Opozicioni poslanici u Vojvodini protiv rebalnsa

31 Aug 2017

Pokrajinska vlada "zabada glavu u pesak" pred problemom suše

Pojedine opozicione stranke u Skupštini Vojvodine ne?e danas podržati svojim glasovima usvajanje drugog ovogodišnjeg rebalnsa pokrajinskog budžeta, pre svega jer ne donosi rešenje za probleme koje poljoprivrednici u pokrajini imaju nakon suša.

Predstavnik poslani?ke grupe DS-DSHV Nenad Borovi? kazao je da poslanici te grupe ne?e podržati rebalans, navode?i da je ponovo propuštena prilika da se naprave uštede kod rashoda za zaposlene i režijske troškove.

Borovi? je ukazao da je u prvih šest meseci 2017. godine, 25 miliona dinara više ispla?eno za zarade zaposlenih, što bi moglo da ukazuje na kršenje zakona o zabrani zapošljavanja, a pove?anje je zabeleženo i kod potrošnje usluga i dobara.

On je pohvalio što su sredstva usmerena u socijalne potrebe i poljoprivredu, ali da za privredu, iz koje se najviše sredstava uzima, kroz sekretaijat za privredu nije odvojen “niti jedan jedini dinar”.

“Re?eno je da je kroz tkivo privrede ostvarena mogu?nost za rebalans, a onda se tom tkivu ništa ne vra?a. Zar je mogu?e da kroz dva rebalansa nema novca za dalji razvoj privrede”, rekao je Borovi?.

Ocenio je i da je oblast energitike zapostavljena, a i da projekti kojima se aktuelna Pokrajinska vlada hvali, poput izgradnje Žeželjevog mosta, nisu realizovani i konstantno se odlažu.

Poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) najavili su da ne?e podržati rebalans zbog loše raspodele sredstava, a ponovo su zatražili od Pokrajinske vlade da uti?e na republi?ku vladu kako bi se rešavali problemi nakon suše u Vojvodini.

LSV je iz skupštinske klupe ponovo zatražila od Pokrajinske vlade da po hitnoj meri traži od republi?ke da donese odluke kako bi se ublažile posledice od elementarne nepogode izazvane sušom.

Poslanici LSV su naglasili da ne može pokrajinski sekretar za poljoprivredu do?i na zasedanje Skupštine Vojvodine i re?i da nije nadležan za rešavanje problema izazvanih sušom i da se “ne sme zabadati glava u pesak”.

Protiv rebalansa budžeta glasa?e i opoziciona Srpska radikalna stranka (SRS), jer “prihodna i rashodna strana nisu projektovane u realnim finansijskim okvirima, te ?e do kraja godine do?i do odstupanja u realizaciji”.

Poslanik SRS ?ura? Jakši? naglasio je da “nema govora o razvojnom budžetu, ve? da je u pitanju ogromna teku?a javna potrošnja”.

Ta stranka ne?e podržati rebalans i zbog toga što smatraju da je “degutantno” pominjati novac za zalivne sisteme i izradu projektne dokumentacije za njih u momentu kada je “suša spržila gotovo kompletno poljoprivredno zemljište i bacila u o?aj poljoprivrednike”.

“Još je degutantnije to što je u pitanju sada ve? famoznih 100 miliona dolara za navodnjavanje od Abu Dabi fonda, o kojima slušamo bajke ve? pune ?etiri godine”, dodao je Jakši?.

Skupština Vojvodine raspravlja danas o predlogu Pokrajinske vlade da se rebalansom budžet Vojvodine uve?a za 1,24 milijarde dinara.

Na dnevnom redu sednice je i predlog izmena odluke o godišnjem programu koriš?enja sredstava iz budžetskog Fonda za vode Vojvodine za 2017. godinu, zatim predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodre?eno vreme u sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, kao i Predlog protokola o saradnji izme?u pokrajine Vojvodine i manjeg bosanskohercegova?kog entiteta, Republike Srpske

Na dnevnom redu je i Izveštaj o poslovanju Javnog preduze?a Zavod za urbanizam Vojvodine, Izveštaj o poslovanju Turisti?ke organizacije Vojvodine, Izveštaj o radu Fonda za pružanje pomo?i izbeglim, prognanim i raseljenim licima, sve za 2016. godinu.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izmeni Poslovnika o radu Skupštine Vojvodine, a dodate su i još dve ta?ke, koje se ti?u imenovanja i razrešenja ?lanova saveta fakulteta i skupštinskih odbora.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!