Novosadska udruženja traže od grada da polaži račune o dodeli novca za kulturu

01 Dec 2016

Najveće iznose dobili festivali i koncerti, a najmanje udruženja koja se bave savremenim stvaralaštvom.

 

Predstavnici Inicijative nezavisne kulturne scene danas su i usmeno tražili od ?lana Gradskog ve?a za kulturu Dalibora Roži?a da komisija koja odlu?uje o dodeli novca na konkursima javno obrazloži ko je i zbog ?ega dobio sredstva.

Udruženja u oblasti kulture iznela su ovaj zahtev nakon objavljivanja rezultata drugog kruga gradskog konkursa za kulturu, na kojem su najve?e iznose dobili festivali i koncerti, a najmanje udruženja koja se bave savremenim stvaralaštvom.

Kako predvi?a Strategija kulturnog razvoja Novog Sada, potrebno je doneti i primeniti dvogodišnji akcioni plan u oblasti kulture, koji ?e regulisati kako ?e se razvijati kultura, a udruženja sad žele da se i unapredi transparentnost dodele novca iz budžeta.

Rezultati pomenutog konkursa za kulturu, prema mišljenju ovih umetnika, sistemski ne podržavaju one projekte koji nemaju veze sa kandidaturom grada za prestonicu kulture i koji nisu u vezi sa kampanjom za istu titulu.

“U?estovavanjem u izradi Akcionog plana želimo doprineti i kvalitetnijim konkursima Gradske uprave, a ideja je da ?e komisije koje budu odlu?ivale o dodeli sredstava iz budžeta grada Novog Sada ubudu?e morati da obrazlože svoje odluke, što ?e doprineti boljem i transparentnijem odnosu izme?u gradske administracije i gra?ana”, naveli su predstavnici udruženja u oblasti kulture u Novom Sadu na sastanku sa Roži?em.

?lan Gradskog ve?a za kulturu Dalibor Roži? naveo je da ?e u okviru projektnog finansiranja u oblasti kulture naredne godine biti posebno raspisan konkurs namenjen udruženjima koja se bave savremenim umetni?kim stvaralaštvom. On je rekao da ova udruženja imaju pravo da predlože ?lanove komisije za evaluaciju i izbor projekata za finansiranje, samo pod uslovom da ti ?lanovi ne budu u sukobu interesa.

“Namera Grada je da razvija što efikasnije mehanizme podrške svima koji deluju u kulturi, kao i uslove za najve?i mogu?i nivo participativnosti zainteresovanih pojedinaca i organizacija, kako bi kulturna politika bila odraz zajedni?kog angažmana, a radi zadovoljenja opšteg interesa u kulturi Grada Novog Sada. Želimo da ovakvi sastanci budu redovna praksa i to samo kao jedan od modela kontinuirane komunikacije izme?u gradske administracije i udruženja koja deluju u lokalnoj kulturi”, rekao je Roži?, ?ime nije objasnio da li ?e se založiti da ?lanovi komisije ubudu?e obrazlažu kome su dodelili novac Novosa?ana.

Podsetimo, dodela više od 20 miliona dinara subjektima u oblasti kulture nije jedino na šta ukazuju ova udruženja, s obzirom na to da su, u prestonici kulture 2021. godine, njihovi opstanci dovedeni u pitanje.

(021.rs)

Podelite ovu stranicu!