O vrednosti, protestna izložba u Novom Sadu

06 Dec 2014

Šok galerija suočila se sa nestankom 500.000 dinara sa računa, koji su bili uplaćeni iz gradskog budžeta za programske aktivnosti, a potom skinuti u ime duga za korišćenje prostora

Izložba “O vrednosti” grupe autora, koja problematizuje fenomen novca i njegove upotrebe, bi?e otvorena 9. decembra u Šok zadruzi kao vid protesta zbog odnosa gradskih vlasti Novog Sada prema toj galeriji.

Koncept izložbe “O vrednosti” baziran je na radovima Mirze Deda?a, Milorada Staj?i?a, Jelene Miji?, Luke Kneževi?a-Strike, Danijele Tasi? i Sandre Stojanovi?.

Autori ukazuju da novac vrši ulogu opšteg ekvivalenta i predstavlja apstraktan izraz celokupnog bogatstva društvene zajednice. U širem kontekstu poštovanje funkcija novca stvar je dogovora na nivou civilizacije. U pitanju je krhka institucija koja u prakti?noj primeni nosi ?itav niz kontradiktornosti. Umetni?ki projekti u okviru izložbe “O vrednosti” upu?uju na okolnosti pod kojima tretiranje i odnos prema novcu razotkriva aspekte duboke geo-politi?ke i moralne krize savremenog društva (u Srbiji).

Usmeravanje novca je najbolji pokazatelj politi?ke pozicije onih koji o njemu odlu?uju, naveli su autori izložbe, koja je posebno zanimljiva imaju?i u vidu uslove u kojima trenutno deluje Šok galerija.

Šok galerija suo?ila se nedavno sa nestankom 500.000 dinara sa ra?una, koji su bili upla?eni iz gradskog budžeta za programske aktivnosti, a potom skinuti u ime duga za koriš?enje prostora, uprkos dogovoru s nadležnima o odlaganju naplate, pla?anju u ratama i smanjenju cene zakupa.

Izložba o novcu u galeriji u kojoj novca više nema stoga je vid protesta grupe autora protiv situacije u kojoj “gradski organi, posredstvom novca, vrše represiju gra?anske autonomije i ograni?avaju pluralizam praksi u kulturi”.

(SEEcult / Foto: Luka Kneževi?-Stika)

Podelite ovu stranicu!