Ombudsman: Urediti oblast zaštite od torture

24 Jun 2016

Nadležni da izrade i usvoje pravilnik za primenu mera fizičkog sputavanja i izolacije korisnika u ustanovama socijalne zaštite

Pokrajinski zaštinik gra?ana Ombudmsman pozvao je danas nadležne, a povodom 26. juna Me?unarodnog dana podrške žrtvama torture, da u saradnji sa stru?njacima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i ljudskih prava, u najskorije vreme izrade i usvoje pravilnik za primenu mera fizi?kog sputavanja i izolacije korisnika u ustanovama socijalne zaštite.

Kako se navodi u saopštenju Ombudsmana, korisnici ustanova socijalne zaštite su i osobe ?ije zdravstveno stanje je takvo da može dovesto do njihovog samopovre?ivanja ili povre?ivanja drugih lica u njihovom okruženju.

„U nedostatku pravilnika, postupak odlu?ivanja o primeni ovih mera, kao i na?in njihove primene, razlikuje se od ustanove do ustanove. Ovakvo stanje i nedovoljna pravna ure?enost primene mera fizi?kog sputavanja i izolacije u ustanovama socijalne zaštite, predstavlja ozbiljan problem zaposlenima u njima“, piše u saopštenju.

Kako se navodi, ove mere odnose se na situacije u kojima je zbog boleš?u uzrokovanog opasnog ponašanja korisnika, njihovu slobodu kretanja potrebno privremeno ograni?iti u njihovom najboljem interesu.

„Sve to imaju?i u vidu, kako ljudska prava samih korisnika nad kojima se odgovaraju?a mera primenjuje, tako i bezbednost osoblja ustanove koje ove mere sprovodi“, saopštio je Ombudsman.

Kako se navodi, ure?enje ove oblasti ?e, ne samo unaprediti kvalitet usluga u ustanovama, nego ?e doprineti i prevenciji torture, mu?enja i drugih oblika nehumanog i ne?ove?nog postupanja prema jednoj od najranjivijih društvenih grupa o ?ijim pravima i na?inu života se u javnosti malo zna i govori.

„Tortura i drugi vidovi ne?ove?nog ponašanja zastupljeniji su u društvima u kojima je smanjena svest pojedinaca o potrebama i pravima posebno ranjivih društvenih grupa. Sa druge strane, institucije za zaštitu ljudskih prava dužne su da ukazuju kako na prava osoba koje su pod naro?itim rizikom da postanu žrtve torture, tako i na manjkavosti sistema njihove zaštite“, apelovao je Ombudsman.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!