Osniva se Centar za porodični smeštaj i usvojenje

01 Apr 2015

Centar će se baviti smeštanjem dece u hraniteljske porodice

Pokrajinska vlada danas je dala saglasnost na program rada novoosnovanog Centra za porodi?ni smeštaj i usvojenje Novi Sad, ?ija ?e uloga biti da promoviše i potpomaže smeštanje dece bez roditeljskog staranja u hraniteljske porodice.

“Umesto u domove za smeštaj dece, uz pomo? ovog centra, deca ?e biti smeštena u hraniteljske porodice i data na usvojenje, ?ime ?e se podi?i kvalitet socijalne zaštite”, navodi se u saopštenju za javnost sa sednice Pokrajinske vlade.

Dodaje se da je zato potrebno da se u 2015. godini završi proces konstituisanja ovog Centra, koji ima višestruku ulogu: od uspostavljanja modela pra?enja zaštite korisnika, obezbe?ivanja dovoljno stimulativnih uslova za dostizanje razvoja korisnika u skladu sa njihovim potencijalima, regrutovanja novih hraniteljskih porodica i hranitelja sa odgovaraju?im obrazovanjem i motivacijom.

Centar za porodi?ni smeštaj i usvojenje ima?e zadatak i da uspostavi bazu podataka o hraniteljima i korisnicima na hraniteljstvu i o usvojiteljima i usvojenoj deci, navodi se u saopštenju.

Pokrajinska vlada danas je donela odluku da uve?a sredstva po konkursu za finansiranje stru?ne prakse mladih i obrazovanih ljudi za dodatnih 50 miliona dinara za stru?niu praksu u privatnom sektoru.

Pre toga, u pokrajinskom budzetu je bilo planirano 40 miliona dinara: 20 miliona za stru?nu praksu u privatnom i 20 miliona u javnom sektoru, što je bilo dovoljno za stru?nu praksu za stotinak ljudi.

Na konkurs je stiglo više od 1.500 prijava, a uve?anjem sredstava bi?e obezbe?ena stru?na praksa za oko 250 ljudi sa srednjim i visokim obrazovanjem, navodi se u saopštenju za javnost.

Pokrajinska vlada donela je danas i Pravilnik o merilima za imenovanje direktora javnog preduze?a ?iji je osniva? Autonomna pokrajina Vojvodina, radi ujedna?avanja, jednoobraznosti, efikasnosti, a naro?ito postizanja što ve?eg profesionalizma i stru?nosti prilikom odlu?ivanja o imenovanju direktora javnog preduze?a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!