Orbanov kabinet ispravio saopštenje o poseti Pastora

13 Nov 2012

Pastor i Orban nisu govorili o garancijama da Vojvodina ostane integralni deo zemlje

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor informisao je premijera Ma?arske Viktora Orbana o najnovijim doga?anjima u vezi sa Vojvodinom, a sagovornici su zajedni?ki zaklju?ili da je poštovanje ustava i zakona evropski princip koji je nezaobilazan.

“Sagovornici su zaklju?ili da ovi incidenti daju razloga za zabrinutost, pošto mogu ja?ati isklju?enost Vojvodine. Poštovanje ustava i vladavina prava su nezaobilazne evropske vrednosti i principi i kršenje tih principa nije unutrašnje pitanje, ve? jedna od evropskih vrednosti”, navodi se u verziji saopštenja za koju je nazna?eno da je ispravljena u odnosu na raniju verziju.

U raznijoj verziji je pisalo: “Sagovornici su se složili da takve pojave moraju biti eliminisane, kako bi se garantovalo da Vojvodina ostaje integralni deo zemlje”.

U ispravljenom saopštenju se još navodi da je Pastor informisao Orbana i o aktuelnim problemima sa kojima se suo?ava ma?arska zajednica u Vojvodini i rekao da je ve?ina tih problema zapravo deo svakodnevnih problema sa kojima se suo?ava Srbija.

Dodali su da je za ma?arsku zajednicu u Vojvodinu od klju?ne važnosti da Srbija što pre otpo?ne pregovore sa Evropskom unijom, zbog ?ega ?e Ma?arska nastaviti pružati punu podršku Srbiji na putu evropskih integracija.

Sagovornici su ocenili da su obe?avaju?e šanse za rešavanje kosovskog problema, navodi se u saopštenju.

Ištvan Pastor je rekao da je zabrinut jer implementacija Zakona o rehabilitaciji i godinu dana nakon njegovog usvajanja ide sporo i komplikovano.

On je rekao da se prolongira i suo?avanje sa istorijskim ?injenicama, piše u saopštenju.

Dodao je da postoje i verbalni napadi na Zakon o nacionalnim savetima manjina, ?ime se, kako je ocenio, pokušava onemogu?iti sprovo?enje tog zakona.

Ispravljenu verziju saopštenja potpisao je šef pres biroa premijera, Bertalan Havasi.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!