Otkud kraljevska kruna u grbu republike?

28 Jun 2010

Da je Srbija zemlja u kojoj je sve moguće – govori između ostalog i paradoks državnog grba – nad kojim se vije kraljevska kruna – premda je Srbija – po ustavnom uređenju – republika!

Da je Srbija zemlja u kojoj je sve mogu?e – govori izme?u ostalog i paradoks državnog grba – nad kojim se vije KRALJEVSKA KRUNA – premda je Srbija – po ustavnom ure?enju – REPUBLIKA.
Ni monarhija, ni parlamentarna monarhija – ve? republika.
Plitkost objašnjenja da nije u pitanju “kraljevski simbol” – nego “šiomiga?ura” simbol “suvereniteta” – slabo da “pije vodu”; isto kako nisu u stanju da objasne – zašto državni Grb nosi, izme?u ostalog – i crkvena obeležja – ako je Srbija – “zvani?no” – “sekularna država”; gde su (jedna od) vera u GRA?ANSKOJ Srbiji i svetovna vlast – podvojene.
Jer – ko ?e meni da objasni zašto dvoglavi beli orao (preuzet – kao, uostalom i zastava – od Rusije; odnosno rimskih legija) – ako on simboliše “simfoniju” (jedne, pravoslavne) vere i Crkve – i državne vlasti?
Da ne pri?amo o plaštu od belog hermelina u pozadini (kod velikog grba Republike Srbije) – koji – o Tempora, o mores! – iliti avaj! – treba da simboliše ?ISTOTU I NEOKALJANOST VLASTI!
“?istota i neokaljanost vlasti u Srbiji”?!
Isto kao kad bi govorili o devi?anstvu i poštenju vavilonskih kurvi.
Ne – nego je grb Srbije – kao i mnogo šta drugo – populisti?ka manipulacija u vlasti ogrezlih “golema”.
Neki znaju (neki možda ne) – za Golema iz “Gospodara Prstenova”; grozomorno bi?e op?injeno prstenom Mo?i – koji je ujedno i Blagoslov – i Prokletstvo; ali od kojeg se odvojiti ne može; i za koji se u?ini sve – ?ak i ono najgore – samo da ostane u njegovom posedu.
Smešna su – da ne kažemo – žalosna – objašnjenja svakojakih “heraldi?ara” – kako je grb “vra?en” – “tamo gde mu je mesto”.
Zaboravljaju?i, pri svemu – da kažu – kako su ga vratili isti oni – koji su ga pre toga i skinuli.
Jer, on za njih nema nikakvu – ni vrednost – ni simboliku – osim UPOTREBNE.
Sredstvo – kojim ce “poput frulaša iz bajke – mamiti pacove – da ska?u za njim u vodu”.
Srbija, nakon svega – ne samo da je “koraodbanane” država u fakti?kom – ve? je i država bez originalnih državnih simbola; sve – manje-više – preuzeto od drugih; Rusije – ponajviše.
Jer – ?ak ni taj tzv. “originalni grb” nije originalan – ve? produkt zamisli Stojana Novakovi?a, iz 1882 godine.
Kao uostalom i kraljevske porodice i dinastije u Srbiji – koje, prakti?no, nisu starije više od 200 godina; i nemaju, ama baš nikakve veze sa drevnim, a izgubljenim plemi?kim dinastijama srednjevekovne Srbije.

Miloš Podbar?anin

Podelite ovu stranicu!