Ombudsman: Potrebne nove mere za osnaživanje porodice

14 May 2016

Međunarodni dan porodice

Institucija Pokrajinskog ombudsmana ocenila je danas da su potrebne “konkretne i korenite” promene u svim segmentima društvenog života koje ?e biti usmerene na osnaživanje roditelja i radno sposobnih ?lanova porodice.

Neke od mera su uvo?enje fleksibilnog radnog vremena, pružanje podrške roditeljima u obezbe?ivanju odgovaraju?e nege i zdravog razvoja njihove dece, promovisanje ve?eg stepena uklju?ivanja o?eva u brigu o deci i ravnopravnog u?eš?a muškaraca i žena u porodi?nim obavezama, navodi se u saopštenju za javnost povodom Me?unarodnog dana porodice.

Ocenjuje se da postoje?e mere za poboljšanje materijalnog položaja porodica s decom nisu zna?ajnije doprinele osnaživanju porodice, niti ublažile ekonomsku i psihološku cenu roditeljstva.

Dodaje se da se pogoršanje celokupne socijalne situacije stanovništva i pove?anja siromaštva u Srbiji odrazilo i na zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih potreba porodice, zatim na ostvarivanje prava na kvalitetnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i rad, pa sve do ?injenice da i zaposleni roditelji teško uspevaju da usklade svoje porodi?ne i profesionalne obaveze.

Ove okolnosti poga?aju sve ?lanove porodice, a naro?ito decu, žene i starije osobe. Izazovi su utoliko ve?i ukoliko je re? o samohranim i jednoroditeljskim porodicama, kao i stara?kim doma?instvima, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!