Ombudsman: Sloboda medija još uvek neostvarena vrednost

29 Apr 2011

Rejting Srbije u oblasti medijskih sloboda u konstantnom je padu i još uvek predstavlja neostvarenu vrednost, ocenila je Kancelarija vojvođanskog ombudsmana

Rejting Srbije u oblasti medijskih sloboda u konstantnom je padu i još uvek predstavlja neostvarenu vrednost, ocenila je Kancelarija vojvo?anskog ombudsmana uo?i Me?unarodnog dana slobode medija koji se obeležava 3. maja.
Kako se navodi u saopštenju za javnost, problemi politi?ke i ekonomske nezavinosti medija koja je u direktnoj vezi sa njihovom slobodom, treba da se reše reformom medijskog sektora uklju?uju?i sve aktere medijske scene ali i medijsku publiku.
“Rešenja za ova i druga važna pitanja mora da ponudi medijska strategija Srbije u vidu sistemskih rešenja. Na taj na?in, stvorili bi se uslovi za ure?enje medijske sfere, ?ime bi se doprinelo ja?anju i zaštiti slobode medija kao najviše vrednosti”, piše u saopštenju.
Dodaje se da je uporedo sa ovim dokumentom, potrebno kontinuirano afirmisati eti?ke principe koji moraju biti u skladu sa zaštitom ljudskih prava.
Kancelarija vojvo?anskog ombudsmana je podsetila na poslednji izveštaj Evropske federacije novinara o slobodi medija, u kojem se navodi da u Srbiji medijsku slobodu ugrožavaju nedovoljna bezbednost novinara, loša ekonomska situacija u medijima, loši odnosi izme?u novinara, njihovih poslodavaca ili politi?ara, loš dijalog izme?u profesionalaca, njihovih menadžera i politi?ke elite.
U saopštenju se podse?a i na rezultate istraživanja „Manjinski mediji u Vojvodini“ iz  2010. godine, koji ukazuju na to da su mediji veoma ?esto izloženi pritiscima, koji pre svega, proizlaze iz jakih politi?kih krugova i razli?itih centara mo?i, da su ekomomski i politi?ki zavisni i da su uslovi za rad gotovo nemogu?i.
“Ugrožavanju slobode medija doprinosi i izmenjeni Zakon o informisanju koji svojim visokim i drakonskim kaznama predstavlja pretnju novinarima i na posredan na?in dovodi do (auto)cenzure. Na taj na?in direktno se onemogu?ava istinito, pravovremeno i profesionalno izveštavanje”, navodi se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!