Ombudsman: Rešiti pitanje objekata u lošem stanju

04 Feb 2015

Odlaganje rešavanja pitanja ovakvih objekata šteti i javnom interesu

U Novom Sadu postoje brojni napušteni gra?evinski objekti ?ije privo?enje nameni nije mogu?e zbog dugotrajnih postupaka u vezi sa nerešenim imovinsko pravnim odnosima i koji, zbog lošeg stanja u kom se nalaze, predstavljaju opasnost po zdravlje i život gra?ana, ukazano je danas u saopštenju Pokrajinskog zaštitnika gra?ana – ombudsmana.

“Pokrajinskom zaštitniku gra?ana – ombudsmanu se 26. januara 2015. godine u ime Skupštine stanara nekoliko zgrada u Ulici Alekse Šanti?a obratio I. B. iz Novog Sada. Stanari se žale na to da su im ljudska prava ugrožena zbog toga što stanuju u blizini napuštenog i nebezbednog stambeno-poslovnog objekta. Objekat o kome je re? izgra?en je 1993. godine, ali ni do danas nije useljen, niti je u me?uvremenu održavan. Osim što sa njega otpadaju delovi fasade i time narušavaju bezbednost gra?ana, ovaj objekat se koristi i kao javni toalet, usled ?ega dolazi do izlivanja otpadnih sadržaja na javnu površinu”, piše u saopštenju Pokrajinskog ombudsmana.

U objektu se, dodaje se, nakupila i znatna koli?ina sme?a, prakti?no mala deponija, sa koje se šire neprijatni mirisi, a koja predstavlja i mogu?i izvor zaraze. Oko objekta se nalaze otvoreni, nezašti?eni šahtovi koji predstavljaju opasnost za sve prolaznike, a naro?ito za decu koja poha?aju registrovanu predškolsku ustanovu u njegovoj neposrednoj blizini.

Postupaju?i u okviru svojih ovlaš?enja da prikuplja informacije o primeni zakona i drugih propisa iz oblasti ljudskih prava i da obaveštava nadležne organe i širu javnost o kršenju ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik gra?ana – ombudsman uputio je zahtev Gradskoj upravi za inspekcijske poslove Novog Sada za dostavljanje informacija o tome koje mere su preduzete od strane Gra?evinske i Komunalne inspekcije i Komunalne policije u cilju uklanjanja uo?enih nepravilnosti. Da li je u radu organa Gradske uprave došlo do propusta Ombudsman ?e mo?i da utvrdi tek nakon dobijanja izjašnjenja nadležnih organa, navodi se u saopštenju.

Pokrajinski zaštitnik gra?ana – ombudsman ukazao je i na to da odlaganje rešavanja pitanja ovakvih objekata, odnosno odugovla?enje postupaka u vezi sa njima šteti i javnom interesu, a što se, izme?u ostalih, ogleda i na primeru Radni?kog univerziteta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!