Osniva se Vojvođanski kulturni klub „Vasa Stajić“

05 Feb 2015

Klub 'će se baviti promocijom vojvođanskih vrednosti i antifašizma

Na dan ro?enja i smrti Vase Staji?a, 10. februara u Novom Sadu ?e biti održana osniva?ka skupština Vojvo?anskog kulturnog kluba, koji ?e nositi ime tog našeg poznatog pisca i filozofa, saopštili su ?lanovi incijativnog odbora.

?lanovi tog odbora su najavili da ?e na osniva?koj skupštini, koja ?e tog dana biti održana u Skupštini Vojvodine, o Vasi Staji?u pri?ati istori?ar Bogoljub Savin, a istog dana ?e na spomenik vojvo?anskom velikanu biti položeno cve?e.

U saopštenju se navodi da se VKK “Vasa Staji?” osniva kao nezavisno, nestrana?ko, nevladino i neprofitno udruženje, ?iji su ciljevi podsticanje i razvijanje nau?nog, nau?noistraživackog i stru?nog rada u podru?ju kulture, tradicije i o?uvanja vojvo?anske baštine.

Dodaje se da ?e se klub baviti “promocijom vojvo?anskih vrednosti i antifašizma kao sastavnog dela tih vrednosti, njihovom popularizacijom, širenjem i primenom u obrazovanju, medijima i javnosti uopšte”.

Klub ?e se baviti i uspostavljanjem saradnje sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i svetu, organizacijom stru?nih i nau?nih skupova, konferencija, seminara, debata i predavanja, kao i izdavanjem stru?ne i nau?ne literature.

Osniva?i su poru?ili da su “promovisanje novih obrazaca kulture i dijaloga pretpostavka poštovanja ljudskih i gra?anskih prava, demokratskih ideala i vladavine zakona”.

Ocenili su i da Vojvodina kao evropski projekat, ima budu?nost “samo ja?anjem politika gra?anske jednakosti, interkulturalnog dijaloga, tolerancije i negovanja identiteta nacionalnih zajednica”.

“Njena budu?nost zahteva definisanje nove civilizacijske osnove, na putu institucionalne konsolidacije i ja?anja poverenja gra?ana prema normama, vrednostima i standardima evroatlantske zajednice”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!