Pajtić: Razvoj, ravnopravnost i harmonizacija

28 Sep 2008

Javna

Javna rasprava o Nacrtu statuta AP Vojvodine
Vladaju?a koalicija u Vojvodini spremna je da menja neke odredbe iz predloženog Nacrta novog statuta APV i u tom smislu ?e uzeti u obzir konstruktivne predloge koji tokom javne rasprave stignu iz redova poslanika, pravnika i nevladinih organizacija, ali da nije spremna da prihvati „opšte i politikanske pri?e o separatizmu“ izjavio je ju?e u Novom Sadu predsednik pokrajinskog Izvršnog ve?a i potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajti?.
On je novinarima rekao da ?e iz ?lana 6. biti izbrisana odrednica da u Pokrajini nacionalne zajednice „tradicionalno“ žive, objasnivši da se može postaviti pitanje arbitrarnosti oko toga koja je nacionalna zajednica tradicionalna, a koja nije. Zato ?emo odredbu „tradicionalno“ izbrisati, na predlog našeg poslanika iz grupe „Za evropsku Vojvodinu“, dodao je on.

Pajti? je kao uvodni?ar javne rasprave o Nacrtu statuta APV koja je održana u Skupštini grada Novog Sada u prisustvu pokrajinskih poslanika i eksperata za pravna, ekonomska i socijalna pitanja, rekao da je ukrštanje stru?nih argumenata, obezbe?ivanje dvotre?inske ve?ine u Skupštini Vojvodine i široke podrške gra?ana, ideja dvonedeljne javne rasprave. On je kazao da su se predlaga?i Nacrta statuta prilikom izrade tog teksta rukovodili idejom da se obezbedi dalji razvoj privrede i poljoprivrede u Vojvodini i da je to u?injeno kroz predlog o osnivanju razvojne banke i institucija koje ?e stvoriti uslove za privla?enje fondova EU, kao i kroz predlog o javnoj svojini Pokrajine. Kao jedan od instrumenata za ekonomski razvoj Pajti? je naveo i mogu?nost predstavljanja Vojvodine u Briselu, kako je to definisano u tekstu statuta.

Druga ideja bila je da se obezbedi ravnopravnost svih nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini, što je po njegovim re?ima, u?injeno kroz predlog o Savetu nacionalnih zajednica koji ?e funkcionisati pri Skupštini Vojvodine i ?ije mišljenje ?e biti potrebno prilikom donošenja svake odluke koja se odnosi na informisanje, kulturu i obrazovanje tih zajednica. On je dodao da takav Savet nije drugi dom parlamenta.

Tre?a smernica bila je harmonizacija lokalnih, pokrajinskih i republi?kih poslova, i to kroz uvo?enje pokrajinskih upravnih okruga – za koje Pajti? smatra da doprinose decentralizaciji, i kroz predlog o formiranju mešovite delagacije Pokrajine i Republike.

Šef poslani?ke grupe DS u Skupštini Vojvodine Dragoslav Petrovi? ocenio je da je predloženi tekst evropski i moderan, i da je pokreta? razvoja APV. On je napomenuo da je do sada stiglo preko 90 predloga za njegovu promenu, ali da ve?ina njih suštinski ima pozitivnu konotaciju.

Direktor NVO Centar za regionalizam Aleksadar Popov konstatovao je da je Nacrt statuta u skladu s Ustavom Srbije, ali je kao spornu odredbu naveo ?lan 28. o formiranju mešovite delegacije Pokrajine i Republike, zapitavši da li se time name?e neka obaveza Republici. Primedba Centra za regionalizam je da se uvo?enjem pokrajinskih upravnih okruga ne sprovodi decentralizacija nego tek dekoncentracija vlasti. On je odbacio ocene opozicije o stvaranju „države u državi“ i podsetio na predlog Ustava iz perioda vlasti Vojislava Koštunice kojim je za APV predvi?ena ?ak i zakonodavna vlast.

Komentarišu?i odjeke predloženog Nacrta statuta, sociolog i saradnik Centra za regionalizam Jovan Komši? kazao je da na kritike o separatizmu ne treba obra?ati posebnu pažnju i da to nije „ništa novo“ u odnosu na politiku „Miloševi?evog jedinstva države“. On je u tom kontesktu apostrofirao pojedine medije.

Novinar i predava? na Univerzitetu u Novom Sadu Dimitrije Boarov bio je „prijatno iznena?en ozbiljnoš?u, izbalansiranoš?u i pristupom osnovnim ciljevima kojima teže gra?ani Vojvodine“, iako je Ustav Srbije po njegovom mišljenju ostavio uzak okvir za definisanje položaja Vojvodine. Boarov je ocenio da su u Nacrtu statuta zapostavljena regulatorna tela.

Univerzitetski profesor Kosta Jusifidis rekao je da ga kao ekonomistu ohrabruje to što Nacrt definiše nadležnost APV da prikuplja i obra?uje statisti?ke podatke.
– Ja ovo ?ekam osam godina – kazao je Jusifidis. – Pokušavam da se bavim ekonomijom, a podataka – nema.

Gledaju?i s aspekta ekonomskog razvoja i privla?enja kapitala, on je podržao predstavljanje APV u Briselu.
Profesorka porodi?nog prava Gordana Kova?ek Stani? ocenila je da odredbu o posebnim pravima majke i deteta treba dopuniti na?elima o pravu na slobodno odlu?ivanje za ra?anje i pravu na poštovanje porodi?nog života. Tako?e, mišljenja je da Skupština Vojvodine treba da predlaže i kandidate za Visoki savet sudstva iz redova istaknutih pravnika.

U raspravi koju je organizovao poslani?ki klub „DS, za evropsku Vojvodinu“, u?estvovali su i predstavnici Privredne komore Vojvodine, stru?njaci za vodoprivredu i druge oblasti.

Službeno i na romskom

Novinar i predstavnik romske nacionalne zajednice Petar Nikoli? rekao je da šest godina romska zajednica pokušava da ubedi Sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine da kao službeni uvede i romski jezik. Time bi se, smatra on, u Vojvodini koja ima razne mehanizme podrške Romima, institucionalno stavila „ta?ka na i“.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!