- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Pajtić: Nacionalne manjine – stvarni mostovi između država

Predsednik vlade Vojvodine dr Bojan Pajti? primio je danas goste iz Republike Slova?ke, Mareka Ma?ari?a ministra kulture i delegaciju ovog ministarstva, u okviru njihove posete našoj zemlji. Gost predsednika vojvo?anske vlade bio je i nj.e. ambasador Slova?ke Republike u Beogradu Igor Fur?ik, a u razgovoru su u?estvovali i potpredsednik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za informacije Ana Tomanova Makanova, pokrajinski sekretar za kulturu Milorad ?uri? i potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Martin Zloh.

U razgovoru je bilo re?i o tradicionalnim vezama i uspešnoj saradnji i mnogostrukim vezama AP Vojvodine i Slova?ke Republike, i o posebnoj ulozi koju u izgradnji i bogatstvu svih oblika me?usobne saradnje ima slova?ka nacionalna zajednica u Vojvodini.
– Nema nikakve dileme da su nacionalne zajednice ne samo simboli?ni nego i stvarni mostovi izme?u naroda i država, i naše me?usobno prijateljstvo i saradnja to svakodnevno potvr?uju. Vojvodina je dokazala da je briga o o?uvanju nacionalnog, kulturnog, jezi?kog i nacionalnog identiteta naše trajno opredeljenje i naša najve?a snaga jer su u Vojvodini sve nacionalne zajednice ne samo uspešno sa?uvale svoj ukupni identitet nego je to ostvareno u uslovima zajedni?kog suživota, jer je APV jedna od etni?ki, jezi?ki, verski i kulturno najsloženijih evropskih regija.

Nadamo se da ?e naše veze biti oboga?ene i uspešnom ekonomskom saradnjom jer je ona važna za sve naše gra?ane a naša tradicionalna bliskost pruža mogu?nost da izgradimo mnogo bolje poslovne i privredne veze – rekao je predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajti?, i istakao da je u toku proces upisivanja u posebne manjinske bira?ke spiskove, što ?e omogu?iti neposredne i demokratske izbore za nacionalnih saveta nacionalnih zajednica.
– Malo je sredina u slova?koj dijaspori koje su tako uspešno o?uvale svoj identitet i autohtonost. To nam je posebno drago jer predstavlja potvrdu da uspešno brinete o problemima manjina i o slova?koj nacionalnoj zajednici. Slovaci su zadržali svoj identitet a istovremeno su lojalni gra?ani i izuzetno uspešno u?estvuju u svim aspektima života u Vojvodini i Srbiji. Moja poseta ima dva cilja: potpisivanje programa me?usobne saradnje u oblasti kulture sa republi?kim ministrom kulture i posetu Vojvodini i slova?koj nacionalnoj zajednici. Tokom posete bi?e realizovani i neki konkretni projekti, kakav je pomo? za rekonstrukciju ku?e Martina Jonaša – rekao je Marek Ma?ari?, ministar kulture u Vladi Republike Slova?ke.

Govore?i o tradicionalnim vezama i aktivnostima Slova?kog nacionalnog saveta, potpredsednica Vlade Vojvodine i predsednica saveta Ana Tomanova Makanova, rekla je da Slovaci u Vojvodini imaju izuzetno dinami?an kulturni život, i da pored negovanja bogatog tradicionalnog nasle?a na koje su izuzetno ponosni, školovanja na maternjem jeziku, i uspešnog rada kulturnih institucija kakva je Matica Slova?ka, postoji ?itav niz drugih zna?ajnih aktivnosti i sadržaja, od rada Slova?ke redakcije u okviru javnog vojvo?anskog RTV servisa, izdavanja ?asopisa, delovanja profesionalnog pozorišta i održavanja bijenala – pozorišnih susreta najboljih predstava slova?kih autora i savremenih tekstova na slova?kom jeziku, do negovanja amaterskog slikarstva, koje je sredine u kojima žive vojvo?anski Slovaci u?inilo poznatim i prepoznatljivim u ?itavom svetu.

(PSINFO)

Podelite ovu stranicu!