Osnovan Vojvođanski kulturni klub Vasa Stajić 

10 Feb 2015

Položeno cveće na spomenik vojvođanskom velikanu

Osniva?ka skupština Vojvo?anskog kulturnog kluba “Vasa Staji?”, održana je danas u Skupštini Vojvodine, ?ime je ovaj novi klub zvani?no po?eo sa radom.

Klub je osnovan kao nezavisno, nestrana?ko, nevladino i neprofitno udruženje, ?iji su ciljevi podsticanje i razvijanje nau?nog, nau?noistraživackog i stru?nog rada u podru?ju kulture, tradicije i o?uvanja vojvo?anske baštine.

Koordinatorka kluba Vera Šoti, kazala je da je Vasa Staji? najve?a li?nost 20. veka u Vojvodini i da je klub zato, u njegovu ?ast nazvan ovim imenom.

“Vojvodinu treba na njegov na?in vratiti u kulturu, i u život. Uzeti njegovo ime za naziv kluba je velika odgovornost i rešili smo da kulturom i razmišljanjem o njoj, damo jasno?u vojvo?anskoj kulturi”, kazala je Šoti.

Dodala je da je ideja da van ustanova kulture i u razgovoru sa ljudima koji nisu politi?ki angažovani, ne dozvole dalju provincijalizaciju vojvo?anske kulture, odnosno da je vrate u “gra?ansku naprednu pametnu i obrazovanu” sferu.

?lan inicijativnog odbora Duško Radosavljevi? rekao je da “biti Vojvo?anin danas, na po?etku 21. veka, zna?i raditi staji?evski, jer se više ne treba pitati šta Vojvodina može uraditi za nas ve? šta mi možemo uraditi za nju”.

“Pre skoro 30 godina Vojvodina je izgubila svoju najve?u mogu?u autonomiju i prema tome merimo sve. To je neko merilo prema kojem ?emo mi da pregovaramo, jer nismo dovoljno poslednjih godina aktivno štitili vojvo?ansku kulturu”, rekao je Radosavljevi?.

Prvo predavanje u organizaciji kluba, o samom Vasi Staji?u, održao je istori?ar Bogoljub Savin.

Klub ?e se baviti “promocijom vojvo?anskih vrednosti i antifašizma kao sastavnog dela tih vrednosti, njihovom popularizacijom, širenjem i primenom u obrazovanju, medijima i javnosti uopšte”.

Obeležen dan ro?enja i smrti Vase Staji?a

Predstavnici pokrajinskih vlasti, pojedinih politi?kih partija i nevladinih organizacija, položili su danas vence na spomenik politi?aru i piscu Vasi Staji?u u Novom Sadu, povodom dana njegovog ro?enja i smrti.

Polaganje venaca organizovali su Vojvo?anski klub i Zavi?ajni klub Mokrinaca, mesta u kojem je Staji? ro?en, uz podse?anje na život, misli i delovanje Vase Staji?a.

Predsednica Vojvo?anskog kluba Branislava Kosti? rekla je da su danas u Vojvodini aktuelna ista pitanja koja je pred sobom imao i Vasa Staji?, a vezana su za greške “koje vlast pravi kada je u pitanju Vojvodina”.

“Danas živimo u državi u kojoj Vojvodina ne dobija ?ak ni ono što joj je ustavom zagarantovano. Da je Vasa Staji? živ, on bi se sigurno zalagao za evropsku, multinacionalnu i multikulturalnu Vojvodinu, ravnpravnu unutar Srbije”, kazala je Kosti?.

?lan Vojvo?anskog kluba i bivši gradona?elnik Novog Sada Jovan Dejanovi? rekao je da je upoznao Staji?a i nekoliko puta sa njim i razgovarao, te da su njegove re?i zapravo “pouka i signali da su Vojvodina i Novi Sad stasavali u najplemenitijem pravcu”.

Vasa Staji? ro?en je 10. februara 1878. godine, a umro je istog dana 1947. godine. Studirao je prava i filozofiju u Budimpešti, Parizu i Lajpcigu, a diplomirao 1902. u Budimpešti, a borio se za politi?ka prava Srba u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!