Novo ime MIJ – Muzej Jugoslavije

02 Dec 2016

Inicijativa o promeni imena u Muzej Jugoslavije predstavlja težnju da se delokrug istraživanja i muzealizacije usmeri na širok spektar različitih fenomena koji obeležavaju jugoslovensko nasleđe i jugoslovensko iskustvo

Muzej istorije Jugoslavije promenio je ime u Muzej Jugoslavije, saopšteno je 1. decembra na sve?anoj proslavi 20 godina od osnivanja te ustanove, na kojoj je predstavljena i nova koncepcija i novi vizuelni identitet.

Direktorka MIJ Neda Kneževi? rekla je u prisustvu velikog broja zvanica iz kulturnog i javnog života da inicijativa o promeni imena u Muzej Jugoslavije predstavlja težnju da se delokrug istraživanja i muzealizacije usmeri na širok spektar razli?itih fenomena koji obeležavaju jugoslovensko nasle?e i jugoslovensko iskustvo, a ve? neko vreme su prepoznati u aktuelnoj muzejskoj praksi.

“Sve ovo vreme mi ?uvamo, prou?avamo i na inovativan na?in interpetiramo kulturno nasle?e Jugoslavije. Negujemo kulturu se?anja, s težnjom da uvažimo raznovrsna li?na, kolektivna i generacijska iskustva”, rekla je Neda Kneževi? i dodala da je Muzej sada u drugoj fazi strateške promene zapo?ete 2014. godine i nazvane Razvoj i postizanje izvrsnosti.

“Kroz svoje brojne programe i aktivnosti mi podsti?emo društveno pam?enje i negujemo kulturu se?anja na razvoj jugoslovenske ideje, po?evši od njene pojave u 19. veku, pa sve do njenih otelotvorenja do kojih dolazi u 20. veku – Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, do socijalisti?ke Jugoslavije”, istakla je Neda Kneževi?.

Na sve?anosti povodom jubileja prikazano je nekoliko kratkih filmova sa fotografijama iz bogatog fonda Muzeja, koje je priredila Snežana Škundri?. Tako?e, uru?ene su zahvalnice za dobru saradnju predstavnicima tridesetak ministarstava, muzeja, drugih kulturnih ustanova, fakulteta.

Podsetivši na veliku zbirku štafeta za Josipa Broza Tita, Neda Kneževi? pozvala je prisutne da premijerno vide izloženu štafetu koju su za 17. ro?endan prestolonaslednika Petra II Kara?or?evi?a poslali Mladi sokoli 1940. godine.

Isti?u?i da su “istraživanje, dokumentovanje, debate, su?eljavanje mišljenja povodom razli?itih izložbi, knjiga i umetni?kih projekata – okosnica postojanja Muzeja koji je sada i mesto otvorenog dijaloga”, Neda Kneževi? rekla je da osnovna snaga Muzeja leži, me?utim, u njegovim resursima” – bogatom fondu sa više od 75.000 eksponata, kompleksu koji se prostire na 3,2 hektara, kao i u jakim simboli?kim vrednostima i nadasve motivisanom i profesionalnom kadru.

Deo muzejskog fonda je i foto-kolekcija sa bezmalo milion snimaka, a rad na njenoj digitalizaciji je strateška oblast Muzeja, muzejskog, spomeni?kog i memorijalnog kompleksa koji privla?i 120.000 posetilaca godišnje. Pored toga, na osnovu svojih programa, “izuzetno je cenjen u profesionalnim krugovima širom regiona”, istakla je Neda Kneževi?.

Muzej svojim radom nastavlja tradiciju tri ustanove – Memorijalnog centra Josip Broz Tito, Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i Muzeja 25. maj, ?ijim je spajanjem nastao 1996. godine.

“Vremenom se iskristalisala inicijativa da promenimo ime. Vlada Republike Srbije aprila ove godine promenila je ime u Muzej Jugoslavije, Beograd. Inicijativa o promeni imena predstavlja težnju da se delokrug našeg istraživanja i muzealizacije usmeri na širok spektar razli?itih fenomena koji obeležavaju jugoslovensko nasle?e i jugoslovensko iskustvo”, izjavila je Neda Kneževi?.

Pojedina?ne zahvalnice dobili su dizajner Slavimir Stojanovi?, koji je donirao novi vizuelni identitet Muzeja, i Tanja Kragujevi?, koja je poklonila bogatu kolekciju fotografija svog oca Stevana Kragujevi?a.

Tanja Kragujevi? je zahvalila u ime svih dobitnika priznanja, isti?u?i zadovoljstvo saradnjom sa zaposlenima u Muzeju koje odlikuju “visoka stru?nost, veliki entuzijazam, inventivnost i kreativnost”.

Tokom dana ulaz u Muzej je bio besplatan, a organizovan je i specijalan program za publiku – u Muzej 25. maj publika je na izložbi “Tr?anje kroz vreme” premijerno bila u prilici da vidi jednu od ?etiri sokolske štafete koje su u septembru 1940. godine, povodom 17. ro?endana Petra II Kara?or?evi?a, prestolonaslednika i starešine sokola, stigle u Beograd u organizaciji Saveza sokola Kraljevine Jugoslavije. Ta štafeta na simboli?an na?in povezuje sva tri perioda istorije te zemlje (Kraljevinu Jugoslaviju, socijalisti?ku Jugoslaviju i Saveznu Republiku Jugoslaviju)

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!