Ombudsman: Porodično nasilje u Vojvodini u porastu

15 Nov 2016

"Nadležne institucije i organi nastavljaju sa izricanjem najblažih sankcija počiniocima”

Institucija Pokrajinskog ombudsmana saopštila je danas da Skupština Srbije treba ne samo da usvoji Predlog zakona o spre?avanju nasilja u porodici, nego ga i uskladiti sa Konvencijom Saveta Evrope o spre?avanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, a potom ga i dosledno primenjivati.

“Rezultati istraživanja sprovedenih tokom proteklih devet godina ukazuju na to da je u Vojvodini broj registrovanih slu?ajeva nasilja u porodici konstantno u porastu. Me?utim, nadležne institucije i organi nastavljaju sa izricanjem najblažih sankcija po?iniocima”, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da su praksa i pristup institucija rešavanju problema porodi?nog nasilja nedovoljno usaglašeni, a u državnim i pokrajinskim institucijama još uvek ne postoje ujedna?ene, kontinuirane i sistemati?ne baze podataka i evidencije o slu?ajevima nasilja u porodici, koje bi omogu?ile sveobuhvatno sagledavanje i pra?enje ovog problema.

Navodi se da zbog nasilja u porodici najviše trpe žene, deca i stare osobe i dodaje da institucije imaju obavezu da preduzimaju sve zakonom predvi?ene mere da ih zaštite.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!