Obeležen Međunarodni dan Dunava

29 Jun 2010

Set propisa u oblasti zaštite životne sredine, donetih prošle godine, stvorili su uslove da pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine kontroliše zagađivače

Povodom obeležavanja Me?unarodnog dana Dunava, u Me?unarodnoj godini biodiverziteta, danas je održana manifestacija “Fruškogorski letnji karavan”, koja je, na novosadskom Dunavskom keju,  zapo?eta uništavanjem ribarskih mreža zaplenjenih od ribokradica i predstavljanjem eko-bilborda na kojem se promoviše 11 zašti?enih prirodnih dobra u Vojvodini i njihovi turisti?ki punktovi, pod sloganom “Posetite zašti?ena prirodna dobra Vojvodine”. Fruškogorski letnji karavan nastavljen je obilaskom zna?ajnih prirodnih i kulturno-istorijskih lokaliteta Fruške gore.
“Fruškogorski letnji karavan” organizovao je  Nacionalni park “Fruška gora” u saradnji sa Pokrajinskim  sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i opštinama Sremski Karlovci, Irig, Sremska Mitrovica i Beo?in, na  ?ijoj teritoriji se delom prostire Fruška gora.
U prisustvu pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivog razvoja dr Slobodana Puzovi?a, zamenika gradona?elnika Novog Sada Saše Igi?a i direktora Nacionalnog parka “Fruška gora” Slobodana Antoni?a, radnici ?uvarske službe Nacionalnog parka uništili su ribarske mreže i drugi alat koji su koristile ribokradice.
– Set propisa u oblasti zaštite životne sredine, donetih prošle godine, stvorili su uslove da pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine kontroliše zaga?iva?e,  propisuje mere da se ugra?uju potrebni filteri i, naravno, da se spre?ava akcidentno zaga?enje voda i pomor riba, kojeg doduše još uvek ima, ali u znatno manjoj meri u odnosu na prethodne godine. Resorni pokrajinski sekretarijat u poslednjih nekoliko meseci preuzeo je ve?inu nadležnosti što se ti?e zaštite ribljeg fonda. Sada radi i pokrajinska inspekcija u ?ijoj nadležnosti je zaštita ribljeg fonda, imamo i odgovaraju?a sredstva i, nadamo se, da ?emo uz pomo? dobrih partnera kao što su Nacionalni park “Fruška gora”, Grad Novi Sad i drugi korisnici ribolovnih voda, uspeti da zaštitimo našu riblju faunu i da ?e ljudi i nadalje mo?i da uživaju u pecanju, ali da ?e to raditi na održivi na?in – izjavio je pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzovi?.
Direktor Nacionalnog parka “Fruška gora” Slobodan Antoni? izjavio je da se ovo javno preduze?e bavi zaštitom ribljeg fonda na delu Dunava od mosta kod  Ba?ke Palanke do mosta kod Beške. – Ribo?uvarska služba zaplenila je i danas ?e biti uništeno 1025 ribarskih mreža, ?ija dužina je ?ak 35 kilometara – rekao je Antoni?, dok je zamenik gradona?elnika Novog Sada Saša Igi? rekao da u strategiji razvoja glavnog grada Pokrajine, Dunav ima centralno mesto.
Pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzovi? i Milivoje Odanovi?, predsednik udruženja “Novosadski ekološki centar” promovisali su danas i eko-bilbord postavljen na saobra?ajnici što vodi na kej. Tim povodom, Puzovi? je kazao:
– Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajedno sa Ekološkim centrom iz Novog Sada realizovao je projekat postavljanja bilborda na glavnim saobra?ajnicima Novog Sada, kako bi se promovisala prirodna baština za koju smatramo da se nedovoljno poznaje u široj javnosti. Želimo, tako?e, da ukažemo na veliki broj infromativnih centara, punktova namenjenih posetiocima, koji bi, na taj na?in mogli da se upoznaju sa vrednostima zašti?enih prirodnih dobara i, naro?ito, šta ta prirodna baština zna?i za održivi razvoj lokalnih zajednica. Znamo da se borba za o?uvanje prirodne baštine Vojvodine vodi na više frontova, a jedan od njih je ukazivanje na vrednosti i zna?aj tih prirodnih dobara ne samo sa aspekta o?uvanja biodiverziteta, odnosno raznolikosti vrsta ekosistema, ve? i sa aspekta uravnoteženja osnovnih ekonomskih uslova u širem prostoru, što je posebno zna?ajno u ovim godinama kada su izražene klimatske promene. Ono što mi potenciramo na ovim bilbordima odnosi se na potencijal razvoja lokalnih zajednica kroz o?uvanje jedinstvene prirodne baštine, pre svega kroz eko i etno-turizam.
Fruškogorski letnji karavan posetio je danas poznata izletišta na Fruškoj gori, kao što su Stražilovo, Iriški venac, Zmajevac, Brankovac, Letenka i Ravne.

(PSINFO)

Podelite ovu stranicu!