Odlaganje festivala zbog neizvesnog budžeta

05 Feb 2016

Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici odložen je za jesen zbog smanjenja ukupnog budžeta za kulturu, a u neizvesnoj finansijskoj situaciji je i Festival evropskog filma Palić

Me?unarodni festival pozorišta za decu u Subotici odložen je za jesen zbog nepredvi?enih i nepovoljnih okolnosti, a pre svega zbog smanjenja ukupnog budžeta za kulturu, kasnog raspisivanja konkursa na osnovu kojih se finansira i njihovog neizvesnog ishoda, saopštili su 3. februara organizatori, navode?i da je u neizvesnoj finansijskoj situaciji i Festival evropskog filma Pali?.

Otvoreni univerzitet Subotica, koji je izvršni producent oba festivala, saopštio je da su pripreme za obe manifestacije ve? uveliko u toku, ali je s Direkcijom Me?unarodnog festivala pozorišta za decu zaklju?io da je zbog postoje?ih okolnosti najmudrije i najrazboritije da se 23. izdanje tog festivala odloži za septembar.

“Brine nas što ni Republika ni Pokrajina nisu još uvek raspisale konkurse. Za producenta, kao što je Otvoreni univerzitet Subotica, koji nije na budžetu, a organizuje ovako ozbiljne i velike manifestacije, ovo je teška situacija”, naveo je direktor Otvorenog univerziteta Subotica Ilija Tati?.

Priprema i organizacija oba festivala traje godinu dana, pa se ve? od avgusta, kada je Festival evropskog filma Pali? u pitanju, razgovara sa u?esnicima i radi na ostalim segmentima organizacije.

“Ra?unamo na to da ?e na svim nivoima vlasti i dalje na pravi na?in vrednovati festivale, jer oni imaju dugoro?an zna?aj za našu kulturu i bilo bi nedopustivo da urušavamo njihov ugled”, naveo je Tati?.

Ukupan budžet Me?unarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici mogao bi biti poznat najranije u aprilu 2016, što je prekasno za 23. festivalsko izdanje koje je bilo predvi?en za maj.

S obzirom na bogatstvo festivalskog programa i zahtevnu organizaciju, odlu?eno je da 23. Me?unarodni festival pozorišta za decu – umesto od 22. do 28. maja, bude održan od 25. septembra do 1. oktobra.

“Priprema 23. Festivala zapo?eta je pre više od pola godine, sve aktivnosti teku prema planu, pa u organizacionom i programskom smislu nema i ne bi bilo nikakvih razloga da se Festival ne održi u prvobitno planiranom terminu. Za glavni, takmi?arski program do sada je prijavljeno preko 170 pozorišta i oko 200 predstava sa raznih strana sveta i iz zemlje doma?ina Srbije, me?u njima i ona sa nacionalnim renomeom. Predstoji nam selekcija. Pristigao je i veliki broj prijava za me?unarodnu teatrološku konferenciju posve?enu pozorištu za decu i mlade, osmu po redu, prevode se knjiga Lutka u kulturi (drugi tom) nedavno preminulog poljskog teatrologa Henrika Jurkovskog i dva zbornika sa nau?nih skupova održanih na Festivalu 2015. godine”, saopštio je Tati?.

Postignut je i dogovor sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu o predstavljanju italijanskog lutkarstva u Subotici, Novom Sadu i Beogradu, a mogu?e i u nekom drugom mestu u Srbiji.

Ove godine je primetno pove?ano interesovanje de?jih amaterskih pozorišnih grupa za u?eš?e u prate?im programima, posebno onih iz inostranstva. Primer su grupe iz Turske, Slovenije, Rusije, Srbije…

“Naro?ito zna?ajno za nas je interesovanje teatra iz glavnog grada Letonije, Rige, koji je spreman da pokrije putne troškove i troškove boravka za 40 ?lanova svog ansambla. To je još jedna potvrda kvaliteta i me?unarodnog ugleda koji ovaj Festival uživa. Me?utim, pokrajinski i republi?ki konkursi na osnovu kojih se Festival sufinansira još uvek nisu raspisani, ne znamo kada možemo da o?ekujemo rezultate konkursa, niti koliko ?e novca biti izdvojeno za Festival u ovoj godini. Imaju?i u vidu negativno iskustvo od pre tri godine, kada je ukupan (umanjen!) budžet bio poznat tek nakon održanog Festivala, ne usu?ujemo se da ulazimo u troškove koje kasnije ne?e imati ko da pokrije”, naveo je direktor i selektor Festivala festivala pozorišta za decu Slobodan Markovi?.

Prilikom utvr?ivanja novih datuma vodilo se ra?una da se, u onoj meri u kojoj je to mogu?e, Me?unarodni festival pozorišta za decu ne preklopi sa sli?nim manifestacijama u zemlji i regionu, kao ni sa drugim zna?ajnim manifestacijama sli?nog profila u svetu, a da se održi u doba godine kada još uvek postoji verovatno?a da ?e vremenski uslovi biti dovoljno dobri za realizaciju programa na otvorenom.

U skladu sa promenom datuma Festivala, konkursi za u?eš?e u takmi?arskom programu i na Forumu bi?e produženi, a svi do sada prijavljeni bi?e direktno obavešteni o nastalim izmenama. Ukoliko im budu odgovarali novi datumi, pristigle prijave ?e biti uzete u razmatranje i ne?e biti neophodno da se dostavljaju nove.

Organizatori su tim povodom uputili izvinjenje zbog eventualnih neugodnosti i zahvalili na razumevanju svima, a posebno onima koji su dostavili prijave za u?eš?e na Festivalu u maju.

Me?unarodni festival pozorišta za decu iz Subotice održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu AP Vojvodine i Grada Subotice, a svi programi su besplatni za sve posetioce.

Suboti?ki festival pozorišta za decu nametnuo se najširoj teatarskoj javnosti ve? od samog po?etka kao jedan od najuglednijih evropskih, ali i svetskih festivala, zauzimaju?i predvodni?ko mesto na prostoru zapadnog Balkana.

Za 22 godine predstavio je 550 dramskih ansambala iz 46 zemalja, koje su ne samo pregled, nego i prilog istoriji i antologiji svetskog lutkarstva i pozorišta za decu. Takvom programskom orijentacijom dokazao je kako se iz kulturnog središta kakvo je Subotica može meritorno i superiorno prosu?ivati, ali i uticati na kretanja i razvoj savremenog svetskog pozorišta za decu u celini.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!