Pajtić najavio ulaganje 868 miliona evra za razvoj Fruške gore

29 Mar 2011

“Master plan održivog razvoja Fruške gore od 2012. do 2020.” predviđa da u narednih 10 godina otpočne realizacija projekata u više oblasti, od čega je 38 miliona evra predviđeno za izgradnju tunela kroz planinu

“Master plan održivog razvoja Fruške gore od 2012. do 2020.” predvi?a da u narednih deset godina u razvoj kapaciteta Fruške gore bude uloženo 868 miliona evra, izjavio je danas predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti?.
“Nakon samo šest meseci od preuzimanja nadležnosti Vojvodine nad Fruškom gorom prvi put u istoriji smo izradili dokument koji govori o našim abicioznim planovima njenog razvoja”, rekao je Pajti? na konferenciji za novinare u Vladi Vojvodine.
Predsednik pokrajinske vlade, koji je ujedno i predsednik Radne grupe za izradu strategije razvoja Fruške gore, rekao je i da ?e 38 miliona evra biti uloženo u izgradnju tunela kroz planinu, a po?etak izgradnje se planira u narednih godinu dana. “Tunel kroz Frušku goru veoma je zna?ajna investicija ne samo u infrastrukturu ovog regiona, ve? ?e predstavljati veliki pomak u ekološkom razvoju nacionalnog parka”, kazao je Pajti?.
Pajti? je dodao da ?e ovaj dokument u oktobru biti predat skupštini na usvajanje, te da ?e pored sredstava koje ?e uložiti država biti lobirano i za evropska sredstva, kao i za sredstva iz privatnog sektora.
Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Dragoslav Petrovi? rekao je da Master plan obuhvata oblasti poput zaštite životne sredine, zaštite kulturnog i istorijskog nasle?a, šumarstva, turizma, poljoprivrede i brendiranja podru?ja i proizvoda.
“Ovo je nau?no stru?na studija koja sagledava trenutno stanje u Fruškoj gori, predlaže mere za ostvarivanje ciljeva, zatim donosi finansijski plan i ozna?ava institucije koje ?e biti odgovorne za njegovo sprovo?enje”, kazao je Petrovi?.
Direktor nacionalnog parka “Fruška Gora” Dobrivoje Antoni? rekao je da Master plan ima životni zna?aj za funkcionisanje nacionalnog parka i javnog preduze?a Nacionalni park “Fruška Gora”, te podrazumeva i edukaciju njegovih zaposlenih, lokalnog stanovništva i opština.
U izradi “Master plana održivog razvoja Fruške gore” u?estovalo je oko 40 eksperata sa podru?ja Vojvodine i Srbije u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, a u njegovu finalizaciju ?e kroz javnu raspravu biti uklju?ene i sve opštine koje regon Fruške gore obuhvata.
Javna rasprava o ovom dokumentu po?inje 7. marta u Sremskim Karlovcima, a bi?e održana i u Rumi, In?iji, Irigu, Beo?inu, Šidu i Sremskoj Mitrovici. Završna rasprava planirana je za 5. maj u Novom Sadu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!