Opada broj mađarskih đaka

19 Sep 2008

19. septembar 2008. [2:02]
Broj pripadnika manjina, pa tako i ma?arske, koji u osnovnim i srednjim školama i na fakult…

19. septembar 2008. [2:02]
Broj pripadnika manjina, pa tako i ma?arske, koji u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima u?e na svom jeziku iz godine u godinu se menja, ali je stalno opadanje tog broja nedvosmislena tendencija, naro?ito u slu?aju ma?arskih ?aka. Tre?ina ma?arskih srednjoškolaca u?i u odeljenjima sa srpskim nastavnim jezikom.
Mogu?i razlozi za to su objektivne i subjektivne prirode. Primetan je nedostatak nastavni?kog kadra i uopšte, a posebno u osnovnim i srednjoškolskim odeljenjima sa ma?arskim nastavnim jezikom – izvestio je list „Magyar Szó“ (Ma?ar so) sa sednice Odbora Skupštine Vojvodine za me?unacionalne odnose.
Na nepostojanje odgovaraju?eg nastavni?kog kadra posebno je ukazala i kancelarija Pokrajinskog ombudsmana, ?iji je izveštaj predstavio njegov zamenik Zoltan Gobor. Saglasivši se sa tom konstatacijom, pokrajinski sekretar za obrazovanje Zoltan Jegeš predložio je da se ispitaju uzroci tog stanja. Podržavaju?i takav stav, skupštinski odbor je inicirao da nadležni državni i pokrajinski organi preispitaju odgovaraju?a pravila i rešenja. Me?u njima i slede?e: ko može da predaje u školama, u odeljenjima sa razli?itim nastavnim jezikom. Veliki problem predstavlja što u pojedinim školama mogu da predaju samo nastavnici sa diplomom Beogradskog univerziteta, dok se diplome Novosadskog univerziteta ne priznaju – piše pored ostalog „Ma?ar so“.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!