Novinarska i medijska udruženja podržala zahteve protesta “Protiv diktature”

11 Apr 2017

"Rukovodstva javnih servisa ignorišu stvarnost koja im viče i zviždi sa ulica i aktivno servisiraju stvaranje paralelnog univerzuma SNS-a"

Novinarska i medijska udruženja podržala su danas zahteve protesta „Protiv diktature“ za slobodu medija, smenu ?lanova Saveta REM-a i rukovode?ih ljudi javnih servisa Srbije i Vojvodine.

Novinarska i medijska udruženja i organizacije Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres, Asocijacija onlajn medija (AOM) i Slavko ?uruvija fondacija ocenjuju da su potrebni “i mnogi drugi duboki rezovi na našoj medijskoj sceni”, ali da ispunjavanje ovih zahteva predstavlja prvi ali važan korak u ostvarenju kona?nog cilja: razgrtanje medijskog mraka u kojem živi Srbija, obezbe?enje medijskog pluralizma i spre?avanje dalje, drasti?ne zloupotrebe medija od strane vlasti.

“Dugo je ve? jasno da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) radi suprotno zakonu, da u njemu sede nekompetentna a politi?ki podobna lica, dovedena partijskim putem, u pojedinim slu?ajevima uz drasti?na kršenja zakona. Jasno je i to da ovo telo ne radi u interesu gra?ana ve? jedino ispunjava naloge vlasti. REM se pretvorio u organizam za medijski inženjering koju vlast sprovodi nad gra?anima Srbije i njihovom zdravom pame?u. REM, ?ije je postojanje do kraja obesmišljeno tokom izborne kampanje – jedna je od najve?ih rak-rana naše medijske scene”, isti?e se u zajedni?kom saopštenju medisjkih udruženja i organizacija.

Ukazuje se i da su javni medijski servisi, koji ina?e prema Zakonu o javnim medijskim servisima imaju posebnu obavezu da izveštavaju u skladu sa javnim interesom, profesionalno, istinito, potpuno i blagovremeno, tokom izborne kampanje – tako?e “dosegli vrhunac neprofesionalizma i politi?ke instrumentalizacije”, te da na?in na koji izveštavaju o masovnim protestima širom Srbije predstavlja “najsramnije stranice njihove istorije”.

“Dok desetine hiljada gra?ana svakodnevno protestuje traže?i promene, rukovodstva javnih servisa ignorišu stvarnost koja im vi?e i zviždi sa ulica, i umesto da budu u službi javnosti zbog koje postoje, aktivno servisiraju stvaranje paralelnog univerzuma SNS-a u kojem je uvek sve u najboljem redu – a ako nešto i nije u redu, dovoljno je tvrditi da ne postoji”, isit?e se u saopštenju.

Dodaje se da zbog toga, kao i zbog niza drugih razloga, rukovodstva javnih servisa moraju pod hitno da podnesu ostavku i prestanu da sramote novinarsku profesiju.

Novinarska i medijska udruženja zalaila su se i za striktno poštovanje Kodeksa novinara Srbije, kroz ja?anje samoregulacije, ali i za oštro ogra?ivanje svih institucija, javnih li?nosti i društveno odgovornih preduze?a od medija koji svakodnevno i drasti?no krše eti?ki kodeks, odnosno “za stavljanje takvih medija na mesto koje zaslužuju, a to je stub srama”.

“Tako?e je veoma važno da pravosu?e u Srbiji sankcioniše medije koji krše Zakon o javnom informisanju i medijima, ali na na?in koji je uskla?en sa visokim strandardima Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, što podrazumeva da Zakon važi jednako za sve, uklju?uju?i tu i dužinu trajanja sudskih procesa”, dodaje se.

Novinarska i medijska udruženja i organizacije zahvaljuju gra?anima koji su ustali u odbranu onoga što im pripada, odnosno institucija, koje, kako se napominje, uvek i pre svega treba da budu vo?ene javnim interesom. Tako?e, udruženja su izrazila zahvalnost gra?anima i zbog toga što su shvatili zna?aj medija i koliko je važno boriti se za medijske slobode.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!