Pajper: Rotari pokret približiti širokoj javnosti

15 Feb 2014

Cilj je da se javno mnenje upozna sa misijom Rotari pokreta

Direktor Borda Rotari internešnela (Rotary International) Gideon Pajper (Peiper) iz Izraela pozvao je rotarijance u Srbiji da rade na širenju pokreta, ali i na njegovoj ve?oj vidljivosti u javnosti.

Pajper je u razgovoru sa ?elnicima Distrikta 2483 i sa predstavnicima Rotari klubovi iz Srbije i iz Crne Gore rekao da je glavni cilj pove?anje ?lanstva širom sveta, kao i uklju?ivanje mladih ljudi u Rotari pokret, kroz Rotarakt, Interakt i Rajlu (Rotaract, Interact, Ryla).

On je kazao da treba raditi na pove?anju vidljivosti aktivnosti Rotari klubova u celom svetu, kako bi se razbile predrasude prema ovoj organizaciji, koje još uvek postoje i poti?u iz vremena režima koji su zabranjivali osnivanje Rotari klubova u pojedinim zemljama.

“Molim vas da radite na tome da vaše aktivnosti u?inite vidljivim za široku publiku. Cilj je da se javno mnenje upozna sa misijom Rotari pokreta i sa vašim projektima, koji za cilj imaju pre svega pomo? lokalnim zajednicama, kroz projekte koji pomažu kako socijalno ugroženim slojevima stanovništva, tako i mladim talentovanim ljudima”, poru?io je Pajper a prenosi Rotari Distrikt 2483.

On je istakao da treba raditi i na ja?anju me?udistriktne saradnje, kroz Interkantri (Intercountry) komitete i na edukaciji rotarijanaca na koji na?in mogu da konkurišu za sredstva kod Rotari fondacije (Rotary Foundation).

Peiper

Gideon Peiper (u sredini)

Doma?in Pajperu bio je guverner Distrikta 2483 Velimir Stefanovi?, a posetu su realizovali asistenti guvernera i predsednici klubova.

Pajper je prošle sedmice posetio Novi Sad, Suboticu, Beograd i Podgoricu.

Rot?ri je org?niz?cij? poslovnih i profesion?lnih ljudi udruženih širom svet? u cilju pruž?nj? hum?nit?rne pomo?i i podstic?nj? visokih eti?kih st?nd?rd? u svim profesij?m?, i un?pre?enj? dobre volje i mir? u svetu.

Osnovana 1905, danas ima više od 1,2 miliona ?lanova u preko 34.000 klubova u više od 200 zemalja sveta.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!