Ostvarivanje vjekovnog cilja

11 Nov 2012

Sporazumom Dodik – Lagumdžija država se u potpunosti razvlašćuje i sva vlast prenosi na entitete

“Državna politika nekadašnje Jugoslavije bila je da kulturne manjine Ma?are, Nijemce i Italijane favorizira, a da tzv. nekulturnu manjinu, albansku i muslimansku iseli”

“Ono što nacionalizmu daje mo? jesu mitovi, sje?anja, tradicije, simboli etni?kog naslije?a te na?ini na koje moderne nacionalisti?ke inteligencije ponovo otkrivaju i reinterpretiraju narodnu ’živu prošlost’.”
(Anthony Smith, prof. emeritus Londonske škole ekonomije)

***

Aleksandar Rankovi?, ministar unutrašnjih poslova FNRJ-a, u svom ekspozeu pred Narodnom skupštinom Jugoslavije, 24 marta 1946., rekao je da je uhva?en Draža Mihailovi? i da ?e mu biti javno su?eno za izdaju. Su?enju je prisustvovalo više od 100 novinara, od toga blizu 60 stranih, me?u kojima su bili predstavnici svih ve?ih svjetskih listova i novinskih agencija, a prevo?eno je na ruski, francuski i engleski jezik.

Vojska u otadžbini

Javni tužitelj, pukovnik Miloš Mini?, pro?itao je 10. 6. 1946. optužnicu u kojoj se Mihailovi? (sa još 17 optuženih) teretio za suradnju sa okupatorom, gušenje oslobodila?ke borbe naroda Jugoslavije, izdaju otadžbine i ratne zlo?ine. Prema optužnici Mihailovi? je novembra 1941. “organizovao u okupiranoj Jugoslaviji ?etni?ku organizaciju, koju je nazvao Jugoslovenska vojska u otadžbini”.

Prilikom zarobljavanja Mihailovi?a zaplijenjena je njegova arhiva, koja je tužiteljstvu poslužila za dokazivanje ratnih zlo?ina koje su ?etnici po?inili nad Srbima, Hrvatima, Bošnjacima i drugim “simpatizerima” partizana. U optužnici se navodi da je Mihailovi? “putem bezbrojnih raspisa, naredbi, radiograma, direktiva, upu?ivanih svim njegovim komandantima izdavao stroga nare?enja da bez milosti uništavaju sve” borce NOP-a i njihove simpatizere. Tako?er, Mihailovi? je izdavao nare?enja svojim komandantima da uništavaju muslimane (koje je on nazivao Turcima) i Hrvate (koje je on izjedna?avao sa ustašama). Osude na smrt izricao je on, a to pravo bilo je prenijeto i na sve njegove komandante korpusa, brigada pa i bataljona. Mihailovi? je dao direktivu da svaka njegova brigada formira crne trojke koje su konspirativno radile. Mihailovi? je šta više davao crnim trojkama direktive kako treba da kolju.”

U optužnici se, me?u po?injenim ratnim zlo?inima navodi da su “u decembru 1941. i tokom januara 1942. ?etnici poklali preko 2.000 muslimana – ljudi, žena i djece iz okoline Fo?e, ?ajni?a i Goražda. Klanja su vršili na mostovima na Drini u Fo?i i Goraždu. Augusta 1942. Mihailovi?evi ?etnici pod komandom Petra Ba?ovi?a prilikom zauzimanja Fo?e zaklali su u Fo?i i u grupi sela, koja se skupa nazivaju Bukovica, oko 1.000 lica muslimanske vjeroispovijesti, me?u kojima je bilo oko 300 žena, djece i staraca. Augusta 1942. na terenu oko Ustikoline i Jahorine (isto?na Bosna) Mihailovi?evi ?etnici pod komandom majora Zaharija Ostoji?a i Petra Ba?ovi?a zaklali su oko 2.500 lica muslimanske vjeroispovijesti, a sela popalili.

Oktobra 1942. ?etnici Petra Ba?ovi?a ubili su u okolini Prozora, zajedno sa Italijanima kojima je komandovao talijanski pukovnik Vi?ak, oko 2.500 muslimana i Hrvata, me?u kojima je bilo žena, djece i staraca, a veliki broj sela popalili. Januara 1943. ?etnici Pavla ?uriši?a ubili su u Srezu bjelopoljskom oko 400 muškaraca i oko 1.000 žena i djece muslimanske vjeroispovijesti. U februaru 1943, pod komandom Zaharija Ostoji?a, Petra Ba?ovi?a, Pavla ?uriši?a, Voje Luka?evi?a, Vuka Kalaitovi?a i drugih u srezovima pljevaljskom, ?ajni?kom i fo?anskom zaklali su 1.200 muškaraca i 8.000 staraca, žena i djece i oplja?kali pa potom spalili oko 2.000 domova. Decembra 1943. zaklali su ?etnici
u okolini Bosanskog Grahova 137 zarobljenih partizana…”

Nakon ?itanja optužnice Mihailovi? je izjavio da se ne osje?a krivim tvrde?i da su on i njegove jedinice prvi pobunjenici protiv Hitlerove Njema?ke u Evropi što je u sudnici izazvalo smijeh.

Vjera nije nacionalnost

Pokušavaju?i opravdati i objasniti zlo?ine nad muslimanima Mihailovi?ev advokat, Nikola ?onovi?, govorio kako je “u pogledu masovnog isljevanja muslimana postojalo dvije vrste manjina, kulturna i nekulturna”. Na pitanje predsjednika vije?a, pukovnika Mihaila ?or?evi?a, da pojasni koje su to bile kulturne a koje nekulturne manjine, odgovorio je: “To je takozvana državna politika nekadašnje Jugoslavije da kulturne manjine Ma?are, Nijemce i Italijane favorizira, a da tzv. nekulturnu manjinu, albansku i muslimansku iseli. Vama je poznat zakon bivše Jugoslavije, da se tim zakonom htelo sistematski iseliti za Tursku.”

O planiranom iseljavanju muslimana Mihailovi? je rekao: “U pogledu preseljenja muslimana mogao sam smatrati da se samo jedan dio muslimana, a to su osmanlije, koji su se u južnoj Srbiji držali vrlo lojalno prema meni, može iseliti prema njihovoj želji, kao i ranije, jer Turska prima u svoju državu samo one koji su osmanlijskog porijekla. Za ostale muslimane našeg porijekla u našoj zemlji moglo je biti samo ono što je stvarno provedeno, a to je: oni koji su orijentirani za Srbe, ostali bi u srpskoj jedinici, a oni koji su orijentirani za Hrvate, ostali bi u hrvatskoj jedinici. Jednom treba da se zna da vjera nije nacionalnost.”

Na upit predsjednika vije?a o pokolju u Fo?i, Mihailovi? je, pozivaju?i se na datume iz optužnice, rekao da su u Fo?i u to vrijeme bili partizani gdje im je bio Glavni štab te da on “tamo nije imao svojih odreda”, na šta mu je ?or?evi? rekao: “?etnici su izvršili pokolj, pa su partizani naišli i oslobodili Fo?u. Prilikom nailaska NOV-a u Fo?i je još uvijek bilo leševa na mostu, a i ispod mosta, zaka?enih na dijelove mosta. U Depeši 459 od majora Ostoji?a od 22. augusta piše: ’U Fo?i ima svega i sva?ega pa se nadam dobrom plenu. Jedva ?ekam da mi se ljudi prikupe, pa ?u im mamu maminu za sva vremena…’ Mihailovi?: ’A to su ustaše, Fo?u su branile ustaše i bili su popunjeni od muslimana.’ Tužilac: ’Jesu li ustaše i deca?’”

Mihailovi? je tvrdio da on nikad nije izdao takvo nare?enje i da nije znao za to. ?itaju?i dokument predsjednik vije?a je naveo: “Ju?e su naše trupe pod komandom majora Ostoji?a posle oštre i kratke borbe zauzele Fo?u. Naši gubici ?etiri mrtva, a neprijateljski oko hiljadu, od ?ega 300 žena i dece.” Objašnjenje Draže Mihailovi?a bilo je da su “kod Fo?e u?estvovali i Rogati?ani, ošte?en kraj, uglavnom Srbi i oni uska?u i ubijaju.”

Žive ljude deru

Predsjednik vije?a pro?itao je dokument o zlo?inima nad Hrvatima: “Petar Ba?ovi? izveštava septembra 1942.: ’Vratio sam se sa puta po Hercegovini. ?etiri naša bataljona, oko 900 ljudi, krenuli su 30. augusta preko Ljubuškog, Imotskog i Podgore i izbili kod Makarske na more. Spaljeno je 17 sela, 900 ustaša ubijeno, nekoliko katoli?kih sveštenika živo odrano… Naši gubici minimalni.’” Mihailovi? je ovo prokomentirao: “On tu kaže, ustaše pobijene, ustaška sela. To je ina?e najgori kraj u celoj zemlji. Mostar, Ljubuški, Široki Brijeg, to su najgori ustaški krajevi.
?or?evi?: Kako to, žive ljude deru?
Mihailovi?: Davao sam im uputstva da tako ne rade.
?or?evi?: Ja ne znam kako vaši komandanti razumeju ta vaša uputstva. Vi kažete: ’O?istiti teren’, a oni bukvalno – kolju.
Mihailovi?: Nisam davao takva nare?enja.
?or?evi?: Da vas ne zamaram, da vam pro?itam samo još jedan dokument: ’…komandantu ozrenskog vojnog ?etni?kog korpusa – štabu kladanjske brigade – u samom mestu zlo?ina’, tamo gde su ubili vašeg komandanta Mom?ila Mi?i?a, dokument 363, je li vam u se?anju taj vaš komandant u isto?noj Bosni?
Mihailovi?: Ne, ne znam.
?or?evi?: Ovde ga predstavljaju za juna?inu: ’…U samom mestu zlo?ina ubijeno je oko 10 osoba, a selo popaljeno. U osveti naro?ito je prednja?ila vlaseni?ka brigada i to Rajko ?elonja sa svojim bataljonom. Po njegovim re?ima i po pri?anju njegovog ljudstva ubijeno je oko 150 što ljudi, što žena, dok je sa svih strana lizao plamen popaljenog sela…’ Ovaj vaš komandant je malo pesni?ki raspoložen, a ubija ljude i žene i pali sela.”
Mihailovi? je negirao da je znao za pokolje i ?ak tvrdio da su oni “spašavali muslimane”, na šta mu je predsjednik vije?a rekao: “Molim vas nemojte pri?ati o takvoj politici prema muslimanima kad s druge strane postoje na Limu 33 popaljena sela. Gde god su ?etnici stigli klali su žene i decu.”

Ustaška neman 

Nakon Mihailovi?evih tvrdnji da su “štitili muslimane”, pukovnik Mini?, zastupnik optužbe, u sudnici je predo?io bilježnicu za koju je Mihailovi? potvrdio da je njegova, nakon ?ega je Mini? pro?itao dio za koji je Mihailovi? rekao da poti?e iz ’41. ili ’42. godine: “Potrebno je još sada da se pripremi iseljavanje muslimana u Tursku ili ma gde van naše teritorije. U danom momentu svi muslimani ima da budu pokrenuti sa svojih ognjišta i to niko ne?e mo?i spre?iti.” Na pitanje tužioca da li je to bio plan Dragiše Vasi?a, Mihailovi? je rekao da ne može re?i, ali je priznao da su razgovarali o tome, a upitan je li to bio plan Srpskog kulturnog kluba u Beogradu, odgovorio je: “Mogao bi da bude.”

Šezdeset i šest godina nakon procesa Draži Mihailovi?u, 16. 5. 2012. tužitelj Groome ?itao je u Me?unarodnom sudu u Haagu optužnicu protiv Ratka Mladi?a koji je optužen za genocid, zlo?ine protiv ?ovje?nosti, kršenja pravila ratovanja i za udruženi zlo?ina?ki poduhvat. U 11 ta?aka optužnice Haški tribunal Mladi?a tereti za kampanju uklanjanja bosanskih muslimana i Hrvata uz ubijanje, silovanja i mu?enja.

Naglašavaju?i kako je BiH bila izmiješana razli?itim etni?kim skupinama, tužitelj Groome je rekao: “Kako bi promijenili stvarnost na terenu rukovodioci bosanskih Srba odlu?ili su da prisilno isele nesrpsko stanovništvo i dali Mladi?u odriješene ruke. Bosanski Srbi prije 20 godina po?eli su napadati svoje susjede Muslimane i Hrvate. Napadi su bili organizirani i planski. Svijet je u nevjerici gledao kako se uništavaju sela i gradovi i napreduje genocid.” Tome je prethodilo, naveo je tužitelj, usvajanje strateških ciljeva Srba, koji su predstavljeni na 16. sjednici Skupštine, 12. 5. 1992. Prvi cilj je bio: razdvajanje srpskog naroda od drugih nacionalnih zajednica, dok su “svi ostali ciljevi samo razli?ite stavke u okviru ovoga cilja da se iz korijena promijeni nacionalni sastav civilnog stanovništva”, istakao je tužitelj. Jedan od ciljeva je bio uspostavljanje koridora u Posavini za šta je, po tužitelju, bilo neophodno nesrpsko stanovništvo protjerati ili pobiti kao i za uspostavljanje koridora na Drini kako bi se Drina izbrisala kao granica.
(Na sjednici, 12. 5. 1992. kada je i imenovan za komandanta VRS-a, Mladi? je izme?u ostalog rekao: “….Za stvaranje vojske i države treba nam celokupna politi?ka, duhovna, nau?na, kulturna i vojna pamet našeg naroda koja može poneti teško breme ovog vremena. Mi ne po?injemo od ni?ega. Polazište nam je naoružan srpski narod koji se u dosadašnjem toku rata listom odazvao da zaustavi ustašku neman…”

Cijeli svijet zna

Strateški ciljevi bili su okvir, po tužitelju Groomeu za zlo?ine koji su uslijedili te je naveo da je do kraja aprila 35 op?ina bilo pod srpskom kontrolom, a prosjek je bio jedna op?ina dnevno. To je ura?eno prije nego što je Mladi? imenovan, a on je, rekao je Groome, nastavio najvažniji cilj – etni?ko ?iš?enje. U optužnici se Mladi? tereti za po?injeni genocid u Klju?u, Sanskom Mostu, Bratuncu, Fo?i, Vlasenici, Zvorniku i Srebrenici. Tužitelj je nekoliko puta ponovio da je iseljavanje nesrpskog stanovništva bilo plansko i organizirano, uz direktivu koja je precizirala da se iseljavati mogu samo žene i djeca dok muškarci moraju ostati zatvoreni.

Prema dokazima kojima raspolaže Tužiteljstvo Mladi? je pratio etni?ko ?iš?enje u Fo?i, tako je dobio izvještaj Miroslava Stani?a, ratnog predsjednika ratnog predsjedništva, da je u Fo?i do tada živjelo 49 posto Srba, a sada 99 posto. Više od 20.000 muslimana je protjerano. Mladi? je završio ono što su ?etnici zapo?eli 1942. u Fo?i.

Nakon ?itanja optužnice, 3. 6. 2011. godine Mladi? je izjavio: “Ja ne ubijam niti muslimane kao muslimane ni Hrvate kao Hrvate, ne ubijam sada u Libiji, ja sam branio svoju zemlju. Želim živjeti i doživjeti slobodu jer i ovakav branim zemlju i narod. Ne razumijem ovu gnusnu optužnicu. Informacije koje su u njoj nikad nisam ?uo. Ja sam general Ratko Mladi? i cijeli svijet to zna.”

Prof. dr. David Pettigrew sa Southern CT State University (SAD), koji godinama prou?ava ono što se desilo u BiH tokom rata, smatra da “sam naziv Republike Srpske implicira da je to teritorij za srpski narod u kojem nesrbi nisu dobrodošli. To je jezi?ko nasilje jer je taj teritorij RS-a bio nametnut i u podru?jima gdje su živjeli Bošnjaci i gdje su, u mnogim slu?ajevima, bili neosporna ve?ina. Kada je proglašena Republika Srpska 1992, deklaracija o osnivanju u sebi je sadržavala i jezi?ko i konceptualno nasilje koje ?e uskoro postati fizi?ko, kao i nasilje u cilju isklju?enja ili protjerivanja Bošnjaka sa tog podru?ja. Kao što je dokumentirano, fizi?ko nasilje sastojalo se od progona, istrebljenja, ubistava, deportacije, nehumanih djela i drugih zlo?ina. Od Fo?e do Višegrada, od Srebrenice do Zvornika, od Bijeljine do Prijedora, Republika Srpska je stvorena na temeljima ratnih zlo?ina, uklju?uju?i genocid i zlo?ine protiv ?ovje?nosti. Više od 350 masovnih grobnica otkriveno je na podru?ju Republike Srpske, a ljudski ostaci bošnja?kih žrtava još se identificiraju. Nije nam promaklo da su svi lideri-osniva?i Republike Srpske optuženi, su?eni i osu?eni za ratne zlo?ine.”

Jedno govori, drugo radi

Mladi? je provodio strateške ciljeve usvojene na Skupštini RS-a, a Mihailovi? ciljeve zacrtane u projektu Homogena Srbija koji su napisali Stevan Moljevi? i Dragiša Vasi?. U oba slu?aja radilo se o stvaranju etni?ki ?iste velike Srbije koja bi obuhvatala Srbiju, Crnu Goru, dijelove Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Kosovo. Moljevi? je o ?etni?kim ciljevima pisao Vasi?u: “…?im se ukaže prilika, prikupiti sve snage i stvoriti svršen ?in: 1. zaposesti na karti ozna?enu teritoriju; 2. o?istiti je prije nego li se iko pribere.”

Milan Šanti?, jedan od hercegova?kih ?etni?kih vo?a, krajem jula 1942. u Trebinju je objavio: “Srpske zemlje moraju biti o?iš?ene od katolika i muslimana. U njima ?e živjeti samo Srbi. ?iš?enje ?e se provesti temeljito. Sve ?emo ih potisnuti i uništiti bez izuzetka i bez sažaljenja.” Danilo Slati?, tako?er jedan od hercegova?kih ?etni?kih vo?a, pisao je komandantu Druge sarajevske ?etni?ke brigade u kome govori o suradnji s muslimanima kao “nužnoj potrebi”: “Objasniti ljudima da je sada momenat da mi moramo s njima sara?ivati, da bi smanjili broj naših neprijatelja. Da ih zavadimo sa Hrvatima da se oni pobiju a mi da gledamo svoja posla. Sve do datog momenta kada ?emo izvršiti svoj zadatak prema kojem u srpskim zemljama ne?e niko drugi živeti osim Srba.” Mihailovi? je ?esto opominjao svoje oficire: “Ovo se ne može pisati niti javno govoriti, jer bi i Turcima došlo do ušiju.”

“Morate iz svake regije imati ?oveka kome ?emo re?i da ?emo govoriti jedno, a raditi drugo. Vodi kurvanjsku politiku. Treba rat prekinuti, a nastaviti borbu. Iz korena menjajte na?in ratovanja. Stalno govorite mir, stalno tražite pregovore… Vi morate da ih bijete u ?elo, mislim na rukovodstvo. Muslimani da sti?u poverenje u Srbe. Nemogu?e je javno govoriti o spajanju sa SRJ”, govorio je general Života Pani?, nekadašnji na?elnik Generalštaba JNA, kasnije Vojske Jugoslavije, na sastanku u Dobanovcima koji je održan 6. 8. 1992. a na kome bili premijer SRJ, Milan Pani? i Ratko Mladi?. Savjeti su upu?eni Mladi?u.

“Istorijski cilj smo nosili vekovima i moramo ga ostvariti u narednim decenijama”, rekao je Dobrica ?osi? na sastanku predstavnika RS, RSK, Srbije, CG i SRJ, 8. januara 1993. Vjekovni ciljevi su ostvareni u BiH.

Ono što je Mihailovi? zapo?eo, u BiH je završio Mladi?. A ono malo državnosti, koje je BiH dobila Daytonom i koja se godinama nakon rata pokušavala graditi, srušio je sporazum Dodik – Lagumdžija kojim se država u potpunosti razvlaš?uje i sva vlast prenosi na entitete. Milorad Dodik je time postigao ono što godinama traži (nastavljaju?i politiku Moljevi?a, Vasi?a, ?osi?a, Miloševi?a i Karadži?a) i to zahvaljuju?i Zlatku Lagumdžiji i Fahrudinu Radon?i?u, bošnjacima koji su svoja mjesta u vlasti platili – državom, prihvataju?i da bosanski muslimani odsad žive u evropskoj Palestini.

Dženana Karup-Druško (BH Dani) 

Podelite ovu stranicu!