Novosadske divlje plaže kao deponije

26 Jun 2017

U javnim preduzećima svi se odriču nadležnosti za ove lokacije

Grupa novosadskih organizacija i udruženja zatražila je od nadležnih da reše problem sa priobaljem Dunava u Novom Sadu koje je godinama zapušteno.

Divlje plaže na Dunavu su se zbog nebrige pretvorile u svojevrsne divlje deponije. Proteklih nedelja nekoliko organizacija i udruženja, zajedno sa gra?anima, volonterski su o?istili jednu po jednu plažu, ne bi li, kako navode u proglasu, “ulepšali ova mesta, ali i kako bi ukazali na društvene probleme koji su uzrok ovakvom stanju”.

Oficirska plaža u Petrovaradinu kao najve?a i najlepša divlja plaža, Be?arac kao priobalje Univerzitetskog grada, Ribarsko ostrvo kao ugostiteljsko-turisti?ka atrakcija, Šodroš kao omiljeno mesto za uživanje brojnih Novosa?ana i priobalje Dunava kod Petrovaradinske tvr?ave isuviše ?esto izgledaju kao deponije sme?a, a ne kao gradske oaze prirode koje bi trebalo da ?uvamo”, stoji u proglasu koji potpisuje 10 organizacija.

Potpisnici otvorenog pisma navode da postoji i problem niske ekološke svesti kod gra?ana, te da su li?nim primerom želeli da ukažu da može i druga?ije.

Me?utim, ono što komplikuje stvari jeste to što nije jasno definisano kome od institucija i komunalnih preduze?a bi se najpre trebalo obratiti. Imaoci prava su Republika, Pokrajina i Grad Novi Sad. U javnim preduze?ima svi se odri?u nadležnosti za ove lokacije.

U Gradskoj ?isto?i navode da nemaju ingerenciju nad priobaljem, dok u “Vojvodina šumama”, “Vodama Vojvodine”, kao i u “Šajkaškoj”, kojima i pripada najve?i deo površine, nemaju aktivnosti koje se ti?u odnošenja sme?a.

“Ovim putem pozivamo kompletnu javnost, medije i institucije da reaguju, kako bismo što pre došli do rešenja ovog problema, odnosno do definisanja odgovornosti za kontinuiranu brigu o otpadu, kojeg na Oficircu, Be?arcu, Ribarcu, Šodrošu i pod Tvr?avom ?esto ima više nego cve?a i ptica. Apelujemo da se pokaže politi?ka volja za sagledavanje ovog višegodišnjeg ekološkog i društvenog problema, ?ije rešavanje više ne može da se odlaže”, dodaje se u proglasu.

Kao jedno od mogu?ih rešenja organizacije predlažu da se odredi institucija ili javno preduze?a koji ?e biti zaduženo za brigu o novosadskim divljim plažama. Tako?e, navodi se i da stvaranje mogu?nosti u?eš?a u društvenim pitanjima, za gra?ane i organizacije civilnog sektora može da dovede do napretka.

Sli?an problem je dugo godina postojao i sa jednim od simbola Novog Sada – Petrovaradinskom tvr?avom. Nadležnost institucija koje su makar formalno morale da brinu o Tvr?avi nije bila najjasnije definisana. Zbog toga je Zavod za zaštitu spomenika Novog Sada krajem prošle godine doneo menadžment plan, a njegove stavke su po?ele da se realizuju nakon proglašenja grada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine.

Kako smo ranije pisali, gradona?elnik Miloš Vu?evi? je doneo rešenje o imenovanje radne grupe za o?uvanje Petrovaradinske tvr?ave. Grupu ?ine ?lanovi Gradskog ve?a, predstavnici gradskih i pokrajinskih institucija, koji bi trebalo da sara?uju sa nevladinim sektorom. Glavni zadatak je da se predloži rešenje za o?uvanje i rekonstrukciju Tvr?ave, kao i da se razmotri formiranje preduze?a kojem bi se poverilo upravljanje spomenikom kulture.

Proglas su potpisali:

Slobodna akcija
Novi Sad ima srce
Udruženje Yggdrasil Itrasil
Fruška?
UGRIP
Zeleni masla?ak
Udruženje za zaštitu životne sredine “RIO”
Centar Petrovaradin
Inženjeri zaštite životne sredine
UG “Komšije” iz Petrovaradina

(021)

Podelite ovu stranicu!