Novinarska mreža: Cilj napada na novinare je sejanje straha

10 Jul 2017

"Oni koji treba da štite novinare ili stoje iza napada ili ih ćutke podržavaju"

Novinarska mreža, neformalna asocijacija novinara sa prostora bivše Jugoslavije, najoštrije je osudila upad u stan novinarke Dragane Pe?o u Beogradu, kao i pretnje smr?u koje dobijaju novinari iz Banja Luke i Sarajeva Dragan Bursa? i Eldin Hadžovi?, te zatražila od nadležnih državnih organa da se oni koji napadaju novinare i prete im napokon suo?e sa pravdom.

“Krajnje je vreme da sami sebi, našim društvima, kao i me?unarodnoj zajednici, postavimo pitanje šta još zapravo treba da se desi, pa da nam svima bude jasno da su upravo oni koji treba da štite novinare i druge gra?ane – isti oni koji ili stoje iza ovih napada ili ih, u najboljem slu?aju, ?utke podržavaju“, isti?e se u saopštenju Novinarske mreže.

Navodi se da je je o?igledni cilj napada da novinari žive u konstantnom strahu, da troše ogromnu energiju i vreme bave?i se sopstvenom bezbednoš?u i da u kona?nici budu onemogu?eni da profesionalno obavljaju svoj posao, te ukazuje da je poznata i mnogo puta u stvarnosti potvr?ena istina – nema slobodnog novinarstva tamo gde vladaju mržnja i strah.

“Strahujemo, me?utim, da ?e i ovi slu?ajevi, kao i brojni prethodni, ostati bez sudskog epiloga, i da ?e u kontekstu novih, možda i gorih, biti zaboravljeni, s obzirom da su napadi na novinare takore?i postali svakodnevica i takore?i prestali da budu vest”, dodaje se u saopštenju.

Novinarska mreža upozorava da je krajnje vreme da i predstavnici me?unarodnih institucija koje deluju na prostoru bivše Jugoslavije odgovore na pitanje šta mogu i šta žele da u?ine kako bi se ovde obezbedili najelementarniji uslovi za funkcionisanje demokratskog društva, a “kako bi hiljadu puta ponovljenje floskule o demokratskom napretku i institucionalnom razvoju – imale veze sa stvarnim životom”.

“Želimo da znamo da li su medijske slobode i novinarska bezbednost planski zgažene kako bi se ostvarili neki ve?i ciljevi, koji po svemu sude?i na kraju ne?e biti ni ostvareni”, poru?uje se u saopštenju.

Novinarsku mrežu ?ini nekoliko desetina novinara sa podru?ja bivše Jugoslavije, koji su se ujedinili kao solidarni odgovor profesije na snižavanje nivoa medijskih sloboda i bezbednosti novinara u regionu, ali i drasti?an porast ugrožavanja eti?kih normi izveštavanja, izme?u ostalog i eskalaciju govora mržnje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!