Obuka zrenjaninskih učenika za polaganje prijemnog ispita

06 Apr 2011

U Poslovnom inkubatoru u Zrenjaninu danas je počela realizacija projekta “Matura, kako-lako“ namenjen učenicima osmih razreda za pripremu završnog ispita iz matematike i maternjeg jezika. Projekat, koji će trajati do polovine juna, pokrenut je na inicijativu Školske uprave za Banat, u Zrenjaninu, a realizuju ga Poslovni inkubator, firma HD Film, Grad Zrenjanin i zainteresovane banatske opštine.

U Poslovnom inkubatoru u Zrenjaninu danas je po?ela realizacija projekta “Matura, kako-lako“ koji ?e u?enicima osmih razreda omogu?iti dodatnu nastavu i besplatnu obuku u pripremi završnog ispita iz matematike i maternjeg jezika.
Projekat, koji ?e trajati do polovine juna, pokrenut je na inicijativu Školske uprave za Banat, u Zrenjaninu, a realizuju ga Poslovni centar, firma HD “Film”, Grad Zrenjanin i zainteresovane banatske opštine.
Svi ?asovi, na kojima ?e se obra?ivati pitanja iz zbirki, bi?e snimljeni u bazi podataka.
Na?elnik Školske uprave Staniša Banjanin saopštio je danas da u Banatu ima 6.653 u?enika osmog razreda a u Srbiji oko 70 000, kojima je namenjen ovaj projekat.
Gradona?elnik Mileta Mihajlov rekao je da je to izuzetno zna?ajan projekat i da ?e u?enici koji pripremaju ispite za upis u srednje škole imati veliku korist od tih ?asova.
Banjanin je kaza da je ideja bila da se pomogne u?enicima, ali i roditeljima besplatnom pripremom osmaka u prostorijama Poslovnog inkubatora.
“Odlu?ili smo se da na ovim ?asovima radimo pripreme za matematiku i srpski jezik, ali i ma?arski, rumunski i slova?ki. Ve? su ura?ena probna snimanja sa nastavnicima”, kazao je Banjanin.
U?enicima ?e biti omogu?eno da elektronskom poštom postavljaju pitanja nastavnicima u toku ?asova.
Banjanin jer rekao da ?e roditelji imati uvid u to što deca rade, a da ?e u?enici koji nemaju internet u svojim ku?ama mo?i ?asove da prate u školama.
Direktor HD filma Vladimir Šper kaže da se ta firma ve? dve godine bavi razvojem sistema direktnih prenosa preko interneta.
Direktor Poslovnog inkubatora Bojan Ljuti? koji je ustupio prostor, navodi da ?e osim direktnog prenosa ?asovi biti sa?uvani na internet stranici, pa ?e tako mo?i i kasnije da gledaju.
Zrenjaninski projekat pripreme “male mature” obuhvata po 16 ?asova iz matematike i maternjeg jezika. Na podru?ju Školske uprave – to su srpski, ma?arski, rumunski i slova?ki jezik.
?asove matematike drža?e Miodrag Todorovi?, srpskog jezika Jelica Popov, Marija Turinski i Tanja Popov, ma?arskog jezika Eržebet ?uri?, Irenka Lazar ?erfi i Jolanka Kova?, slova?kog Zuzana Lenhart i Ana Hrh i rumunskog Rodika Petrovi? i Bugar Olimpiu.
Najavljeno je da ?e prvi prenos po?eti danas u 11 ?asova, konferencijom za novinare i pitanjima na koja ?e odgovarati pomo?nik ministra prosvete Bogoljub Lazarevi?, a od 13 ?asova po?e?e emitovanje prvih, ranije pripremljenih, emisija.
Prenosi se mogu pratiti na adresama: www.biz-zr.rs/matura2011 i www.suzrenjanin.edu.rs/ Matura.html

(Beta)

Podelite ovu stranicu!