ODŽACI: Na evropskom početku

18 Jun 2015

Prekogranični projekti velika razvojna šansa, ali u Odžacima potpuno neiskorišćena – Samo jedan realizovan projekat, ali ni kroz njega nisu razvijeni kapaciteti za upravljanje projektima – Vodovod kao prioritet, jer je prošle privremena zabrana upotrebe vode iz lokalnih vodovoda bila na snazi gotovo u svakom odžačkom naselju

Serijom tekstova pod zajedni?kim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvo?anskih lokalnih samouprava u privla?enju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na zna?aj evropskih projekata za gra?ane Vojvodine, ali i da se nazna?e problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


Prethodni projektni ciklus EU grantova samo se neznatno osetio u opštini Odžaci. Na teritoriji ove lokalne samouprava Zapadnoba?kog okruga realizovan je svega jedan projekat. U?eš?e u ovom prekograni?nom projektu nije omogu?ilo da zaposleni u lokalnoj samoupravi steknu makar i osnovni uvid u upravljanje zahtevnim procesima, koji omogu?uju ispravnu i uspešnu realizaciju. A bilo bi itekako korisno, jer su Odžaci, kao jedna od opština u poslednjoj grupi razvijenosti, potencijalno izuzetno plodno tle za implementaciju ozbiljnih prekograni?nih projekata. Itekako bi zna?ili dobri predlozi u oblasti infrastrukture i industralizacije, kao i zaštite životne sredine, posebno na rubovima specijalnog rezervata prirode.

Po?etni?ki u IPA

Prvo iskustvo sa fondovima Evropske unije opština Odžaci je stekla prakti?no na isteku konkursnog perioda (druga polovina 2012. godine) i to zahvaljuju?i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, odakle je i potekao predlog prekograni?ne saradnje u oblasti promocije investicionih potencijala. NALED je u potpunosti kontrolisao realizaciju projekta, kako na teritoriji opštine Odžaci, tako i susednoj, kulskoj opštini. Zaposleni u pojedinim odeljenjima ove dve lokalne samouprave zahvaljuju?i seriji ozbiljnih stru?nih skupovima, predavanja i radionica stekli su prakti?na znanja u oblasti promocije investicija. Nau?eno su i prikazali stranim partnerima kroz sajamske nastupe i investicione misije svojih lokalnih samouprava. Takav nastup se posebno dobro primio u Odžacima. Prepoznali su ga inostrani ulaga?i, pa je u jednom delu promocija investicija doprinela uspostavljanju saradnje sa velikim investitorima, Magna sitings, Grajner pekedžing

Zahvaljuju?i upravo projektnim sredstvima iz EU fondova Opština Odžaci je uspostavila prvi kontakt sa preduze?ima, koja su nedugo zatim, u samom finišu lokalne izborne trke 2013. godine, i sve?ano otvorila svoje proizvodne pogone i, što je još bitnije, danas u potpunosti poštuju sve ugovorne obaveze. Tako je ve? na prvom prekograni?nom koraku, ispostavilo se, odža?ka samouprava ostvarila izuzetne rezultate, pa je prava šteta što su se ciklusu pretpristupne pomo?i priklju?ili tek na kraju. Po svemu sude?i, to se ne bi ni dogodilo da za planiranje sprovo?enje i realizaciju projektnih aktivnosti nisu bili zaduženi u NALED-u.

Odzhaci - radni sastanak promocija investicija

Odžaci kao neiskoriš?eni potencijal: Radni sastanak – promocija investicija

Evidentan nedostatak iskustva

Prakti?no, službe lokalne samouprave u Odžacima nisu kontrolisale ni jedan segment realizacije i na taj na?in ispustile su priliku da steknu bolji uvid u sve faze projekta. Kako i sami navode, jedan od najzna?ajnijih problema koji se ti?u budu?e prekograni?ne saradnje bi?e nepripremljeni zaposleni i nepostoje?e iskustvo, bez obzira o kom se opštinskom odeljenju radi. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj nema kapaciteta da kvalitetno pripremi projektnu dokumetaciju, a kao nepremostiva prepreka pojavljuje se još slabo znanje engleskog jezika. Nadležni u odža?koj opštini kao potencijalne probleme vide još postavljanje i razradu projektnog predloga, dok bi se tokom realizacije sigurno pojavili problemi sa organizacijom javnih nabavki, tendera, ali i sa kona?nim pravdanjem sredstava.

Sli?no razmišljaju i gra?ani

i-love-vodaJedna od zanimljivosti istraživanja o koriš?enju EU fondova na nivou lokalne samouprave Odžaci, u anketi koju smo sproveli, jesu gotovo identi?ni stavovi gra?ana i nadležnih opštinskih organa. Rešavanje komunalnih problema je prioritet, bez obzira na ugao gledanja. Ta se podudarnost posebno odnosi na izgradnju vodovoda kojim bi najzad potekla zdrava pija?a voda. Samo u 2014. godini, privremena zabrana upotrebe vode iz lokalnih vodovoda bila je na snazi gotovo u svakom odža?kom naselju.

Kad se sve uzme u obzir, može se re?i da je ova lokalna samouprava potpuno nepripremljena za izazove i obaveze koje name?u fondovi Evropske unije. Ipak, u Odžacima se nadaju da ?e u predstoje?em periodu uspeti da “uhvate korak” i da ?e ve? u prvom narednom pozivu uputiti pravi predlog, kroz koji bi stekli barem minimalno iskustvo. Pored postoje?e dobre volje za takav poduhvat bi?e im pre svega potreban dobar inostrani partner. Uporedo ?e morati da rade na dodatnoj edukaciji zaposlenih, ali i obezbe?ivanju sopstvenih sredstava, za potrebe sufinansiranje budu?ih projekata. Po onome što je sada mogu?e prona?i, u?eš?e na me?unarodnim konkursima nije planirana stavka u budžetu opštine za 2015. godinu. S druge strane, za sufinansiranje projekata u Odžacima ?e biti izdvojeno svega milion dinara.

Kako rešavati prioritetne oblasti?

S obzirom na to da velika ve?ina zaposlenih u lokalnoj samoupravi Odžaci do sada nije bila deo projektnog tima prekograni?nih projekata postavlja se pitanje kako graditi budu?e nastupe na me?unarodnim konkursima. Posmatraju?i pripremljenost, Odža?ani bi u svet prekograni?ne saradnje morali u?i kao partner, i to ve? dobro organizovanih lokalnih samouprava. Prvi koraci uz ozbiljnog nosioca sigurno bi doprineli lakšem “stasavanju” opštine, koja po bi na osnovu potreba, novi konkursni poziv morala do?ekati sa unapred pripremljenim prioritetima. Bez obzira da li se radi o malim konkursnim grantovima u oblasti održivog turizma, kulturne saradnje ili pak sa druge strane o ozbiljnim razvojnim projektima, neophodno je da lokalna samouprava uradi brojne analize, te da potraži stru?nu pomo? koja ?e mo?i da garantuje dobre rezultate, u kratkom roku.

Prioritet Opštine Odžaci jeste rešavanje problema vodosnabdevanja, odnosno upravljanje otpadnim vodama. Prakti?no u ovom momentu ni u jednom od naselja ne postoji zdrav izvor pija?e vode, kao ni potpuno rešen problem kanalizacije. Voda, u odža?kom, ali i seoskim vodovodima je prepuna neprihvatljivih sastojaka, dok se sa druge strane kanalizacija po pravilu uglavnom završava u nekoj od lokalnih bara ili u sistemu kanalske mreže. Za sada samo u mislima postoji ideja o centralnom pre?išta?u otpadnih voda. Dovoljno razloga da ve? sada u vlast u Odžacima ozbiljno predvidi naredne korake. Da li su i koliko pripremljeni urbanisti?ki planovi, koliko je javno komunalno preduze?e osposobljeno da uopšte rukovodi ovako zahtevnim poduhvatima, a potom i koliko je faza, a samim tim i izvora finansiranja, potrebno za potpunu realizaciju kompleksnog projekta? Kad je re? o novcu, opština mora razmišljati o tome kako osigurati sredstva za sufinansiranje u ovako skromno planiranoj lokalnoj kasi.

Odzhaci

Odžaci: Rešavanje komunalnih problema je prioritet

Poput projekta o izgradnji sistema za vodosnabdevanje, brojne nepoznanice Odža?ane ne bi mimoišle ni u suo?avanju sa problemima koji postoje kod upravljanja otpadom, oporavkom velike ve?ine saobra?ajnica, ali i razvojem poljoprivrede, koja je ujedno i najozbiljniji razvojni kapacitet ovog kraja. Doduše, Opština Odžaci je jedna od retkih lokalnih sredina u Vojvodina koja je izradila sektorsku studiju za razvoj poljoprivrede. Uporedo sa poljoprivrednom izra?ena je i studija razvoja hemijske industrije. Pozicija hemijskog sektora izgra?en je na izuzetno uspešnom povratku fabrike Hipol, kojoj je nakon prvog privatizacionog ciklusa pretila likvidacija. Novi uspon Hipola uslovio je i porast broja u?enika koji upisuju Srednju hemijsku školu. Treba pomenuti da su navedene studije direktan proizvod jedinog EU projekta u kome je u?estvovala Opština Odžaci.

Tivadar Farago i Sava Majstorov

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isklju?ivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji na?in ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)

Podelite ovu stranicu!