Pamtimo žene silovane u ratu!

16 Jun 2016

Povodom 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima

Akcija za dostojanstvo žena koje su preživele ratna silovanja bi?e organizovana 17. juna 2016. godine od 18h do 19h na Trgu Republike u Beogradu.
Autonomni ženski centar, Fond za humanitarno pravo i Žene u crnom ?e mirovnu akciju izvesti povodom Me?unarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima, u crnini i ?utanju pod motom „Pamtimo žene silovane u ratu!“

Organizatori navode da je silovanje u ratu staro kao i sam rat. Oduvek su vojnici koristili ženska tela kao poprište borbe, jer silovanje žena u ratu je još jedan od patrijarhalnih na?ina na koji muškarci kontrolišu žene. Kako su se ratovi širom sveta rasplamsavali, silovanje je postajalo sve više i više rasprostranjeno, vršeno je sistematski, naj?eš?e ohrabrivano sa vrha vlasti, postalo je ratna taktika ili strategija. Silovane žene su najpre silovane zbog toga što su žene i što u odnosu na muškarce imaju manje mo?i, a onda i zato što su u tom trenutku pripadale muškarcima odre?ene nacije.

Do sada je, kazuju istraživanja, uo?eno pet obrazaca ratnog silovanja:

  • Pre borbe ili po?etka ratnih dejstava; prati ga plja?ka, zastrašivanje i prebijanje; pojedina?no je ili grupno;
  • U isto vreme kada i ratna dejstva; neke se su žene silovane u svojim ku?ama, a neke javno;
  • U kolektivnim centrima kao mestima zato?eništva, pojedina?no ili grupno;
  • U posebnim zato?eni?kim objektima silovanja su jako ?esta i javna i imaju za cilj trudno?u;
  • Zato?eništvo za potrebe seksa; žene se odvode iz ku?a ili logora u hotele sa ciljem da budu seksualne robinje i one naj?eš?e bivaju ubijene.

Duga je istorija nekažnjivosti ratnog silovanja. Masovna i sistematska silovanja jermenskih žena tokom turskog genocida, žene Nema?ke tokom prodiranja Crvene armije, žena Vijetnama tokom ameri?ke agresije, žena Banglandeša tokom pakistanske agresije, i tako dalje, nikada nisu bila kažnjena.

Tek sa silovanjem žena u Bosni i Hercegovini, Haški tribunal je dao pravni odgovor na ratno silovanje: silovanje u ratu postaje ratni zlo?in, odnosno zlo?in protiv ?ove?nosti i genocid i to samo zahvaljuju?i preživelim ženama koje su progovorile o svojim iskustvima, i zahvaljuju?i solidarnoj podršci feministi?kih aktivistkinja i pravnih ekspertkinja.

Rimski statut koji reguliše rad Me?unarodnog krivi?nog suda od 1998. godine, prepoznaje slede?e oblike ratnog nasilja nad ženama (silovanje, seksualno ropstvo, prostituciju, prisilnu trudno?u, prisilnu sterilizaciju i sve druge oblike seksualnog nasilja) kao teško kršenje ljudskih prava žena.
Ujedinjene nacije su po?ev od 2000. godine donele par rezolucija (1325, 1820, 1888, 1889, 1910) koje se odnose na silovanje žena u ratu, uvele su funkciju specijalne izvestiteljke za seksualno nasilje u sukobima, i uprkos svemu tome, silovanje u sukobima se nastavlja u Siriji, Libiji, Iraku itd.
Prvi put u svetu su žene u Bosni i Hercegovini 2006. godine dobile status civilnih žrtava rata i na osnovu toga primaju mese?nu nadoknadu kao preživele ratna silovanja. Sli?ni propisi su usvojeni u Hrvatskoj i na Kosovu. U Srbiji, na žalost, Zakon o civilnim žrtvama rata ne prepoznaje kategoriju silovanih žena u ratu!

Brojevi samo daju statistiku, a iza svake statistike stoje osobe koje su preživele! – podse?aju organizatori skupa u Beogradu.

B. Opranovi?

Podelite ovu stranicu!