Otvoreno pismo javnosti: Osakaćeni sklad grada

15 Aug 2015

Kako ovlašćeni "gradski vizionari" zamišljaju budućnost Novog Sada?

Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu izme?u Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu obuhva?en je i lokalitet 3 – ugao Bulevara Mihajla Pupina i Ulice narodnih heroja na kojem se nalaze postoje?i objekat Erste banke a.d. i neizgra?eno gra?evinsko zemljište (koristi se kao privremeni parking).

Namera je da se postoje?e urbanisti?ko rešenje preprojektuje i planira se izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa spratnosti od 4Po do 4Po+P+13, odnosno više od spratnosti Glavne pošte, najvažnijeg repera Bulevara Mihajla Pupina. Po proceduri propisanoj Zakonom o planiranju i izgradnji obavljen je rani javni uvid, nakon ?ega ?e plan biti izložen na javni uvid, kome sledi javna sednica.

Cilj ovog teksta je da se na vreme informiše stru?na javnost kao i celokupno zainteresovano gra?anstvo, kako bi se spre?io jedan agresivan, u pojedinim segmentima radikalan i za ceo grad poguban gra?evinski poduhvat.

Do pre 20-30 godina gra?ani Novog Sada živeli su u relativno civilizovanoj sredini, gde je institucija kao što je JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad brinula o kulturi prostora i održivom ure?enju i razvoju grada. Generacije urbanisti?kih planera su se rukovodile idejom da veliki gradovi u celom svetu predstavljaju vrhunac graditeljske veštine, nacionalni ponos, koji se kao takav prenosi na nova pokolenja. Zato je predvi?eno donošenje generalnog urbanisti?kog plana, kao multidisciplinarne studije koja obuhvata planski razvoj grada na period od 20 -30 godina, a koji se koriguje samo u izuzetnim uslovima, kad za tako ozbiljan posao postoje uporišta u opštem i celokupnom javnom interesu.

Planom generalne regulacije koji je sada na snazi podru?je na uglu Bulevara Mihajla Pupina i Ulice narodnih heroja namenjeno je za opštegradski centar, na kome se planira kompleks Erste banke a.d. U okviru kompleksa planiraju se poslovni objekti od 2Po+P+2 do 2Po+P+7 i poslovno-stambeni objekti 2Po+P+6. Planom se uslovljava razrada lokacije urbanisti?kim projektom.

Prema Generalnom planu grada Novog Sada do 2012. godine opštegradski centri su prostori na kojima grad ostvaruje svoju ulogu u mreži gradova i kojima se najzna?ajnije uti?e na stvaranje i o?uvanje identiteta i njegove urbane slike.

Posta Novi SadZgrada Glavne pošte (proj. arh, D. Brašovan, 1961) zamišljena je i izvedena kao naglašena vertikala u osovini glavnog gradskog bulevara, koji se kao izvanredna konkava spušta od Varadinskog mosta do same pošte. To je najlepši ulaz u Novi Sad i po lepoti se može meriti samo sa pogledom na grad sa Petrovaradinske tvr?ave! Ovakvo rešenje napravilo je od zgrade Glavne pošte vrstu obeliska kome su se prilagodile sve okolne zgrade, stare i nove (Bazar, Nork), a ve?ina venaca okolnih zgrada je relativno usaglašena. Zamislite sad kako bi taj vizuelni sklad bio osaka?en još jednom monstruoznom kulom u neposrednoj blizini (par desetina metara ) sa preko 10 spratova, bez ikakvog suvislog arhitektonsko urbanisti?kog uporišta (sem broja kvadratnih metara poslovnog prostora).

Predloženim izmenama i dopunama na spornom lokalitetu zadržava se namena opštegradskog centra i planira se izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa spratnosti od 4Po do 4Po+13, dalje se navodi “da ?e izmenom plana biti znatno pove?ani kapaciteti za stambenu namenu”. Zna?i, u neposrednoj blizini Glavne pošte, kao dominantne gradske vertikale, u konceptualnom predlogu nudi se još jedna kula koja treba da se uklopi u ve? postoje?i redosled zgrada u neprekinutom nizu.

U delu o Zaštiti i unapre?enju životne sredine navodi se “da posebnu pažnju treba obratiti na oblikovanje prostora, koji svojom funkcijom i izgledom treba da doprinese stvaranju skladnog ambijenta”. Ovakvim konceptualnim predlogom nemogu?e je ostvariti “harmoni?ne odnose izme?u postoje?ih objekata i blokova u okruženju”.

Tako institucija koja predlaže ove izmene i dopune dovodi samu sebe u apsurdnu situaciju i poništava samu svrhu svog postojanja, i umesto da insistira na striktnom poštovanju propisa i sprovo?enju Generalnog plana grada Novog Sada do 2021. godine (što ina?e ?inite na lokacijama na periferiji, Telepu ili Detelinari), ona sama menja deo Generalnog plana, tako što u samom centru grada, u posebno zašti?enoj zoni, više nego duplo pove?ava spratnost – sa P+6 na P+13!!!

Gradska kucaPrethodno su izvršene “korekcije” važe?eg Generalnog plana, kroz razne izmene i dopune i sli?ne “administrativne magle”, ali egzaktne cifre o postoje?em i planiranom stepenu zauzetosti i indeksu izgra?enosti okolnih blokova nedvosmisleno govore o neprihvatljivosti ponu?enog predloga, što se o?igledno vidi iz razlike u pogledu spratnosti izme?u iz važe?eg i rešenja koje se predlaže izmenama i dopunama plana.

Zašto?

Zavod za urbanizam je kao javno preduze?e produžena ruka gradske, i kad se vlast ponovo “prekomponuje”, zavod ?e kao institucija (a i pojedina?no) biti zapam?en kao inicijator opisanog potencijalnog rugla, a od nas Novosa?ana nikad se ne?e sakriti njihova sramota, niti skinuti krivica sa onih koji ih u tom nedelu nisu spre?ili.

Grad koji je nekada, s pravom nazvan srpskom Atinom, sad to više nije. Možda jeste srpski, ali je u kulturnom smislu daleko od Atine, osim ako tu Atinu ne doživljavamo u smislu gr?ke tragedije.

Sonja Stoja, arh, nosilac Novembarske povelje Grada Novog Sada 2003. godine

Sr?an Sikimi?, advokat, predsednik Advokatske komore Vojvodine

prof. dr LJubinko Puši?, Filozofski fakultet Novi Sad

prof. Darko Maruši?, arh, Beograd

Melanija Maruši?, arh, Beograd

Vladimir Horovic, advokat

Mihal Rama?, novinar i književnik

mr Mirjana Tomi? Jovanovi?, advokat

mr Lazar Kuzmanov, arh

Leonid Neši?, arh

Radoje Cvetkov, arh

Stevan Rodi?, arh

Vladimir Mitrovi?, istori?ar arhitekture

Tatjana Marjanovi?, dipl. dizajner

Vladimir Todorovi?, novinar i književnik

LJiljana Vu?eti?, dipl. ecc

Zlata Šouc, dipl. ecc

(Danas)

Podelite ovu stranicu!