Ombudsman: Otežano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

06 Apr 2016

Deca i žene najteže ostvarivali pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu

Pokrajinski ombudsman saopštio je danas da su tokom prošle godine pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, koja bi kao tekovina savremenog društva, trebalo da bude jednako dostupna svima, najteže ostvarivale dve ranjive društvene grupe – deca i žene.

U saopštenju vojvo?anskog ombudsmana se navodi da pritužbe gra?ana na rad zdravstvenih i socijalno-zdravstvenih ustanova, ali i podaci koje te ustanove dostavljaju Pokrajinskom zaštitniku gra?ana, ukazuju da je ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u Vojvodini otežano.

“Zdravstvenim ustanovama nedostaje lekara, naro?ito specijalista, medicinskog osoblja, kao i prostora, opreme i novca za rad u skladu sa savremenim zahtevima struke. Me?u najdeficitarnije specijaliste, naro?ito u vangradskim sredinama, spadaju pedijatri i ginekolozi, a zbog loših uslova rada i malih primanja osoblje zdravstvenih i socijalnih ustanova, pogotovo ono koje ve? ima radnog iskustva, sve ?eš?e se odlu?uje na odlazak u inostranstvo”, piše u saopštenju.

U njemu se ocenjuje da je posledica takvog stanja preoptere?enost zdravstvenih ustanova.

“Zbog toga u nastojanju da se smanji broj gra?ana kojima se pruža usluga, odnosno ?ije bi se osiguranje i le?enje finansiralo iz budžetskih sredstava ?esto pribegavaju restriktivnom tuma?enju propisa”, isti?e se u saopštenju.

Pokrajinski ombudsman je dodao i da takav pristup u o?ima korisnika ostavlja utisak neorganizovanosti i selektivnosti u pružanju usluga, a da se na neke preglede ?eka i po nekoliko meseci.

Istraživanje Pokrajinskog ombudsmana je pokazalo i da se gra?ani retko obra?aju lokalnim zaštitnicima prava pacijenata, te da gra?ani nisu dovoljno informisani o funkcionisanju zdravstvenog sistema.

“Povodom 7. aprila, Svetskog dana zdravlja, Pokrajinski zaštitnik gra?ana – ombudsman naglašava da se pravo na zdravlje ostvaruje poštuju?i na?ela dostupnosti, pristupa?nosti, prihvatljivosti i odgovaraju?eg standarda zdravstvene zaštite. To podrazumeva svrsishodno i pravovremeno davanje i
traženje informacija i usluga, fizi?ki i nov?ano dostupnih svima bez diskriminacije”, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!