- Autonomija - http://www.autonomija.info -

NVO: Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma izbeglica

Nevladine organizacije okupljene oko Igmanske Inicijative ocenile su danas da Romi, koji su izbeglice u Srbiji, ne mogu samostalno da u?estvuju u Regionalnom stambenom programu, bez podrške na terenu.

Zbog toga su pokrenule projekat “Civilni monitoring regionalnog stambenog programa sa posebnim osvrtom na stambeno zbrinjavanje Roma”, koji je usmeren na pomo? Romima, kao “ranjivoj” kategoriji izbeglica.

Regionalni stambeni program, koji sprovodi Komeserijat za izbeglice Srbije, predvi?a da ?e u narednih 15 godina biti zbrinuto 16.780 porodica, me?u kojima je i veliki broj Roma.

?lan ekspertskog tima za analizu Igmanske inicijative Ratko Bubalo rekao je na skupu u Novom Sadu, da su Romi u ranjivom položaju zbog uslova u kojima žive, raširenog siromaštva, nepismenosti i nerešenog statusa, kao i da ?e se projekat fokusirati na pomo? “od ku?e do ku?e”.

“Nadležne institucije nemaju podatke gde ti ljudi žive, koje su njihove stambene potrebe i koja je vrsta stambenog rešenja za njih najpovoljnija. Zato ?e se naše aktivnosti dešavati na terenu, od ku?e do ku?e, gde ?emo beležiti stanje”, kazao je Bubalo.

On je naglasio da ?e projekat podrazumevati pravnu pomo?, pomo? za popunjavanje dokumentacije na konkursima za stambeno zbrinjavanje, kao i informativnu kampanju, u kojoj ?e biti informisani o svojim pravima.

“Pokazalo se da kampanja preko medija nije dovoljno delotvorna, posebno ako se uzme u obzir ?injenica da 35 odsto romskih ku?a nema struje. Zato se mora i?i na lice mesta”, kazao je Bubalo.

On je upozorio da se ne može posti?i dobar rezultat ako posle rada na terenu i prikupljanja podataka i dokumentacije, ne bude komunikacije s Komesarijatom za izbeglice, jer je ta institucija vode?a u sprovo?enju Regionalnog stambenog programa.

Dodao je da ?e Komesarijat tada biti pozvan da raspiše konkurse u onim opštinama gde se ta najugroženija lica nalaze.

Projekat “Civilni monitoring regionalnog stambenog programa sa posebnim osvrtom na stambeno zbrinjavanje Roma” podržala je Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!