Papa Franjo dolazi u Sarajevo

03 Feb 2015

Pripreme za papin dolazak počinju već od danas

Poglavar Rimokatoli?ke crkve, papa Franjo, najavio je u nedjelju u Vatikanu da ?e 6. juna ove godine posjetiti Sarajevo. On je pozvao vjernike na misi da mole za BiH i narode koji u njoj žive.

Apostolski nuncij Luigi Pezzuto, desna ruka pape Franje posjetio je u ponedjeljak Sarajevo kako bi dogovorio jednodnevnu posjetu. Pezzuto kaže da ?e prilikom posjete papa akcentirati me?ureligijski i ekumenski dijalog, te blagosloviti ovu zemlju.

“Govorio sam mnogo puta s njim o ovoj posjeti. Ima veliku želju da se susretne s narodom Sarajeva i svima u BiH. Vijest je službena, javna i sigurna. Nakon ovoga po?injemo proces priprema ovog papinskog putovanja. Rije? je o pastoralnom papinom pohodu. Sva putovanja koja papa vrši ?ini kao pastir katoli?ke crkve i na ova putovanja ne ide kao državni poglavar jer je to sekundarna dimenzija u odnosu na onu pastira univerzalne crkve”, rekao je nadbiskup Pezzuto.

Profesor na Fakultetu politi?kih nauka Dino Abazovi? kaže da posjeta pape Sarajevu, simbolu suživota, ali i stradanja, ima veliki zna?aj za BiH.

”Smatram da je ovo jako dobro odabran momenat i mjesto za posjetu naro?ito znaju?i cijelo vrijeme pontifikata pape Franje i njegovo istrajavanje na me?ureligijskim dijalozima. Pogledajte njegovu posjetu patrijarhu Bartolomeju i Turskoj u novembru prošle godine i sada simboli?ki Sarajevo koje ipak u svjetskim razmjerama ima jedan specifi?an simboli?ki kapital me?ureligijskog i me?uetni?kog prožimanja i naravno simboli?ki kapital jedne zemlje koja je prošla kroz brutalan rat. Tako da ta jednodnevna posjeta BiH sigurno nije slu?ajna i mislim da ima veoma važan ne samo doma?i nego i me?unarodni zna?aj”, kaže Abazovi?.

Generalni tajnik Biskupske konferencije u BiH Ivo Tomaševi? kazao je da je posjeta pape Franje BiH znak koliko mu je stalo i do naroda u BiH i do boljitka u zemlji koja je protekle dvije decenije prolazila kroz teška iskušenja.

”Papa koji malo hoda u pohode izabrao je upravo Sarajevo i BiH da do?e, to je samo znak koliko mu je stalo i do crkve ovdje i do naroda, ali i do boljitka u BiH.”

Povodom papinog dolaska Rijaset islamske zajednice BiH izdao je saopštenje u kojem se izme?u ostalog stoji da pozdravljaju otvorenost BiH prema svim ljudima dobrih namjera posebno onih koji poti?u razumijevanje me?u ljudima i napredak društva. U tom kontekstu gledaju i na dolazak pape Franje u Sarajevo.

“Želimo mu dobrodošlicu i nadamo se da ?e njegova posjeta biti korisna za našu državu i sve njene gra?ane, posebno za ja?anje me?ureligijske saradnje i razumijevanja me?u vjernicima razli?itih religija”, stoji u saopštenju Rijaseta Islamske zajednice BiH.

Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji? kaže da pripreme za papin dolazak po?inju ve? od danas te da ?e nastojati da osim zvani?nika i vjerskih autoriteta papu vide i oni na koje je posebno osjetljiv.

”Papa posebno ima osje?aj za siromahe, zato i dolazi u BiH, jer smo svi skoro u toj razini,” našalio se kardinal Pulji? i dodao da ?e nastojati svakako da se siromašni, naro?ito oni koji posebno trpe imaju susret s papom, te da njegov dolazak daje ohrabrenje i pozitivnu energiju koja ?e odagnati letargiju i depresiju koju u koju su zapali gra?ani u BiH.

I gra?ani Sarajeva poru?uju da je papa Franjo dobrodošao u BiH.

Odluka o dolasku pape u BiH uslijedila je mjesec dana nakon što ga je ?lan Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan ?ovi? pozvao. Papa Franjo namjeravao je do?i i prošle godine, ali je iz sigurnosnih razloga posjeta odgo?ena.

(Ivana Bili? / Mirna Sadikovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!