u ‘lidera slobodnog svijeta’. Analiza izbornih rezultata pokazuje da je Trump osvojio i više od potrebnih 270 elektorskih glasova zahvaljuju?i dobrim rezultatima u ‘neodlu?nim’ i industrijskim državama, neko? bastionima Demokratske stranke, koju ve? duže vrijeme napušta radni?ka klasa.

U netipi?nom pobjedni?kom govoru Trump je ?estitao protukandidatkinji Hillary Clinton na snažnoj borbi, pozvavši na ujedinjenost svih ameri?kih politi?ara i nu?enje partnerske ruke ostatku svijeta. Ve? je i objava prvih rezultata uzrokovala neuobi?ajena podrhtavanja na burzama i u ameri?koj javnosti, koja je najmanje o?ekivala ovakav epilog.

Za uvid u razloge zbog kojih su bira?i podržali Trumpa korisno je zaviriti u komentar na financijskom portalu Market Watch, ina?e u vlasništvu konzervativnog medijskog mogula Ruperta Murdocha. Diana Furchtgott-Roth tamo piše da Trump, unato? tome što se ?ini ‘druga?ijom vrstom republikanca’, zapravo ima stavove koji su u potpunosti u skladu s tradicionalnom republikanskom linijom. Trumpovi bira?i uvjereni su da ?e ta linija ‘poboljšati ameri?ku ekonomiju i njezin položaj u svijetu’, za razliku od Obaminog osmogodišnjeg mandata u kojemu je rast BDP-a iznosio jedva nešto više od jedan posto, a udio Amerikanaca koji su zaposleni ili traže posao spao na razinu iz 1978. godine.

Sli?nost izme?u Trumpa i ‘tradicionalne republikanske linije’ nešto je što prema pojedinim ameri?kim intelektualcima doista postoji ve? duže vrijeme. Nedavna analiza organizacije Right-Wing Watch pokazala je da ‘republikanski program danas obilježavaju krajnje desno bunilo, bijes, iracionalnost i politika koja zadovoljava gotovo sve zahtjeve religijske desnice, pokreta Tea Party, korporativnih i neokonzervativnih krila Republikanske stranke’.

Zahvaljuju?i izbornim rezultatima, republikanci ?e sada dobiti ve?inu u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Iako je teško predvidjeti u kojoj ?e mjeri ovaj odnos snaga radikalno utjecati na ameri?ko društvo, predizborni prijedlozi novog ameri?kog predsjednika ilustrativan su pokazatelj budu?eg smjera svjetske supersile.

Kada su u pitanju najvažniji aspekti Trumpove ekonomske politike – porezi i regulativa – on je predložio smanjenje najviše razine osobnog poreza sa 44 na 33 posto, smanjenje korporativnog poreza sa 35 na 15 posto i ukidanje poreza na nekretnine. Za provo?enje tih politika trebat ?e mu suglasnost oba doma Kongresa, koje kontroliraju republikanci, dok ?e se za smanjenje regulatornih pravila Trump morati obra?unati direktno s pojedinim državnim agencijama.

Na meti je najviše Agencija za zaštitu okoliša, koja unato? poboljšanju kvalitete zraka u Americi želi da se emisije štetnih plinova i dalje smanjuju, i to putem smanjenja broja tvornica i elektrana u pojedinim državama. U nemilosti obje stranke ve? je godinama i Komisija za jednake šanse u zapošljavanju, koja je poslodavcima nametnula, navodno skupu, obavezu da bilježe podatke o zaradi zaposlenika na temelju rase i spola.

U intervjuu koji je prije mjesec dana dao ‘Novostima’, ameri?ki intelektualac Noam Chomsky tako?er je kao jednu od najozbiljnijih prijetnji naveo upravo ‘udar Trumpove administracije na okoliš’. ‘Trump, kao i ostali istureni republikanci, negiraju da se klimatske promjene dešavaju i da treba nešto poduzimati. Štoviše, pozvao je na snažno pove?anje korištenja fosilnih goriva i termoelektrana, micanje državnih regulacija i razvrgavanje klimatskog sporazuma u Parizu’, rekao nam je tada Chomsky.

Krajem rujna ameri?ki magazin ‘Mother Jones’ objavio je listu ‘svega što je Donald Trump obe?ao u?initi ve? prvog dana u predsjedni?kom uredu’, pa ovdje navodimo još neke od dojmljivijih obrisa budu?e ameri?ke unutarnje i vanjske politike: ukinuti Zakon o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti (Obamacare), prekinuti ‘rat protiv ugljena’, zapo?eti deportaciju ilegalnih imigranata, izgraditi zid prema Meksiku i prepustiti nadzor nad južnom granicom Ministarstvu domovinske sigurnosti, sazvati generale i obavijestiti ih da imaju 30 dana da osmisle plan za zaustavljanje ISIL-a, obavijestiti vlasnike velikih kompanija koje sele svoje operacije izvan zemlje da ih ?eka carina od 35 posto, štititi nero?ene, iza?i iz Transpacifi?kog trgovinskog sporazuma i ponovno pregovarati o uvjetima Sjevernoameri?kog trgovinskog sporazuma, proglasiti Kinu valutnim manipulatorom, suspendirati program naseljavanja sirijskih izbjeglica, riješiti se zona bez oružja u školama, ali i pritisnuti oružani lobi ‘da se smanji broj ljudi koji umiru od oružanog nasilja’, raditi s obje stranke da se provede ‘najve?i investicijski program nakon Drugog svjetskog rata’, te na koncu nau?iti razliku izme?u Hamasa i Hezbolaha.

Osvr?u?i se na Trumpovu vanjsku politiku, koja varira od mirenja s Putinovom Rusijom do poziva na ja?anje ameri?kog vojnog prisustva u teritorijalnim vodama Kine, Chomsky je ‘Novostima’ rekao da je ‘ideja da megaloman ima prst blizu prekida?a za nuklearnu bombu zastrašuju?a’ te podsjetio da je Trump, izme?u ostalog, pozvao na raskidanje nuklearnog sporazuma s Iranom.

Iako se još ne zna tko ?e sve sjediti u novoj ameri?koj administraciji, poznato je da je potpredsjednik države postao Mike Pence, dosadašnji guverner Indiane koji je predvodio ‘najve?e smanjenje poreza u povijesti’ Indiane i srezao prora?une za javne usluge. Pence je ina?e jedan od ideologa ultrakonzervativnog pokreta Tea Party, a prošle je godine donio Zakon o obnovi vjerskih sloboda kojim se privatnim i pravnim osobama dozvoljava da odbiju pružati usluge, primjerice sklapanja braka ili posluživanja u restoranu, onima ?ija im se vjerska ili naro?ito seksualna orijentacija ne svi?a. Tako?er, kao izvjesni državni tajnik spominje se ultrakonzervativni strana?ki ideolog Newt Gingrich.

Komentiraju?i upravo socijalni i ljudskopravaški aspekt Trumpove Amerike, Noam Chomsky kazao je ‘Novostima’ da je budu?nost poprili?no mra?na: ‘?uli ste njegove pretjerane izjave o imigrantima, Meksikancima, hispano zajednici… Podržao je i praksu policijskog zaustavljanja i pretraživanja ljudi bez povoda, iako je targetiranje manjina, dominantno Afroamerikanaca, rezultiralo pove?anjem konflikta izme?u policajaca i deprivilegiranih zajednica.’ Dodao je da su Trumpovi prora?unski prijedlozi izrazito regresivni jer ?e ‘koristiti superbogatima, a štetiti ostatku stanovništva’, ali i kontradiktorni jer on primjerice želi ‘drasti?no pove?ati vojni budžet i u isto vrijeme smanjiti poreze, uzrokuju?i urušavanje takvog sustava’. Nejasno je, kazao je Chomsky na kraju, ‘misli li Trump ozbiljno kada govori navedene stvari, i zna li uop?e što govori, no jasno je da mogu?e posljedice njegova mandata variraju od katastrofalnih do užasnih’.

(Hrvoje Šimi?evi?, Tena Erceg)

Podelite ovu stranicu!