Od 2012. nije doneta nijedna presuda za zločin iz mržnje

26 Jan 2017

Time se šalje poruka onima koji su napadani da prijavljivanje ne daje efekte i da država ne želi iskreno da se bavi ovom problematikom

Kreiranje atmosfere podrške i prihvatanja u jednom društvu mora podrazumevati široku društvenu akciju, koja uklju?uje institucije, nevladin sektor, medije i same gra?ane. Iako postoje pomaci ka smanjenju diskriminacije prema LGBT osobama u Srbiji, rezultati primene odre?enih zakona i dalje spre?avaju ovu populaciju da ostvari svoja prava i ose?a se sigurno.

Tokom proteklih nekoliko godina usvojen je krovni Zakon o zabrani diskriminacije, a 2012. godine u Krivi?ni zakon je unet i ?lan 54a, koji se ti?e govora mržnje i zlo?ina inspirisanih mržnjom prema drugom i druga?ijem. Me?utim, prema navodima direktora Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM Milana Antonijevi?a na rešavanje slu?ajeva pred sudovima se ?eka i po nekoliko godina, a do danas nije doneta nijedna presuda na osnovu tog ?lana.

“Time se šalje poruka onima koji su napadani, da to prijavljivanje ne daje efekte, niti možemo re?i da država želi iskreno da se bavi ovom tematikom”, ocenjuje Antonijevi?.

U takvoj atmosferi, mladi pripadnici LGBT populacije ne usu?uju se da govore o napadima, a situacija je sve gora kada se iz velikih gradova krene do manjih mesta i sela. Ovo je potvrdila i psihološkinja iz Grupe za podršku mladim LGBT osobama “Iza?i” Vedrana Mirkovi?.

“Mislim da postoji zainteresovanost da se na tome radi, ali sve ide polako i u tom procesu fali perspektiva jedne prose?ne mlade osobe i osobe iz manjih mesta. Kao da se klackamo! Ho?emo mi sve to, ali ako može ne sada, i ako može zadovoljite se ovim što imamo, pa ?emo lako dalje. Me?utim, mi onda nailazimo na zid individualaca koji nisu dovoljno senzibilisani i otvoreni da zaista primenjuju zakone, pa se sve svodi na li?na svojstva individue. Ako ho?emo sistemski da rešimo probleme, to tako ne treba da bude”, napominje Mirkovi? za O radio.

Osim pritiska na državne institucije, rešenje je i u samom osnaživanju žrtava, jer je broj prijavljenih slu?ajeva nasilja prema LGBT ljudima veoma nizak, što se ne poklapa sa stvarnoš?u i zapisima o napadima koje vode nevladine organizacije. Pravna savetnica YUCOM Milena Vasi? objašnjava da su sudski procesi teška stvar za žrtvu, jer se tada ponovo suo?avaju sa po?iniocima.

“Te osobe se jednostavno povuku. Nisu spremne da se nose sa tim i da prežive još jednu viktimizaciju, a mi dalje moramo da ih motivišemo da prijave zlo?ine, jer država možda može da ignoriše jednu, dve ili pet prijava, ali ako se pojavi njih 500 ili neka kriti?na cifra, to više ne?e mo?i da ignoriše”, kaže Milena Vasi?.

Da bi radila upravo na osnaživanju mladih LGBT osoba Grupa “Iza?i” sprovodi projekat “I ja sam tu”, a prvi performans nastao na radionicama u okviru projekta bi?e održan danas, 26. januara, u 18 sati u Domu B612. Grupa “Iza?i” je kao jedan od najve?ih problema LGBT populacije identifikovala “nevidljivost”, pa je cilj performansa da mlade okupi na jednom mestu i pruži im šansu da se upoznaju, razgovaraju i približe, u cilju smanjenja diskriminacije.

Prema re?ima predstavnika Grupe “Iza?i” Filipa Kocevskog, performans je kreiran u saradnji sa 15 mladih osoba tokom obuke u oblasti forum teatra i psihodrame, a oni ?e uz pomo? njega u Domu B612 pokušati da prenesu životna iskustva specifi?na za njihov identitet.

“Ve?inska populacija ne poznaje LGBT populaciju. Upoznavanjem i druženjem te dve grupe, zapravo se smanjuje nivo homofobije i transfobije i zato smo i pokrenuli sve ovo, kako bi ljudima pokazali neke životne pri?e i pomogli da se na taj na?in smanji i nivo diskriminacije i zlo?ina iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta”, kazao je on za O radio i dodao da ?e performans osim u Novom Sadu biti izveden i u još ?etiri grada me?u kojima su Subotica, Be?ej, Sremska Mitrovica i Beograd.

Psihološkinja iz Grupe “Iza?i” Vedrana Mirkovi? kaže da metodologija forum tetra nije namenjena samo ve?inskoj populaciji, ve? se kroz njega uti?e na proces prihvatanja negativnih životnih iskustava, koja su pojedini mladi iz LGBT grupacije ve? doživeli.

“Mi pokušavamo kroz forum teatar da istražimo koje su sve mogu?nosti outovanja osoba. Koji su sve ishodi toga i na?ini na koje osoba to može da uradi, makar svom najboljem prijatelju, što je isto veoma traumati?no. No, to je po?etni korak, a sve zajedno su to mali koraci za koje verujem da se mogu posti?i kroz projekat koji vodimo”, kaže Vedrana.

Osim performansa, kroz projekat je proizvedeno i pet video klipova, koji govore o goru?im problemima i diskriminaciji sa kojima se suo?avaju mladi pripadnici LGBT populacije u Srbiji, a mogu se pogledati na društvenim mrežama Grupe “Iza?i”.

“Kada budu završeni svi video klipovi, otvori?emo i zvani?an Youtube kanal, koji ?e i kasnije služiti za postavljanje video sadržaja namenjenog promociji razli?itosti i toleranicije prema LGBT osobama”, najavljuje Filip, a potrebno je dodati da je ovaj projekat podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Srbije.

Vrata Doma B612 bi?e širom otvorena za sve koji žele da u?estvuju u izgradnji moderne Srbije u kojoj ima mesta za sve nas.

(O radio)

Podelite ovu stranicu!