Pajtić: Pet miljardi evra stranih ivesticija u Vojvodini

04 Mar 2010

Strani

bojan-pajtic.jpgStrani investitori su u Vojvodini uložili pet miljardi evra, a u stranim kompanijama sada radi 68.000 ljudi, izjavio je danas predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti?.
Pajti? je na sastanku sa stranim investitorima rekao da je cilj pokrajinske vlade da se vrati na nivo investicija kakav je bio 2008. godine i da se priliv stranog kapitala udvostru?i.
“Pored teških uslova poslovanja zbog ekonomske krize prošle godine, zahvaljuju?i programima zapošljavanja, smanjen je broj nezaposlenih u Vojvodini”, rekao je Pajti? i dodao da ?e Pokrajina nastaviti da realizuje sli?ne programe i u ovoj godini.
Prema njegovim re?ima, posebna pogodnost za investitore u Vojvodini su donacije od 1.300 evra za svako novootvoreno radno mesto, program sufinansiranja pri otvaranju pogona novih tehnologija i povoljni programi finansiranja privrede posredstvom Razvojne banke Vojvodine.
Pokrajinski sekretar za privredu Ištvan Pastor rekao je da su strane firme zna?ajni igra?i na doma?em tržištu, jer je re? o srednjim i velikim preduze?ima sa veoma dinami?nim razvojem, koja imaju potencijal da privuku i doma?a mala i srednja preduze?a u razne vidove kooperacije.
“Najzna?ajnije grane privrede su poljoprivreda, prera?iva?ka industrija, saobra?aj, transport, usluge i turizam, ali potrebno je puno rada da se mogu?nosti realizuju”, rekao je Pastor.
Direktor Fonda za promociju stranih investicija u Vojvodini (VIP fond) Branislav Bugarski rekao je da je anketa sprovedena me?u stranim investitorima koji posluju u Vojvodini pokazala da neke kompanije planiraju privredni rast i nova zapošljavanja u 2010. godini.
Predsednik poslovnog kuluba Slovenija-Vojvodina Rajko Mari? rekao je da u Vojvodini postoji još mnogo prostora i neostvarenih investicija i da je cilj tog kluba da animira što više investitora iz Slovenije.
“Uz to, naša namera je i da veliki broj postoje?ih preduze?a iz Srbije premestimo u Vojvodinu, zbog povlastica koje se investitorima ovde nude”, rekao je Mari?.
Najve?e zamerke investitora odnosile su se na carinske propise, duge procedure prilikom dobijanja gra?evinskih i drugih dozvola i nelojalnu konkurenciju u pojedinim privrednim granama.
Jedan od zaklju?aka je da postoji paradoks da investitori koji poštuju sve propise imaju problem, jer pove?anjem troškova postaju manje konkurentni na tržištu od doma?ih kompanija, kojima država ?esto toleriše propuste iz oblasti radnog prava.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!