Pajvančić: Tadić može podneti ostavku i ponovo se kandidovati

29 Feb 2012

Predsednik Republike ostavku ne mora da pravda ničim, a nakon toga se ponovo može kandidovati za predsedničku funkciju

Profesorica ustavnog prava Marijana Pajvan?i? izjavila je danas da, s pravne ta?ke gledišta, nema prepreka da predsednik Republike podnese ostavku na tu funkciju i da se potom ponovo kandiduje na novim predsedni?kim izborima.

„Nema prepreke ni da se sadašnji predsednik Republike ponovo kandiduje i ako sada podnese ostavku, jer Ustav od kanidata jedino traži da ima aktivno bira?ko pravo, da može da bude biran najviše dva puta, da je državljanin Srbije, da je poslovno sposoban. Zna?i, svako onaj ko to ispunjava može da se kandiduje”, kazala je Pajvan?i?eva agenciji Beta.

Prema njenim re?ima, predsednik Republike ostavku na tu funkciju ne mora da pravda ni?im, jer je ostavka uvek li?ni ?in i onaj ko je podnosi ne mora da obrazlaže zašto to radi, jer ne postoji takva pravna obaveza.

Dodala je da bi u slu?aju da predsednik Republike podnese ostavku, njegovu funkciju do izbora novog predsednika vršio predsednik Narodne Skupštine.

Marijana Pajvan?i? je objasnila da skupštini ne prestaje mandat datumom raspisivanja izbora, jer parlament formalno nije raspušten, ve? mu mandat traje do verifikacije mandata novih poslanika.

„Drugim re?ima, sadašnja predsednica Skupštine Srbije bi mogla da bude vršilac dužnosti predsednika Republike do izbora novog”, kazala je Pajvan?i?eva.

Navela je da prepreku za novu nominaciju predsednika Srbije Borisa Tadi?a na tu funkciju ne predstavlja ni Zakon o sprovo?enju Ustava, jer on  daje mogu?nost da se prvi mandat predsednika Republike, koji je sada u toku, ra?una kao nulti.

„Dakle, ni s te strane ne bi bilo pravnih prepreka da se predsednik ponovo kandiduje”, kazala je Pajvan?i?eva.

Ona je objasnila da Ustav Srbije razlikuje dva slu?aja u kojima se raspisuju predsedni?ki izbori: jedan slu?aj su redovni izbori a drugi slu?aj su izbori kada predsedniku Republike istekne mandat pre isteka vremena na koje je izabran.

„Ako bi izbori bili redovni, onda je ustavna obaveza da predsednik Skupštine Srbije raspiše izbore 90 dana pre isteka mandata, a da se oni moraju okon?ati u roku od 60 dana od dana raspisivanja. Dakle, prakti?no 30 dana pre isteka mandata predsednika Republike”, navela je Marijana Pajvan?i?.

Borisu Tadi?u mandat „redovno” isti?e u decembru ove godine.

Pajvan?i?eva je kazala da je u slu?aju da predsednik Republike pdonese ostavku, predsednik Skupštine duzan da raspiše izbore odmah po prestanku mandata i oni se potom moraju održati u roku od 60 dana.

Predsednik vojvo?anskog odbora Demokratske stranke Dušan Elezovi? za današnji novosadski Dnevnik rekao je da „postoji mogu?nost” da se predsednickci izbori održe zajedno sa izborima na svim ostalim nivoima.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!